Prev Next

vrijdag 12 februari 2016

Overleg:Reorganisaties KMar

dinsdag 16 februari 2016

Overleg: werkgroep PostActieven

vrijdag 19 februari 2016

Overleg: Reorganisaties Bestuursstaf

dinsdag 23 februari 2016

Betaaldag ABP

woensdag 24 februari 2016

Betaaldag Defensie

woensdag 23 maart 2016

Betaaldag ABP

donderdag 24 maart 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 21 april 2016

Betaaldag ABP

vrijdag 22 april 2016

Betaaldag Defensie

maandag 23 mei 2016

Betaaldag ABP

dinsdag 24 mei 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 23 juni 2016

Betaaldag ABP

vrijdag 24 juni 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 21 juli 2016

Betaaldag ABP

vrijdag 22 juli 2016

Betaaldag Defensie

dinsdag 23 augustus 2016

Betaaldag ABP

woensdag 24 augustus 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 22 september 2016

Betaaldag ABP

vrijdag 23 september 2016

Betaaldag Defensie

maandag 24 oktober 2016

Betaaldag ABP

maandag 24 oktober 2016

Betaaldag Defensie

woensdag 23 november 2016

Betaaldag ABP

donderdag 24 november 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 22 december 2016

Betaaldag ABP

donderdag 22 december 2016

Betaaldag Defensie

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Afspraken diensteindestelsel staan niet ter discussie

De afspraken over het toekomstige diensteindestelsel staan niet ter discussie. Dat geldt voor de bonden, maar ook voor de minister van Defensie. Een uitvoerende dienst van het m...

Amerikaans legermaterieel komt terug naar Europa. Voor de opslag gaat de VS onder meer gebruik maken van de voormalige POMS-locatie in Eygelshoven. VBM-voorzitter Jean Debie lijkt dat besluit ‘prima voor de werkgelegenheid’.

Ook vrouwen in Nederland zullen eraan moeten geloven. De dienstplichtwet en andere wetten zal de regering gaan wijzigen zodat niet alleen mannen, maar ook vrouwen onder de wapenen kunnen worden geroepen.

Minister Hennis van Defensie schrijft op 29 januari aan de Tweede Kamer dat aan 212 medewerkers een schadevergoeding is toegekend. In al die gevallen is een verband vastgesteld tussen een aandoening en het werken met chroom-6 houdende verven. In totaal hebben tot eind januari 630 (oud-)medewerkers een beroep op de coulanceregeling gedaan.

Op 28 januari hielden Defensie en het RIVM een informatie bijeenkomst over het in 2011 verschenen RIVM-onderzoek PX-10. De stof benzeen in PX-10 is de verwekker van leukemie. Het is terecht dat de druk op Defensie toeneemt om een nader onderzoek te doen. Bij dat onderzoek moet Defensie vooral kijken naar de groep die gezondheidsklachten meldt. En vervolgens kan dan een vergelijking worden gemaakt met de omstandigheden waarin ze gewerkt hebben.

Op 14 januari mocht de Defensie Materieel Organisatie (DMO) het spits afbijten, want de VBM accepteert het niet dat OPCO’s zonder overleg zogeheten ‘datum tot en met-functies’ (DTM-functies) verlengen. Dit zijn tijdelijke functies die nog even in de organisatie worden aangehouden voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Onderhoud a/b onderzeeboot zwaar? Valt wel mee …

Het onderhoud aan boord van een onderzeeboot gebeurt voor het merendeel in kleine en gesloten ruimtes. Uit een onderzoek, gehouden in februari en maart 2012, blijkt dat veel med...

De Defensie Materieel Organisatie gaat binnenkort 5 reorganisatieplannen opstellen. Het gaat daarbij om plannen voor te reorganiseren ‘elementen’ in de eerste fase. Voor het IT- domein zullen daarna zeker meer fasen en reorganisatieplannen volgen.

Oktober vorig jaar heeft de minister de Tweede Kamer laten weten dat ze meer duidelijkheid wil bieden over de toepassing van het VGB-beleid. De minister wil een aantal maatregelen nemen, waardoor militairen nog minder vaak – aldus de minister - dan nu hun baan dreigen kwijt te raken als gevolg van het niet verlenen van een ‘verklaring van geen bezwaar’(VGB).

Zal het vanuit Canada geleasete patrouillevliegtuig Dash 8 dit jaar eindelijk zijn Nederlandse registratie krijgen? In december 2015 is een delegatie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgereisd naar Canada om daar persoonlijk overleg te voeren met de Canadese toezichthouder ‘Transport Canada’ en met Northeast Engineering.

Zoals bekend wordt de gezondheidszorg binnen Defensie verregaand gewijzigd. Ook de operationele tweedelijns gezondheidszorg wordt gereorganiseerd en ondergebracht bij het CLAS in een Single Service Management (SSM) constructie. 400 Gnbat wordt afgeslankt en gereorganiseerd tot een SSM-eenheid, en zal na de reorganisatie de operationele tweedelijns (Role 2) geneeskundige ondersteuning binnen de totale krijgsmacht gaan uitvoeren.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 29 oktober het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) onrechtmatig verklaard. Defensie reageerde op de nieuwe situatie door alle huurwoningen met een prijs hoger dan het huurplafond, standaard als ‘niet passend’ aan te merken. 

Professor pleit voor samenspel MC en vakbonden

Ondersteuning van de medezeggenschap is een van de speerpunten van de VBM. Eén van de manieren om hier invulling aan te geven, is het jaarlijks organiseren van de Medezeggensch...

De bonden hebben een beleidsvoornemen ontvangen over de Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Een nieuwe vloot voertuigen die voorziet in de vervoers-behoefte tot op het laagste niveau in de organisatie, inclusief de bijbehorende deelsystemen, voor een periode van tien tot vijftien jaar.

Ongeveer 350 medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) waren op dinsdag 13 oktober bij elkaar om met hun medezeggenschapscommissie te praten over de voorgenomen verhuizing van Den Haag naar Utrecht. Jef Stassen (VBM) was er bij.

De ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen vereist volgens de VBM voortdurende afstemming tussen de formeel al bestaande Locatie MedezeggenschapsCommissie (LMC) Vlissingen en de op te richten Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC).

(Update: aanmeldtermijn verlengd) Op 11 november a.s. organiseert de VBM de Medezeggenschapsdag 2015. Thema: de evaluatie van het BMD 2008. Discussie: hoe gaan we om met het primaat van de politiek? Meldt u aan voor deze dag in de Wittenberg (KEK-gebouw) in Stroe.

Dat was de slogan van een Postbus51-spotje op tv uit 1989. Deze tekst is nu, ruim 25 jaar later nog steeds actueel. Door het BMD te evalueren en aan te passen aan de praktijk zorgen wij er gezamenlijk voor dat medezeggenschap blijft werken. De VBM heeft Defensie al eerder opgeroepen eindelijk eens werk te maken van de toegezegde evaluatie van het in 2008 aangepaste Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

Dekkingsgraad ABP daalt dramatisch

De dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP is eind 2015 gedaald naar 97,2 procent. Dat betekent dat het vermogen van het fonds niet groot genoeg is om overeen periode van 40 jaa...

Het ABP heeft recentelijk de pensioenpremies voor 2016 vastgesteld. De premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt voor zowel de burgermedewerkers als de militairen. De franchises, de bedragen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie wordt geheven, stijgen echter.

Afgelopen vrijdag, 11 december 2015, is er definitief duidelijkheid gekomen met betrekking tot de vraag hoe de individuele UGM-procedures zullen worden voortgezet. Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de VBM om, in de gevallen dat de cliënten dat willen, de verzoeken of bezwaren te laten aanhouden.

Een vrouw uit Joure krijgt, als het aan de rechtbank Noord-Nederland ligt, over een paar jaar AOW vanaf haar 65-ste. De vrouw had bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) bezwaar gemaakt tegen haar pensioenoverzicht, waarop haar AOW-leeftijd staat aangegeven. Omdat de uitslag op het bezwaar negatief was, heeft zij haar AOW-gat van 24 maanden aangevochten bij de rechter. En ze kreeg gelijk. Wat betekent deze uitspraak voor anderen met een AOW-gat?

Het heeft allemaal langer geduurd dan verwacht, maar uiteindelijk is er witte rook. Een twintigtal gewezen beheerders van de KL is als het goed is inmiddels per brief op de hoogte gebracht, of zij pensioenschade hebben geleden en zo ja, hoe Defensie die schade vergoedt.

Op 1 oktober is de voorlopige voorziening om het AOW-gat te dichten in werking getreden. Wachtgelders en UGM-ers komen sindsdien in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van het AOW-bedrag, zodra zij 65 jaar worden. Ook de groep ex-medewerkers die in 2013, 2014 of in 2015 65 jaar zijn geworden en geconfronteerd zijn met een AOW-gat van 1 of 2 maanden hebben inmiddels een nabetaling ter hoogte van 1 of 2 maanden AOW ontvangen.

In Memoriam Fons Kraaikamp

Het bestuur van de VBM heeft de droevige plicht om u met pijn in het hart te laten weten dat op 27 januari 2016 Fons Kraaikamp op 64 jarige leeftijd is overleden. Fons was na ee...

De VBM is de grootste vakbond voor defensiepersoneel en hecht heel veel waarde aan de opvattingen van de achterban. Voor het behartigen van de belangen van de achterban voeren de VBM en de andere bonden regelmatig overleg met Defensie.

De Algemene Vergadering heeft de begroting voor het jaar 2016 vastgesteld. De heren Roel Frencken en Kees Jansen werden herkozen in het Algemeen Bestuur. Daarnaast werden Renger Idema en Erik Westermeijer nieuw gekozen in het bestuur en Jacques van Hulsen werd herkozen in het Dagelijks Bestuur. Tevens werd Helen Stofregen welkom geheten als nieuwe afdelingsbestuurder van de afdeling Zwolle. En er werd afscheid genomen van Geert Klinkhamer, Mario van der Linden, Roberto van der Pol, Pierre Bus, Jan Neefs en Dick Purmer.

Wilt u zich als VBM-lid actief inzetten voor de bond? De VBM-afdeling Twente/Eibergen is op zoek naar bestuursleden. Afdelingsbestuurders zijn onmisbaar voor VBM. Zij vormen het beleid van onderop en zijn belangrijk als de bond slagvaardig wil reageren op actuele ontwikkelingen. 

De VBM-afdeling Friesland is op zoek naar bestuursleden. De VBM kan niet zonder kaderleden in adviesgroepen en afdelingsbesturen. Zij vormen het beleid van onderop en zijn onmisbaar als de bond slagvaardig wil reageren op actuele ontwikkelingen en die zelf wil initiëren.

De VBM-afdelingen België en Den Helder zijn op zoek naar bestuursleden. Dit vanwege het afscheid van Jan Neefs (voorzitter afdeling België) en de overplaatsing naar Curaçao van Roberto van der Pol (voorzitter afdeling Den Helder).

Korting op KRAS-reizen voor VBM- en BBTV-leden

Met ingang van 15 januari 2016 kun je als lid van de BBTV en VBM bij Kras een reis boeken met korting. Deze korting bedraagt 3,5% op de basisreissom. De basisreissom voor deze k...

Het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) is door de Centrale Raad van Beroep onrechtmatig verklaard. De Centrale Raad deed de uitspraak in de zaak van een in Duitsland woonachtig VBM-lid op 29 oktober 2015. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor Defensiepersoneel dat buiten Duitsland en Nederland een woning huurt.

In samenwerking met de Just Brands Factory Outlet biedt de VBM aan leden de mogelijkheid om jeans van de topmerken PME Legend, Cast Iron en Vanguard tegen aantrekkelijke prijzen te kopen. Hoe? Dat lees je hieronder.

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie. De stichting ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de defensievakbonden.

Vanaf 1 juli jongstleden zijn de spelregels voor de WW gewijzigd. Bent u op of na 1 juli werkloos geworden of wordt u dit, dan gelden de nieuwe regels. Voor defensiepersoneel dat ontslagen wordt – dat kunnen medewerkers zijn die met SBK 2012 vertrekken, maar ook medewerkers met een tijdelijk contract (bv. FPS) – gelden deze regels ook.

Medewerkers van Defensie die lid zijn van een van de defensiebonden kunnen in december rekenen op een eenmalige meevaller. Ook daarna wordt deze, maar dan periodiek, doorgegeven.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Belastingservice

belasting

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Cover2016 01 rood158x223

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden