Prev Next

dinsdag 22 december 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 december 2015

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Extra geld volstrekt onvoldoende

Het toegezegde ‘extra geld’ voor Defensie is volstrekt onvoldoende voor de problemen waar Defensie mee kampt. Dat zei Jean Debie (voorzitter van de VBM) zaterdag 7 november ...

De ACOP (FNV) heeft ook het hoger beroep over het Loonakkoord verloren. Het gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de vakcentrale om de afspraken ongeldig te laten verklaren, op dinsdag 27 oktober afgewezen.

Defensie stelt volgend jaar 5,2 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van ‘ergernissen’. Op aandrang van de bonden probeert Defensie al enige tijd iets te doen aan dagelijkse ongemakken op de werkvloer.

Nederlandse militairen die op een missie zijn geweest plegen ongeveer even vaak zelfmoord als burgers. Het zelfmoordcijfer verschilt ook niet van collega-militairen die niet of slechts kort zijn uitgezonden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven op 19 oktober laten weten. De VBM vraagt om verder onderzoek.

Werken bij Defensie wordt steeds gevaarlijker. Terwijl het aantal Defensiemedewerkers al jaren daalt, neemt het aantal ongevallen de afgelopen jaren juist toe. De Telegraaf schrijft op vrijdag 9 oktober over deze ontwikkeling. Gemiddeld gebeurt ruim één zwaar ongeval per drie dagen, rekent de krant voor.

Op 7 oktober 2015 heeft Defensie de salarisverhogingen per 1 januari en per 1 september 2015 bekend gemaakt. Ook de salarissen per 1 januari 2016 staan nu vast. In dit artikel zetten we de maatregelen op een rij en kunt u de salaristabellen bekijken.

Defensie weigert SBK te verlengen

De centrales van Overheidspersoneel hebben defensie vandaag (24 november) laten weten het georganiseerd overleg stil te leggen. Tot deze stap zijn ze gekomen, omdat defensie gee...

Minister Hennis van Defensie gaat een verschil maken in het ‘veiligheidsmachtigingsniveau’ van militaire functies. Door militaire functies onder te brengen onder niveau C (nu zijn alle militaire functies minimaal niveau B) komen er meer mogelijkheden voor militairen om hun functie te behouden.

Donderdagavond 8 oktober 2015 hebben het AC, de CMHF, de Minister van Defensie Hennis-Plasschaert en de CCOOP, de uitvoeringsovereenkomst getekend waarmee de beschikbare loonruimte uit de loonruimteovereenkomst 2015-2016, voor de sector Defensie wordt verdeeld. Dit formele moment markeert het einde van de jarenlange nullijn voor het defensiepersoneel.

In een extra vergadering van het Sectoroverleg Defensie op 2 oktober hebben Defensie en een meerderheid van de centrales het uitvoeringsakkoord bekrachtigd. Zoals te verwachten viel, heeft de ACOP te kennen gegeven dat ze niet met de uitvoeringsovereenkomst konden instemmen. 

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) ziet af van het plan om 11 functies op een Mijnen Bestrijdingsvaartuig (MBV) dat in Zeebrugge groot onderhoud krijgt tijdelijk ‘uit te zetten’. Op die manier wilde CZSK de plaatsing van een vaste onderhouds- en begeleidingsploeg in Zeebrugge financieren.

Defensie wil het aantal functies bij de Geestelijke Verzorging (GV) per 1 januari 2016 terugschroeven naar 132. De aan het ambt gebonden ondersteuning is 20 functies toebedeeld. Een aantal ‘aan het ambt gerelateerde (burger) functies’ komt te vervallen. Met name door de ‘contactfunctie’ van de ondersteuners uit te kleden.

DMO-personeel voelt niets voor verhuizing

Ongeveer 350 medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) waren op dinsdag 13 oktober bij elkaar om met hun medezeggenschapscommissie te praten over de voorgenomen ve...

De ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen vereist volgens de VBM voortdurende afstemming tussen de formeel al bestaande Locatie MedezeggenschapsCommissie (LMC) Vlissingen en de op te richten Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC).

(Update: aanmeldtermijn verlengd) Op 11 november a.s. organiseert de VBM de Medezeggenschapsdag 2015. Thema: de evaluatie van het BMD 2008. Discussie: hoe gaan we om met het primaat van de politiek? Meldt u aan voor deze dag in de Wittenberg (KEK-gebouw) in Stroe.

Dat was de slogan van een Postbus51-spotje op tv uit 1989. Deze tekst is nu, ruim 25 jaar later nog steeds actueel. Door het BMD te evalueren en aan te passen aan de praktijk zorgen wij er gezamenlijk voor dat medezeggenschap blijft werken. De VBM heeft Defensie al eerder opgeroepen eindelijk eens werk te maken van de toegezegde evaluatie van het in 2008 aangepaste Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de wijs brengen door de numerus Fixus!

De rol van de medezeggenschap bij sourcing-projecten moet duidelijker. Begin januari wijzen de VBM en andere bonden Defensie daar op bij de bespreking van de sourcing van de Informatievoorziening/Informatie en Communicatietechnologie afdelingen bij de Defensie Materieel Organisatie (IV/ICT DMO). Dezelfde discussie herhaalt zich in het overleg op 20 januari. Dit keer is het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) de aanleiding.

Pensioenschade ex-beheerders rond

Het heeft allemaal langer geduurd dan verwacht, maar uiteindelijk is er witte rook. Een twintigtal gewezen beheerders van de KL is als het goed is inmiddels per brief op de hoog...

Op 1 oktober is de voorlopige voorziening om het AOW-gat te dichten in werking getreden. Wachtgelders en UGM-ers komen sindsdien in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van het AOW-bedrag, zodra zij 65 jaar worden. Ook de groep ex-medewerkers die in 2013, 2014 of in 2015 65 jaar zijn geworden en geconfronteerd zijn met een AOW-gat van 1 of 2 maanden hebben inmiddels een nabetaling ter hoogte van 1 of 2 maanden AOW ontvangen.

Regelmatig organiseert het ABP webinars over pensioen-onderwerpen. Zo zijn er webinars geweest over het nabestaanden-pensioen en het ABP-keuzepensioen. Ook is in de vorm van een webinar stilgestaan bij de vraag: Heb jij je pensioen voor elkaar?

De afgelopen tijd zijn er bij de VBM diverse klachten, vragen en opmerkingen binnengekomen over MijnABP. De algemene lijn was: ik kan niet meer, zoals vroeger, bij mijn pensioengegevens komen. Wat is er aan de hand?

Ben je net begonnen bij Defensie? Dan is het één groot avontuur natuurlijk. Maar toch willen wij je ook aanraden, om eens stil te staan bij je pensioen. Je ziet er meer over in deze video. 

(update 12 oktober) De juristen van de VBM, in het bijzonder Hanneke Nummerdor-Buijs die de zaken van de oud-militairen met een UGM-uitkering behartigt, hebben kennis genomen van de Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd.

Afdeling Friesland zoekt bestuurders

De VBM-afdeling Friesland is op zoek naar bestuursleden. De VBM kan niet zonder kaderleden in adviesgroepen en afdelingsbesturen. Zij vormen het beleid van onderop en zijn ...

De VBM-afdelingen België en Den Helder zijn op zoek naar bestuursleden. Dit vanwege het afscheid van Jan Neefs (voorzitter afdeling België) en de overplaatsing naar Curaçao van Roberto van der Pol (voorzitter afdeling Den Helder).

In de maanden oktober en november organiseert de VBM afdelingsvergaderingen, voorafgaand aan de Algemene Vergadering op vrijdag 4 december 2015 (Van Ghentkazerne te Rotterdam). Tijdens die vergaderingen kunt u uw afdelingsbestuur laten weten wat de bond volgens u beter kan doen (of laten). U krijgt in ieder geval altijd de meest actuele informatie over alles wat met uw rechtspositie te maken heeft.

Wegens overplaatsing van de huidige voorzitter naar Curaçao, is de afdeling Den Helder op zoek naar een nieuw bestuurslid. Op de afdelingsvergadering van 6 oktober treedt de huidige voorzitter af en neemt afscheid van de afdeling.
Den Helder is de grootste afdeling van de VBM.

Wie durft deze uitdaging aan?

Bekendheid met bijvoorbeeld medezeggenschap is een pre. Maar het belangrijkste is enthousiasme voor het werk van de vakbond.

Namens het Algemeen Bestuur spreken we hier veel dank uit voor het werk van de aftredende voorzitter, Roberto van der Pol.

Op donderdag 18 juni 2015 is in het VBM-gebouw te Den Haag een aantal spelden voor 50-jarig lidmaatschap uitgereikt. De volgende leden kregen de speld uit handen van voorzitter Jean Debie:

Op dinsdag 9 juni ontving een aantal trouwe VBM-leden het insigne wegens 50 jaar lidmaatschap. Zij kregen de spelden uitgereikt uit handen van VBM-voorzitter Jean Debie in het ECHOS-Home 'De Eendracht' bij marinekazerne Erfprins te Den Helder.

Centrale Raad vernietigt huurplafond

Het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) is door de Centrale Raad van Beroep onrechtmatig verklaard. De Centrale Raad deed d...

In samenwerking met de Just Brands Factory Outlet biedt de VBM aan leden de mogelijkheid om jeans van de topmerken PME Legend, Cast Iron en Vanguard tegen aantrekkelijke prijzen te kopen. Hoe? Dat lees je hieronder.

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie. De stichting ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de defensievakbonden.

Defensie heeft de betaaldata van de salarissen voor 2016 vastgesteld. U kunt ze alvast in de agenda noteren. De VBM publiceert de eerstkomende betaaldag of -dagen ook in elke Trivizier. De BBTV publiceert ze in de XRcise.

Vanaf 1 juli jongstleden zijn de spelregels voor de WW gewijzigd. Bent u op of na 1 juli werkloos geworden of wordt u dit, dan gelden de nieuwe regels. Voor defensiepersoneel dat ontslagen wordt – dat kunnen medewerkers zijn die met SBK 2012 vertrekken, maar ook medewerkers met een tijdelijk contract (bv. FPS) – gelden deze regels ook.

Medewerkers van Defensie die lid zijn van een van de defensiebonden kunnen in december rekenen op een eenmalige meevaller. Ook daarna wordt deze, maar dan periodiek, doorgegeven.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Belastingservice

belasting

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Triv2015 11 170x240

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden