Print deze pagina

Gedetailleerd onderhandelingsakkoord beschikbaar

maandag, 20 augustus 2018 15:19
Gedetailleerd onderhandelingsakkoord beschikbaar

De centrales van defensiepersoneel en de bonden hebben vandaag, 20 augustus, overeenstemming bereikt over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke principe-afspraken, die kort voor het zomerverlof werden gemaakt. Er ligt een resultaat met een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020. Daarmee kan een nieuw akkoord naadloos aansluiten bij het aflopen van het lopende akkoord. Het is aan de leden om de komende tijd hun opvatting hierover kenbaar te maken. 

In het door de onderhandelaars bereikte resultaat worden naast een loonsverhoging, twee andere belangrijke thema’s geadresseerd. Allereerst wordt in het resultaat een nieuw pensioenstelsel voor militairen gepresenteerd. Dit vervangt het oude, op eindloon gebaseerde stelsel door een op middelloon gebaseerd stelsel. In de tweede plaats wordt in het resultaat een eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuw loongebouw, inclusief toelagestelsel.

In de vroege ochtend van 13 juli hebben de onderhandelaars van de centrales van overheidspersoneel en de Staatssecretaris van Defensie principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. De voorbije maand is hard gewerkt aan de uitwerking van deze afspraken in een concept-akkoord.
Het resultaat daarvan vindt u door hier te klikken.

In het resultaat dat voorligt zijn op een aantal grote thema’s afspraken opgenomen. Allereerst de loonontwikkeling. Deze is deels structureel en deels incidenteel. Defensie en de bonden hebben ervoor gekozen om een deel van de structurele loonontwikkeling via een verhoging van de eindejaarsuitkering vorm te geven. Daardoor wordt een oud doel, namelijk het realiseren van een volwaardige 13e maand, binnen de duur van het contract eindelijk behaald. De incidentele uitkering bedraagt 600 euro en wordt nog dit jaar uitbetaald. De structurele loonontwikkeling bedraagt 5,833%. In 2018, 2019 en 2020 stijgt het loon hierdoor met royaal 7,5%.

Sociale partners hadden vorig jaar bij het sluiten van het lopende akkoord de hoop en de wil om in een nieuw akkoord een nieuw pensioenstelsel en een aangepast loongebouw te presenteren. Dat is als het gaat om het nieuwe loongebouw maar voor een klein, maar niet onbelangrijk deel gelukt.
Het resultaat bevat daarnaast een verbetering van typisch militairen toelagen, namelijk voor onregelmatigheid, voor extrabeslaglegging tijdens meerdaagse activiteiten en voor inzet tijdens vredes- en humanitaire operaties. Bovendien worden voor militairen in het begin van hun loopbaan de lonen extra verhoogd, teneinde inkomenseffecten voortvloeiende uit het nieuwe pensioenstelsel ongedaan te maken.

Als de leden van de verschillende centrales instemmen met het resultaat ligt er een akkoord, waarin definitief afscheid wordt genomen van het voor vele militairen zo vertrouwde pensioenstel, dat gebaseerd was op het eindloon. Wat in 2004, toen alle andere overheidswerknemers van een eindloon naar middelloonstelsel gingen, voor militairen niet mogelijk was, wordt thans gerealiseerd. Door deze afspraak bouwen militairen over een groter deel van hun loon tegen een hoger percentage pensioen op. Bovendien worden nagenoeg alle toelagen, die dat nu nog niet zijn, pensioengevend.
Voor vele militairen betekent dat ten opzichte van het huidige stelsel een betere pensioenopbouw, maar niet voor iedereen. Binnen de fiscale grenzen die aan opbouw worden gesteld, bleek dat niet mogelijk. Als keerzijde van de medaille kan niet onvermeld blijven dat grosso modo een verbeterde opbouw als schaduwzijde een hogere premie kent en omgekeerd een lagere opbouw maandelijks resulteert in een hoger netto inkomen. Bovendien bevat het resultaat afspraken over een verzachting van dit effect.

Tot slot bevat het resultaat nog de afspraak dat het Sociaal Beleidskader 2012 verlengd wordt en zijn er specifieke afspraken gemaakt voor burgermedewerkers.

Aan de totstandkoming van het resultaat is intensief gewerkt, waarbij vele mogelijke pensioenvarianten aan de orde zijn gekomen. De bezwaren tegen het eindloonstelsel worden door de gemaakte keuze voor een specifiek middelloonstelsel voor militairen grotendeels wegegenomen. De VBM vindt het jammer dat er in dit resultaat geen grotere stappen gezet konden worden om het loongebouw te herzien. Daarin zat naar onze overtuiging een mogelijkheid om iets te doen aan de pensioeneffecten voor de groep militairen die door de overgang voor de toekomst een mindere opbouw heeft. Wij zijn (dus) zeker niet dolblij met het resultaat. Wij leggen het derhalve neutraal aan de leden voor.

1 Reactie

  • Reactielink Eric Sterk dinsdag, 21 augustus 2018 12:34 Geplaatst door Eric Sterk

    er zitten zonder meer goede zaken binnen dit akkoord, maar de loonontwikkeling??? Het mag duidelijk zijn dat defensie wederom achter blijft lopen op o.a. de rijksambtenaren, zoals al vele jaren het geval is. Iedereen zal zijn eigen diee of mening hebben over dit akkoord, maar voor mij is het heel helder en wordt dit een volmondig "NEE".
    Reactie VBM:
    De totale loonstijging vanaf januari 2018 tot en met 1 juli 2020 is iets meer dan 7,5%. Daarvan zit er 5,83% in dit overlegresultaat. De rest is de loonsverhoging per 1 januari van dit jaar (1,5%) en de doorwerking van de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2% per diezelfde datum. Die moet je meetellen in de vergelijking met de rijksambtenaren.

    Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord