• Belastingservice VBM

Is schraalhans keukenmeester?

dinsdag, 29 augustus 2017 16:00
Is schraalhans keukenmeester?

De VBM heeft grote twijfels bij het voornemen van Defensie om in Vlissingen een kazerne te bouwen die gaat voldoen aan de eisen die je moet stellen aan een toekomstbestendige uitvalbasis en trainingslocatie voor met name de operationele mariniers-eenheden. Er is te weinig geld voor, zo merkt de medezeggenschap.De VBM heeft in eerdere publicaties al aandacht besteed aan het MARKAZ-traject (Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne). Het betreft het verhuizen van de operationele eenheden van de mariniers en ondersteunende diensten van de Van Braam Houckgeest-kazerne (VBHKAZ) te Doorn en ondergebrachte eenheden op het Logistiek Centrum Maartensdijk (LCM) naar de nieuw te bouwen MARKAZ in Vlissingen.

Volgens het beleidsvoornemen moet de nieuwe kazerne voorzien in een toekomstbestendige uitvalbasis en trainingslocatie voor betrokken eenheden. Er is gekozen voor nieuwbouw omdat de VBH kazerne onvoldoende groeipotentieel heeft en door achterstallig onderhoud niet meer aantrekkelijk is. In februari 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verplaatsen van de mariniers naar Vlissingen. De nieuwe kazerne wordt als geïntegreerd contract op basis van publiek private samenwerking (PPS) aanbesteed waarbij de contractpartner naast het ontwerp en de bouw ook het onderhoud en een groot deel van de dienstverlening verzorgt. Dit voor een periode van 25 jaar. Bij dit type contract worden ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer in één keer aan de private partij (consortium) overgedragen. Middels een ‘outputspecificatie’ wordt aan een opdrachtgever aangegeven, aan welke functionaliteiten moet worden voldaan. In 2014 is een werkgroep binnen CZSK begonnen met overleg over bedrijfsvoering aspecten gerelateerd aan de nieuwe kazerne en dat was de basis voor een eerste indeling van de outputspecificatie. In de periode december 2016 – januari 2017 is de outputspecificatie door expertgroepen onderworpen aan een tweede beoordeling waarbij wijzigingen, die binnen de gegeven opdracht aan de projectleider vielen, zijn verwerkt.

Voor het doorlopen van dit soort trajecten is het URD (Uitvoering Reorganisaties Defensie) van toepassing waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de medezeggenschap (bedrijfsvoeringsaspecten) en de bonden (algemene personele aspecten). Voor het oprichten van het Kazernecommando MARKAZ en het opheffen van uit te besteden functies is in 2015 een beleidsvoornemen uitgebracht. Hiervoor is een tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie ingericht, de TRMC MARKAZ Zeeland. Deze medezeggenschapscommissie houdt zich onder meer bezig met de opheffing van uit te besteden ondersteunende diensten en zaken die betrekking hebben op de inrichting van een Kazernecommando MARKAZ. Voor het verhuizen van de operationele en ondersteunende eenheden is een beleidsvoornemen opgesteld waarbij een tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie is ingesteld, de TRMC Verhuizing MARKAZ. In 2015 is in het overleg met de bonden vastgesteld dat personeel dat deel uitmaakt van de verhuizing (betrokken eenheden) in het kader van het besluit medezeggenschap defensie (BMD) recht heeft op overleg inzake toekomstig woon en leefklimaat en toen is het besluit genomen een locatie medezeggenschapscommissie MARKAZ op te richten. Doelstelling was dat deze commissie input zou leveren aan de organisatie zodat dit verwerkt kon worden in de outputspecificatie zodat de bouwer weet aan welke functionaliteiten hij moet voldoen.

Helaas heeft de VBM moeten vaststellen dat deze LMC nooit goed van de grond is gekomen. Toen is wederom in onderling overleg met de bonden afgesproken dat de LMC MARKAZ zou worden opgeheven en dat de TRMC Verhuizing MARKAZ het overleg over het toekomstig woon, werk een leefklimaat voor haar rekening zou nemen. Het heeft maanden geduurd voordat ook de TRMC Verhuizing MARKAZ daadwerkelijk aan de gang kon en in de tussentijd heeft Defensie aangekondigd dat de outputspecificatie richting de contractpartners uiterlijk september 2017 gereed moest zijn. De VBM heeft richting Defensie aangegeven dat het overlegtraject met de medezeggenschap conform het BMD doorlopen dient te worden. Het kan niet zo kan zijn dat vanwege zaken die in het verleden niet zijn opgepakt, er nu ineens een enorme druk op de TRMC Verhuizing MARKAZ wordt gelegd, zodat die vooral maar moet instemmen met de outputspecificatie die er nu ligt. Gelukkig is, mede door de constructieve houding van de TRMC Verhuizing Markaz in de afgelopen maanden voortgang geboekt. Maar het is de vraag of één en ander in september in kannen en kruiken is. Wat de TRMC zorgen baart is dat de organisatie haar belofte, een toekomstgerichte moderne kazerne te bouwen, niet gestand doet en het personeel, dat al veel moeite heeft met een verhuizing naar Vlissingen, tussentijds afhaakt en de dienst verlaat.

De nieuwe kazerne lijkt niet ‘state of the art’ te worden; de behoeftestelling groeit niet mee met de realiteit omdat deze is gebaseerd op oude normen.In een nota van de CDS van 17 juni 2016 is aangegeven dat het doel is om in ongeveer 20 jaar alle legering binnen Defensie naar een nieuwe standaard te brengen. Die nieuwe standaard gaat uit van 1-persoonskamers voor alle categorieën (behalve bij vorming 2-persoonskamers) en 1 paarse inrichtingsnorm. De TRMC verhuizing heeft aangegeven dat de nieuwe kazerne, die misschien ergens in 2022 opgeleverd gaat worden, in aanmerking moet komen voor de nieuwe standaard. Defensie zegt dat het investeringsbudget dan met 39 miljoen euro opgehoogd zou moeten worden en dat ook de exploitatielast hoger wordt. Kortom, dit past niet in de behoeftestelling. Ook heeft de medezeggenschap gewezen op uitbreidingen die in de personele sfeer (wellicht) gaan komen. Zo is in het kader van de motie Van der Staaij een uitbreiding voorzien van 4 afvoerploegen. Volgens Defensie is de uitbreiding niet voorzien in de behoeftestelling en dus komt er ook geen ruimte voor. Indien er geen budget voor aanvullende behoeften is moet er uitgeruild worden. Zo zou bijvoorbeeld in plaats van een dubbele fitness-boulevard volstaan kunnen worden met een enkele waardoor er financiële ruimte ontstaat voor het vergroten van de multifunctionele trainingsruimte. Ook is er discussie ontstaan over het garagecomplex. Defensie gaat invulling geven aan het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). De infravoorzieningen en de daaraan gekoppelde exploitatie wordt in dit kader bij de nieuw te bouwen MARKAZ niet in alle gevallen gehonoreerd en dat betekent dat er geen budget is voor overkappingen van materiaal. Ook is geen rekening gehouden met legering van oefenende eenheden binnen het huidige bestand aan legeringskamers waardoor de kans bestaat dat CZSK extern in legering moet gaan voorzien. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden waarbij op voorhand duidelijk is dat Defensie vanwege geldgebrek niet kan inspelen op (belangrijke) onderwerpen die vanuit de praktijk worden ingebracht. Alles moet passen binnen de opdracht en als er toch iets moet gebeuren dan moet dit door uitruil binnen de bestaande plannen.

De VBM is in overleg met Defensie overeengekomen dat de betrokken medezeggenschapscommissies het overleg kunnen voeren zoals vastgelegd in het BMD. Het past niet het overleg over het woon, werk en leefklimaat van de toekomstige kazerne te frustreren door er een tijdsdruk op te leggen. De TRMC’s zijn, voor zover wij dit kunnen beoordelen, constructief maar als er op voorhand geen financiële ruimte is voor aanpassingen in de outputspecificatie zal de motivatie van het personeel om mee te verhuizen alleen nog maar verder afnemen. Hoezo toekomstbestendigheid, hoezo een modern ingerichte kazerne. Het lijkt erop dat schraalhans keukenmeester is en onder die condities is het lastig overeenstemming te bereiken.
Getagged onder medezeggenschap    MARKAZ    vlissingen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden