• Teken die petitie!

Overleg

Defensie wil DGOTC uitbreiden

Defensie wil DGOTC uitbreiden

maandag, 09 maart 2020 14:28

Het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) wordt uitgebreid met 19 VTE (voltijds equivalenten). Dit is noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. Defensie heeft hierover met de bonden gesproken op 5 maart.

13 extra functies voor DVVO

13 extra functies voor DVVO

maandag, 09 maart 2020 14:08

De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) wordt uitgebreid met 13 VTE (voltijds equivalenten). Met deze reorganisatie wordt invulling gegeven aan eerdere evaluaties en aanbevelingen.

Reorganisatieplan JIVC aangepast

Reorganisatieplan JIVC aangepast

maandag, 02 maart 2020 12:35

Tijdens het overleg op 27 februari hebben Defensie en de bonden langdurig stilgestaan bij het reorganisatieplan met de titel ‘De IST op orde’. Even een kleine stap terug in de tijd. Na de samenvoeging van het JIVC en OPS (Operations) in 2019 is gebleken dat er weeffouten zaten in de organisatie. Daarom is in overleg met de medezeggenschap gekozen om alvast een deel-evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie heeft uitgewezen dat:

Volg gewoon de afgesproken procedures!

Volg gewoon de afgesproken procedures!

maandag, 02 maart 2020 12:20

In 2019 hebben de bonden het overleg over de Reorganisaties bij DMO (Defensie Materieel Organisatie) opgeschort. Dit moesten we doen omdat tijdens de behandeling van reorganisatieplannen bleek dat DMO geen regie had op de P&O-processen binnen de organisatie. Concreet: diverse directeuren bleken zelfstandig afspraken te hebben gemaakt, waarbij werd afgeweken van voorgeschreven procedures.

Uitbreidingen bij KPU-bedrijf

Uitbreidingen bij KPU-bedrijf

maandag, 02 maart 2020 12:02

Defensie is van plan om het KPU-bedrijf (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting) te Soesterberg uit te breiden. De plannen zijn aangekondigd tijdens een overleg met de bonden op 27 februari.

Voortgang nieuwe topstructuur

Voortgang nieuwe topstructuur

maandag, 24 februari 2020 10:53

In 2013 is het huidige bestuursmodel van Defensie ingevoerd. Twee jaar later is dit geëvalueerd. De bewindspersonen en de Bestuursraad van Defensie hebben toen aangegeven dat de topstructuur van Defensie aangepast zou moeten worden. Voornaamste doel: een duidelijker onderscheid tussen Beleid, Uitvoering en Toezicht. In eerste instantie had men hieraan de nogal onhandig gekozen afkorting ‘BUT-model’ gekoppeld. Gelukkig mogen we inmiddels spreken over ‘de nieuwe topstructuur’.

De aanpassing van de organisatie bestaat uit een aantal elementen. Zo komt er een Directeur-Generaal Beleid, die verantwoordelijk is voor het beleid in de organisatie. De CDS wordt ook belast met het aansturen van DMO en DOSCO. Daarnaast vindt centrale toewijzing van middelen door de SG plaats.

De aanpassingen moeten zorgen voor meer slagvaardigheid, minder versnippering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En betere samenwerking tussen de betreffende functionarissen.

Werkorganisatie

Per 1 februari 2019 is (na instemming van de medezeggenschap) een werkorganisatie ingericht om ervaring op te doen met de nieuwe topstructuur. Na verloop van tijd werd duidelijk dat voor het verder uitwerken van de aanpassing meer tijd nodig was. Daarom is de werkorganisatie, die normaliter voor een half jaar wordt ingesteld, met instemming van de medezeggenschap nog eens verlengd tot 1 februari 2020. Uiteindelijk is er een reorganisatieplan tot stand gekomen, waarin de ervaringen uit de werkorganisatie zijn verwerkt.

Dit reorganisatieplan is op 20 februari met de bonden besproken. De bonden hebben hierbij diverse inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Zo is gesproken over het ‘hekwerk’ dat om bepaalde afdelingen binnen de Bestuursstaf is geplaatst. Ook hebben we opgemerkt dat de gekozen medezeggenschapstructuur niet overeenkomt met afspraken die hierover gemaakt zijn in het Besluit Medezeggenschap Defensie. Ook zijn er nog wat inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de functievergelijkingstabel.

Defensie heeft aangegeven dat de opmerkingen van de bonden verwerkt worden in een nieuwe versie het plan. Dit aangepaste plan wordt daarna behandeld in de werkgroep reorganisaties. (Tenzij de bonden dat, na het lezen van het aangepaste plan, niet meer nodig vinden.)

Gesprekken over nieuw loongebouw formeel van start

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen maanden hebben de partijen in informele setting thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren en zijn bezoldigingsstelsels geanalyseerd.

Scholingsbudget burgermedewerker beschikbaar

Scholingsbudget burgermedewerker beschikbaar

donderdag, 23 januari 2020 10:00

Na een succesvol verlopen gebruikerstest kunnen burger-defensiemedewerkers vanaf donderdag 23 januari 2020 gebruikmaken van het scholingsbudget. Daarmee wordt een door velen gekoesterde wens om een zelf bepaalde opleiding te volgen mogelijk gemaakt.

Vergoedingen Detachement Sint-Maarten

Vergoedingen Detachement Sint-Maarten

donderdag, 16 januari 2020 15:12

Op aangegeven van leden heeft de VBM vorig jaar bij Defensie aandacht gevraagd voor de verschillende tegemoetkomingen, die medewerkers die in vergelijkbare omstandigheden verkeren, kregen. Concreet ging het over militairen die deel uitmaken van het roterend element van de permanente presentie op Sint-Maarten. Deze militairen kregen een lagere vergoeding voor kosten dan medewerkers van de KMar op hetzelfde eiland.

Creëer geen structureel overwerk!

Creëer geen structureel overwerk!

donderdag, 16 januari 2020 15:08

Tot de taken van een militaire hondengeleider behoort ook de verzorging van de aan hem of haar toevertrouwde diensthond. Op dit moment gebeurt er – door het ontbreken van regels – van alles. Vaak wordt er daarvoor regulier één dag dienst thuis in het dienstrooster opgenomen. Defensie en de bonden hebben op 3 december gesproken over een nieuwe regeling voor hondengeleiders.

Pagina 4 van 25

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden