Prev Next

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag ABP

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 september 2015

Betaaldag ABP

donderdag 24 september 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 22 oktober 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 23 oktober 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 11 november 2015

VBM Medezeggenschapsdag

maandag 23 november 2015

Betaaldag ABP

dinsdag 24 november 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 22 december 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 december 2015

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

Ons bereiken de nodige vragen over de op 10 juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016. Een aantal van die vragen proberen we hieronder ...

Begin februari 2015 heeft de minister van Defensie de Kamer en de bonden laten weten dat zij een tijdelijke voorziening had getroffen voor gevallen waarin een VGB ingetrokken dreigde te worden dan wel was ingetrokken vanwege – kort samengevat – een relatie met een partner uit een land waarmee geen gegevensuitwisseling plaatsvindt.

De centrales AC (waar de VBM en BBTV bij zijn aangesloten), CCOOP en CMHF en het kabinet hebben op 10 juli een onderhandelaars-overeenkomst gesloten. Belangrijke punten uit de onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016:

De centrales AC (waar de VBM en BBTV bij zijn aangesloten), CCOOP en CMHF hebben de afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers. 

Voor het in groten getale opgekomen publiek zal het een teleurstellende ervaring zijn geweest. Tijdens het Algemeen Overleg over personeelszaken Defensie op 1 juli 2015 had minister Hennis genoeg aan enkele vage toezeggingen om de oppositie te temmen.

Het zero tolerance-beleid dat Defensie hanteert voor het gebruik van drugs moet worden aangepast. Dat zei Veteranenombudsman Reinier van Zutphen vrijdagochtend 26 juni op Radio1.

Tijdelijke transitiecode 4 onacceptabel

De bonden hebben op 8 juli 2015 bezwaar gemaakt tegen het plan om een vaste Nederlandse onderhouds- en begeleidingsploeg voor mijnenbestrijdingsvaartuigen (MBV’n) in Zeebrugge...

In Nederland zijn de Operationele Eenheden van het Korps Mariniers ingericht volgens een squadron structuur. De reorganisatie van de 32e Marinierscompagnie (MCC) op Aruba heeft tot doel om deze structuur te kopiëren naar het Mariniers Squadron Carib (MSC). Hierdoor ontstaat uniformiteit tussen de verschillende squadrons.

Op 10 juli zijn de bonden akkoord gegaan met de reorganisatie va de Defensie Paraschool. Er komen 6 functies bij, maar ontstaat er ook overtolligheid vanwege ‘mismatch’? Die is er wel, maar volgens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) geeft dat geen problemen.

De bonden hebben in het overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op 10 juli 2015 aangegeven heel veel twijfels te hebben over de reorganisatie van het Personeelslogistiek Commando. Na een uitvoerige discussie heeft de landmacht het plan teruggenomen om dit na het zomerverlof nog eens met de bonden te bespreken.

Bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) verdwijnen per 1 januari 2016 30 arbeidsplaatsen. Daar komen weer andere voor terug. Dat is mede gevolg van de uitkomst van de evaluatie van de op 29 maart 2012 opgerichte eenheid.

Defensie heeft de bonden deze week laten weten dat zij alsnog bereid is om het nabestaandenpensioen voor de eindloonregeling te verhogen naar 70 %. Hiermee wordt een tegengewicht geboden voor de verschraling van de pensioenopbouw, die voortvloeit uit de fiscale wetgeving.

'Medezeggenschap, zorg dat het werkt'

Dat was de slogan van een Postbus51-spotje op tv uit 1989. Deze tekst is nu, ruim 25 jaar later nog steeds actueel. Door het BMD te evalueren en aan te passen aan de praktijk zo...

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de wijs brengen door de numerus Fixus!

De rol van de medezeggenschap bij sourcing-projecten moet duidelijker. Begin januari wijzen de VBM en andere bonden Defensie daar op bij de bespreking van de sourcing van de Informatievoorziening/Informatie en Communicatietechnologie afdelingen bij de Defensie Materieel Organisatie (IV/ICT DMO). Dezelfde discussie herhaalt zich in het overleg op 20 januari. Dit keer is het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) de aanleiding.

Op 14 januari spreken bonden en DMO over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de sourcing (lees: het uitbesteden) van de IV/ICT-organisatie DMO. De VBM ergert zich groen en geel aan de manier waarop Defensie de sourcing-trajecten doorloopt. Bijvoorbeeld door afspraken voortdurend, zonder overleg met de bonden, aan te passen.

Sinds 2008 doet Defensie het op zijn eigen manier. Niet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap bij Defensie, maar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Tijd voor een evaluatie. Die komt er aan en de VBM wil goed voorbereid zijn.

CZSK reorganiseert en doet dat 'centraal' (per 8 juli 2013). 'Dus' komt er ook een 'centrale evaluatie', aldus CZSK. Donderdag 2 oktober 2014 bespreken CZSK en bonden het evaluatierapport. De VBM is geen voorstander van een centraal uitgevoerde reorganisatie. Ook niet van zo'n soort evaluatie dus.

Beheerders KL: eindfase bereikt

Al lange tijd probeert de VBM te komen tot een pensioenschade-reparatie voor een groep beheerders van de KL. Inmiddels zijn wij in de eindfase aangekomen. Naar verwachting kan d...

Defensie en alle bonden hebben gisteravond (9 juli 2015) overeenstemming bereikt over een voorlopige oplossing van het AOW-gat. Hiermee wordt de belofte die wij de doelgroep gedaan hebben in het Deelakkoord nagekomen. Wij hebben een afspraak over de oplossing van het AOW-gat voordat de groep gewezen medewerkers met een gat groter dan 3 maanden zich aandient.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft bij politici aan de bel getrokken over de illegale handelswijze die de minister van Defensie hanteert omtrent het AOW-gat. Het College doet dit in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft 2 juni jongstleden ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Met 51 stemmen voor en 23 tegen is ook de Eerste Kamer akkoord met een versnelling van verhoging van de AOW-leeftijd.

Onlangs heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot het AOW-gat. Het gaat hier om het beroep van een 16-tal burgermedewerkers bij Defensie (van wie 8 lid van de VBM) die allemaal gebruik maken van de wachtgeldregeling. 

(Update d.d. 20 mei) De VBM adviseert alle leden die binnenkort een UGM-besluit of een Wachtgeld-besluit ontvangen of die dat onlangs ontvangen hebben, bezwaar te maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken na de datum van het besluit. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u vragen om een herziening.

Spelduitreiking Den Haag 50 jaar lidmaatschap

Op donderdag 18 juni 2015 is in het VBM-gebouw te Den Haag een aantal spelden voor 50-jarig lidmaatschap uitgereikt. De volgende leden kregen de speld uit handen van voorzitter ...

Op dinsdag 9 juni ontving een aantal trouwe VBM-leden het insigne wegens 50 jaar lidmaatschap. Zij kregen de spelden uitgereikt uit handen van VBM-voorzitter Jean Debie in het ECHOS-Home 'De Eendracht' bij marinekazerne Erfprins te Den Helder.

Op dinsdag 2 juni ontvingen 3 VBM-leden hun insigne wegens 50 jaar lidmaatschap uit handen van voorzitter Jean Debie.
De uitreiking vond plaats in het ECHOS-Home 'De Vrijheid' in Oirschot.

De Algemene Vergadering gaat op 29 mei 2015 akkoord met het (financiële) jaarverslag over 2014. Maar naast die formele taak wordt tijdens de vergadering in het bondsgebouw te Den Haag vooral gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het AOW-gat, de pensioenperikelen en de vulling van de medezeggenschapsorganen.

De VBM gaat aandacht vragen voor de gezondheidsrisico's van militairen van de marine die zijn aangewezen als bestuurders van de FRISC (Fast Raiding Interceptor and Special Forces Craft). Tijdens een werkbezoek op Aruba in april krijgen VBM-voorzitter Jean Debie en Jef Stassen informatie over de zorgen die er leven.

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. Koning Willem-Alexander zijn vandaag (vrijdag 24 april) Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Het Algemeen Bestuur van de VBM feliciteert:

Website ASD gelanceerd

ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aa...

Defensie heeft de betaaldata van de salarissen voor 2016 vastgesteld. U kunt ze alvast in de agenda noteren. De VBM publiceert de eerstkomende betaaldag of -dagen ook in elke Trivizier. De BBTV publiceert ze in de XRcise.

Vanaf 1 juli jongstleden zijn de spelregels voor de WW gewijzigd. Bent u op of na 1 juli werkloos geworden of wordt u dit, dan gelden de nieuwe regels. Voor defensiepersoneel dat ontslagen wordt – dat kunnen medewerkers zijn die met SBK 2012 vertrekken, maar ook medewerkers met een tijdelijk contract (bv. FPS) – gelden deze regels ook.

Medewerkers van Defensie die lid zijn van een van de defensiebonden kunnen in december rekenen op een eenmalige meevaller. Ook daarna wordt deze, maar dan periodiek, doorgegeven.

Op een interactieve manier geïnformeerd worden over uw pensioen. Dat is de insteek van een nieuwe reeks webinars die ABP heeft gepland voor 2015 en 2016. Het eerste webinar over eerder of gedeeltelijk stoppen met werken was op 24 juni. Later in het jaar komen onderwerpen als met pensioen gaan, arbeidsongeschiktheid en ABP NabestaandenPensioen aan bod.

In het Deelakkoord hebben de minister van Defensie en de centrales van overheidspersoneel afgesproken dat de premievrijval (als gevolg van Witteveen-2 wetgeving) ten goede komt aan het personeel. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de salarissen met 0,8% stijgen/zijn gestegen. Defensie heeft de premievrijval inmiddels doorberekend in de salaristabellen en gaat in juni, met terugwerkende kracht, tot uitbetaling over.

Extra editie Trivizier / XRcise

TrivXR extra juli k

 

Stel een vraag

help

 

Maak bezwaar tegen uw UGM-besluit of Wachtgeld-besluit!

Hamer

 

Trivizier

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden