• Download de VBM-app

96e Algemene Vergadering: ‘Ga zo door!’

vrijdag, 27 mei 2016 12:45
96e Algemene Vergadering: ‘Ga zo door!’

Het ‘zakelijke’ gedeelte van de 96e Algemene Vergadering op 20 mei jl. verliep vlot. De financiële jaarstukken werden, op voorstel van en met de complimenten van de Financiële Adviescommissie, vastgesteld. Dat geldt ook voor het jaarverslag (zie een samenvatting verder in dit artikel). Daarom heeft voorzitter Jean Debie tijd om de VBM-app te presenteren. Ook neemt hij de tijd om secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx een blijk van waardering toe te kennen.Presentatie VBM-app
De aanwezige leden van de Algemene Vergadering begroeten de komst van de app met instemming. Met name de uitgebreide FAQ-lijst, de mogelijkheid om vragenformulieren in te zenden en de direct-bellen optie spreken aan, net als de ingebouwde magazine-lezer.
160520 96eAV Den Haag Debie presenteert VBMappWel wijst AB-lid Richard Herben op de acceptatievoorwaarden. Waarom is toegang tot fotobestanden en een account vereist?
De VBM-app heeft toegang nodig tot de fotobestanden op het mobiele apparaat van de gebruiker omdat de app foto’s (bij nieuwsberichten) tijdelijk moet opslaan op het apparaat.
De app heeft toegang nodig tot een (e-mail) account omdat de gebruiker anders geen formulieren kan versturen.


Waardering voor Jacqueline de Werker-Bekx

Door het plotselinge overlijden van Fons Kraaikamp begin 2016, dat haar net als alle andere personeelsleden van de VBM hevig aangreep, zag secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx zich genoodzaakt om zonder Fons’ steun de financiële jaarstukken op orde te maken voor controle door de accountant en presentatie in het bestuur. Dat is haar, aldus Jean Debie, gelukt door werkweken te maken die regelmatig tot de 80 uur opliepen.
160520 96eAV Den Haag Debie dankt Jacqueline de Werker BekxOm zijn waardering, ook namens Jacques van Hulsen daarvoor tot uiting te brengen, wil hij haar een presentje en een bos bloemen overhandigen. Hans van Rooijen (Afdeling Den Helder en Belastingservice) haalt de gevluchte Jacqueline terug. Nadat zij haar emoties grotendeels heeft verwerkt bedankt Jacqueline de mensen die haar in die moeilijke tijd hebben geholpen. Het team van de Belastingservice, de collega’s Hannie van der Boon, Heidi Hop en René Landsweers noemt zij daarbij met name.


Tot slot van de vergadering neemt Hans van Rooijen het woord om zijn waardering en dank uit te spreken voor de inzet van het bestuur. Zijn woorden kunnen rekenen op grote instemming van alle aanwezigen.

Kerngetallen VBM 2015
De Belastingservice assisteerde 3.475 leden bij het invullen van hun aangifte. Er werden 60 huisbezoeken afgelegd .
Defensie was veel in het nieuws. Voorzitter Jean Debie heeft bij 39 onderwerpen tekst en toelichting (en commentaar) gegeven op radio, tv en andere media.
Er werden 931 nieuwe dossiers in behandeling genomen (ongeveer de helft AOW-gat dossiers) door de VBM-juristen.
De nazorgfunctionarissen hebben 68 nabestaanden ondersteund bij de administratieve afwikkeling. Dat gebeurde 2 keer kort voor het overlijden van een lid.
De redactie verzorgde naast de gebruikelijke edities van Trivizier (10) en XRcise (6) 2 extra uitgaven vanwege het bereikte (deel)resultaat bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Er zijn 27 Siteviziers (nieuwsbrief) verstuurd naar 4.900 ontvangers.
160 leden waren aanwezig bij een pensioenbijeenkomst in Den Helder.
Tientallen leden konden een speld wegens 50 jaar lidmaatschap in ontvangst nemen.
Er waren 3 regionale PA-landdagen (voorheen was dat één landelijke) en uiteraard een drukbezochte 64-jarigendag.

Belangrijke onderwerpen in 2015
Op 10 juli is er overeenstemming bereikt over een bovensectoraal loonruimteresultaat (plus 5,05% in 2015 en 2016). De FNV-bonden verzetten zich. Op 4 september stemden de overige bonden in met het akkoord dat daarmee van kracht werd. Onderdeel van het akkoord is een overstap naar een nieuwe indexatie-systematiek van de pensioenen (indexatie op basis van prijsontwikkeling).
Het ‘VUT-equivalent’(grofweg 1% van het salaris) vervalt ook voor militairen.
In 2015 wordt steeds duidelijker dat er roofbouw is gepleegd op personeel en materieel bij de krijgsmacht.
Paresto, de cateraar bij Defensie, wordt niet uitbesteed.
Defensie pakt het chroom-6 dossier voortvarender aan dan soortgelijke dossiers in het verleden. Er komt onder meer een ‘coulance-regeling’ voor slachtoffers. Dit vooruitlopend op een breed onderzoek dat naar verwachting eind 2016 voltooid wordt.
Bonden en Defensie maken een afspraak over de herziening van en omvorming naar een toekomstbestendig diensteindestelsel. De UGM-periode (5 jaar) wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Het nieuwe diensteindestelsel wacht nog op concrete invulling.
Een compensatieregeling voor het opvangen van de financiële gevolgen van het AOW-gat komt tot stand. In totaal 470 VBM-leden maken gebruik van de mogelijkheid om hun AOW-gat via de rechter aan te vechten. De VBM eist in die gevallen voortzetting van de bestaande uitkering.

Financieel
In 2015 moest de VBM veel geld uittrekken (uit het vermogen) voor groot onderhoud aan het verenigingsgebouw (onder meer vervanging van enkelglas ramen). Door de personeelsreducties daalt het ledental en daarmee ook de contributie-inkomsten.
Namens de Financiële Adviescommissie stelt Huub Schouenberg voor om – zoals de afdeling Den Helder al eerder deed – een plafond in te bouwen in het Structuurfonds (een fonds voor onder meer het voeren van acties). Het bestuur zal met een voorstel ter zake komen.

Getagged onder av    VBMapp    jaarverslag   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden