• Belastingservice VBM
  • image

Medezeggenschap (dus personeel) moet meepraten!

woensdag, 09 april 2014 16:27
Medezeggenschap (dus personeel) moet meepraten!

In het belang van Nederland moet het defensiepersoneel meepraten over belangrijke defensienota's. Ook als het formeel niet hoeft. Doe het dan in ieder geval informeel. Dat adviseert het College voor geschillen aan de secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. Aanleiding is een adviesaanvraag van de Defensieonderdeel Medezeggenschaps Commissie (DMC) van het commando landstrijdkrachten (de landmacht = CLAS), hieronder aan te duiden als DMC CLAS.

 

Wat is er aan de hand?
In het voorjaar van 2013 gaat de top van Defensie met elkaar praten over een nieuwe defensienota. Die zal 'In het belang van Nederland' gaan heten. De minister biedt op Prinsjesdag 2013 die nota aan de Tweede Kamer aan. De Kamer haalt de scherpste kanten er van af (en doet nu net alsof er iets 'bij' is gekomen).
Drie dagen nadat de nota naar de Tweede Kamer is gestuurd, vraagt de secretaris-generaal aan de Centrale Medezeggenschaps Commissie (CMC) om een advies (voor zo ver de CMC dan nog advies kan geven #dusniet?). Ook vraagt hij om een 'appreciatie' van de nota.
Leuk woord trouwens dat 'appreciëren'. Betekent in de meeste gevallen 'meer waard worden'. Kortom: de CMC mag zich laten gebruiken als applaus paladijnen.

Wat heeft de DMC CLAS er mee te maken?
De nota 'In het belang van Nederland' maakt onder meer duidelijk dat er een pantserinfanteriebataljon moet verdwijnen. Ook wordt de 13e Gemechaniseerde Brigade een 'gemotoriseerde'. Al die plannen hebben nogal wat gevolgen voor de bedrijfsvoering en – niet op de laatste plaats – voor het personeel. De DMC CLAS vindt dat het personeel mee had moeten praten over de inhoud van de nota. Dat maakt de DMC in oktober ook duidelijk aan de CMC en aan de Commandant Landstrijdkrachten.

En dan?
Dan ontstaat er een conflict tussen de DMC CLAS en de commandant der landstrijdkrachten.
De DMC CLAS vindt dat
- het personeel buitenspel is gezet;
- het personeel invloed moet kunnen uitoefenen op de gemaakte keuzes;
- het college voor geschillen (voor de medezeggenschap) daarom advies moet geven over de vraag waar de grens ligt van het 'politieke primaat';
- het college voor geschillen regels moet verzinnen die het mogelijk maken dat de medezeggenschap wel in een vroeg stadium bij voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsvoering betrokken raakt.

En het CLAS is het daar niet mee eens?
Het CLAS vindt dat de nota onder het politieke primaat valt. Dat betekent dat de medezeggenschap niet hoeft mee te praten over de inhoud van de nota. De medezeggenschap mag alleen maar meepraten over de gevolgen voor het personeel. Dat wil zeggen: als het gaat om de vraag hoe de landmacht de gevolgen voor het personeel denkt op te vangen.

Wat vindt het college voor geschillen?
Dat de nota onder het politieke primaat valt. 'In het belang van Nederland' gaat over de taken en de omvang van de krijgsmacht. Daarover hebben alleen de minister en het parlement iets te zeggen. Er is dus geen formele rol voor de medezeggenschap en dus ook geen formele verplichting om de nota voor advies aan de medezeggenschap voor te leggen.

Tja ...?
Maar, zo vervolgt het college, dat hoeft niemand ervan te weerhouden om informeel (dus: niet openbaar) met de medezeggenschap over de nota te praten.

Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat het bevoegde gezag er volgens het college goed aan doet om voor de vaststelling van een beleidsnota
- de medezeggenschap te informeren over 'beleidsaangelegenheden', voorstudies en mogelijke alternatieve voorstellen
- de medezeggenschap te vragen naar haar 'appreciatie' daarvan.
Dan handelt het bevoegd gezag in ieder geval 'in de geest van het Besluit Medezeggenschap Defensie'.
Het college begrijpt niet waarom dat niet is gebeurd.
En achteraf om appreciatie vragen (aan de CMC) 'komt als weinig zinvol over'.

Hoe had het bevoegd gezag de medezeggenschap moeten inschakelen?
In dit geval ligt het voor de hand om de CMC in te schakelen. Maar ook de DMC-CLAS is een partij die moet kunnen meepraten over voorstellen die de landmacht raken.

Maar dan liggen die plannen toch binnen de kortste keren op straat?
Het college vindt dat de geheimhoudingsplicht in dit geval niet goed was. Je kunt een commandant van de landmacht niet verplichten om alles geheim te houden. Want dan kan hij nooit de medezeggenschap raadplegen en daarom ook niet 'open en transparant' handelen in de richting van de medezeggenschap. In dit geval had de medezeggenschap daarom ook een geheimhoudingsplicht moeten hebben. Dan kun je het politieke primaat in stand houden.

Komt het college ook met nadere aanbevelingen voor een aanwijzing?
Op dit moment is er al een aanwijzing van de secretaris-generaal voor de uitvoering van reorganisaties (aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie).
Daarmee heeft Defensie zich al verplicht om in de 'voorfase' afspraken te maken over het moment en de wijze waarop de medezeggenschap moet meepraten over veranderingen in de organisatie.
Die aanwijzing zou ook moeten gelden bij het opstellen van beleidsnota's. Daarmee moet de secretaris-generaal maar eens aan de slag.

REACTIE VBM:
Het College voor geschillen steunt de DMC CLAS. Dat is mooi. Maar komt hiermee ook meer duidelijkheid over de rol van de medezeggenschap in de studiefase, zoals van een reorganisatie? De SG-aanwijzing A/983 (Uitvoering Reorganisaties Defensie) geeft de medezeggenschap een rol in die fase. Het personeel praat dus 'informeel' al mee als het op keuzes aankomt.
Volgens de VBM moet de medezeggenschap, in lijn met de SG-aanwijzing, meepraten over elke wijziging van taken die gevolgen heeft voor het personeel.
Ook als het om politieke keuzes gaat? Keuzes die de taken van het ministerie veranderen?
Het College voor geschillen beantwoordt die vragen niet met een volmondig 'ja'. Het bevoegd gezag hoeft het overleg 'niet na te laten', aldus het College.
Ook de verwijzing naar de 'geest van het Besluit Medezeggenschap' is zwak in een tijd waarin Defensie steeds vaker de medezeggenschap buitenspel zet met een beroep op het 'politieke primaat'.
Zoals professor Goodijk in 2006 al zei: je moet het politieke primaat niet verwarren met het politieke beraad. En volgens de VBM is Defensie gewoon verplicht om de medezeggenschap mee te laten praten in het politieke beraad.
Dit en meer is volgens de VBM zeker een onderwerp om te bespreken bij de (komende) evaluatie van het Besluit Medezeggenschap Defensie.

 

Klik hier voor de volledige tekst van het advies van de Geschillencommissie.

Getagged onder adviesrecht    politiek beraad    politiek primaat    medezeggenschap    BMD    geschillencommissie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden