• Belastingservice VBM

Bemanningsregeling kan in de prullenbak

vrijdag, 20 december 2013 15:46
Bemanningsregeling kan in de prullenbak

De Dienst der Hydrografie moet opnieuw met de medezeggenschap praten over de meerbemanningsregeling (MBR). De per 1 januari 2013 ingevoerde MBR is ongeldig. Het overleg over de MBR moet gebeuren met een overkoepelende medezeggenschapscommissie van alle drie de bemanningen.


Dat is in het kort het advies het College voor geschillen medezeggenschap Defensie (geschillencommissie) in een geschil tussen het Hoofd van Diensteenheid (HDE) van de hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV) en één van de medezeggenschapscommissies bij die dienst.
Die commissie (de MC HOV-B) is het niet eens met een wijziging - per 1 januari 2013 - in de bemanningsregeling van de twee hydrografische opnemingsvaartuigen. Dit betekent bijvoorbeeld minder compensatie voor werken in het weekend.
Het HDE weigert om met de MC HOV-B te praten over de nieuwe regeling. Wel blijkt de regeling voorgelegd te zijn aan de gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie voor de kleine bovenwaterschepen (GMC KBW). Die commissie gaat wel akkoord met de nieuwe regeling.
De MC HOV-B gaat met behulp van de VBM hierover geschil aan en op 10 december 2013 doet het college voor geschillen medezeggenschap defensie een uitspraak.

Is de geschillencommissie bevoegd om een oordeel te geven?
Ja. Volgens de commissie gaat het om een voorgenomen maatregel (artikel 29, lid 1 Besluit Medezeggenschap Defensie = BMD). Bovendien gaat het om een geschil, waarover beide partijen na hernieuwd overleg geen overeenstemming kunnen bereiken. Dus kan ze de adviesaanvraag op grond van artikel 34 lid 1 onder b van het BMD in behandeling nemen.

Is een minnelijke schikking mogelijk?
De geschillencommissie stelt na onderzoek vast dat partijen een formele uitspraak wensen en dus geen minnelijke schikking.

Hoe beoordeelt de commissie het geschil?
Volgens de geschillencommissie ligt er geen formeel en bekrachtigd besluit ten grondslag aan de per 1 januari 2013 gewijzigde bemanningsregeling. Verder is er nooit een formeel advies gevraagd aan de medezeggenschap.

Dus?
De commissie is van oordeel dat de medezeggenschap de kans moet krijgen alsnog advies te geven (artikel 29, lid 1, van het BMD). De marine moet de uitvoering van de gewijzigde bemanningsregeling opschorten.

Maar welke medezeggenschapscommissie moet dat advies geven?
Dat moet een overkoepelende medezeggenschapscommissie doen. Het gaat om drie bemanningen met een gemeenschappelijk belang.
De MC HOV-B is dus niet het bevoegde orgaan om zelfstandig, zonder inbreng van de andere twee (HOV A en C, over de nieuwe bemanningsregeling advies uit te brengen.
Maar ook niet de gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie van de Klein Bovenwater Schepen (GMC KBW). Die commissie voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 4, lid 9 van het BMD. De nieuwe bemanningsregeling bij de Hydrografische Dienst gaat deze commissie niet aan.
Daarom adviseert de geschillencommissie om een nieuw medezeggenschapsorgaan op te richten dat de gezamenlijke belangen van de drie eenheden kan bespreken.

En wat adviseert de VBM?

  • - Hef de drie bestaande medezeggenschapscommissies HOV A, B en C op.
  • - Richt één MC HOV in die bestaat uit een lid en een plaatsvervangend lid van elke bemanning (HOV A, B en C).
  • - Laat, overeenkomstig artikel 9 van het BMD, de MC HOV drie werkgroepen inrichten, te weten werkgroep bemanning HOV A, B en C.
  • - Leg dit voornemen schriftelijk voor aan het hoofd van de diensteenheid met vermelding van de taak, de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de in te stellen werkgroep.
  • - Draag in een instellingsbesluit van de werkgroep de rechten en bevoegdheden over, inclusief de bevoegdheid tot het plegen van overleg met het betrokken hoofd van de diensteenheid HOV A, B en C.
  • - Behandel in de MC HOV onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn van alle HOV eenheden.
  • - Laat in de werkgroepen naast leden van de medezeggenschapscommissie HOV ook andere bij de diensteenheid werkzame werknemers (HOV A, B en C) zitting hebben. Het voorzitterschap bij de desbetreffende eenheden berust bij een lid van de medezeggenschapscommissie HOV.
  • - Evalueer deze constructie na 1 jaar.

Op die manier kunnen de werkgroepen overleg voeren over en op hun eigen eenheden en kan de MC HOV gemeenschappelijke onderwerpen bespreken. Je hoeft dan geen GMC HOV in te stellen.

Jef Stassen, adviseur van de MC HOV-B namens de VBM: "Met de uitspraak biedt de geschillencommissie duidelijkheid. Je kunt geen voorgenomen maatregel invoeren zonder overleg met en instemming van de MC. Daarnaast is duidelijk dat een gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie alleen kan meepraten over een gemeenschappelijk belang van alle of voor een meerderheid van de diensteenheden. Het is een leerzame uitspraak. Ook al omdat de geschillencommissie bevestigt dat je maatregelen moet opschorten als je geen overeenstemming hebt met de medezeggenschap."

Tekst: Jef Stassen

Verslag van de hoorzitting van de geschillencommissie op 22 november 2013

Definitief advies van de geschillencommissie

Getagged onder meerbemanningsregeling HOV    medezeggenschap    geschillencommissie    MBR   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden