• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Bestuursstaf

Omzetting functiebeschrijvingen is URD-traject

De VBM heeft, met enig enthousiasme, kennisgenomen van het voornemen van de Bestuursstaf om generieke functiebeschrijvingen om te zetten naar specifieke functiebeschrijvingen. Over deze exercitie heeft de Bestuursstaf intern een nota opgesteld en deze is ter informatie aan de bonden aangeboden. Hoewel het een interne nota is heeft de VBM aangegeven dat hierin teksten staan die voor de VBM een stap te ver gaan.

Bonden akkoord met herstructurering HR, BV en F&C

De Bestuursstaf wil de Human Resources (HR), Bedrijfsvoering (BV) en Financiën en Control (F&C) herstructureren. Men wil de kwaliteit verhogen en de samenhang versterken tussen de ondersteunende directies binnen de Bestuursstaf.

Reorganisatieplan HR&BV en F&C nog niet gereed

Als gevolg van de aanpassing van de Topstructuur Defensie zijn binnen de Bestuursstaf werkorganisaties opgestart. De directie HR & Bedrijfsvoering en de directie Financiën & Control hebben zichzelf opnieuw ingericht op basis van werkgebieden, binnen de bestaande capaciteit.

Wat gebeurt er met de evaluatie IVD?

Wat gebeurt er met de evaluatie IVD?

dinsdag, 06 april 2021 11:34

Na de oprichting van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is een evaluatie uitgevoerd. In het evaluatierapport (2020) staat onder andere dat, om het toezicht op de veiligheid binnen Defensie te verbeteren, expertise op het gebied van methodes, procedures en werkwijzen aangewend moet worden. Dit deelaspect van de evaluatie is  uitgewerkt in een reorganisatieplan en dit plan  is op 24 maart met de bonden besproken.

COID wordt versterkt … tijdelijk?

COID wordt versterkt … tijdelijk?

dinsdag, 14 juli 2020 12:23

Defensie wil de sociale veiligheid binnen de organisatie verbeteren. Dit mede naar aanleiding van onderzoek door de ‘commissie Giebels’. Die kwam tot de conclusie dat ongewenst gedrag binnen Defensie sneller en beter moet worden aangepakt. Om dit te kunnen doen, wil Defensie de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) uitbreiden met 17 VTE (voltijds equivalenten). COID is het expertisecentrum op het gebied van integriteit en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid.

Voortgang nieuwe topstructuur

Voortgang nieuwe topstructuur

maandag, 24 februari 2020 10:53

In 2013 is het huidige bestuursmodel van Defensie ingevoerd. Twee jaar later is dit geëvalueerd. De bewindspersonen en de Bestuursraad van Defensie hebben toen aangegeven dat de topstructuur van Defensie aangepast zou moeten worden. Voornaamste doel: een duidelijker onderscheid tussen Beleid, Uitvoering en Toezicht. In eerste instantie had men hieraan de nogal onhandig gekozen afkorting ‘BUT-model’ gekoppeld. Gelukkig mogen we inmiddels spreken over ‘de nieuwe topstructuur’.

De aanpassing van de organisatie bestaat uit een aantal elementen. Zo komt er een Directeur-Generaal Beleid, die verantwoordelijk is voor het beleid in de organisatie. De CDS wordt ook belast met het aansturen van DMO en DOSCO. Daarnaast vindt centrale toewijzing van middelen door de SG plaats.

De aanpassingen moeten zorgen voor meer slagvaardigheid, minder versnippering van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En betere samenwerking tussen de betreffende functionarissen.

Werkorganisatie

Per 1 februari 2019 is (na instemming van de medezeggenschap) een werkorganisatie ingericht om ervaring op te doen met de nieuwe topstructuur. Na verloop van tijd werd duidelijk dat voor het verder uitwerken van de aanpassing meer tijd nodig was. Daarom is de werkorganisatie, die normaliter voor een half jaar wordt ingesteld, met instemming van de medezeggenschap nog eens verlengd tot 1 februari 2020. Uiteindelijk is er een reorganisatieplan tot stand gekomen, waarin de ervaringen uit de werkorganisatie zijn verwerkt.

Dit reorganisatieplan is op 20 februari met de bonden besproken. De bonden hebben hierbij diverse inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Zo is gesproken over het ‘hekwerk’ dat om bepaalde afdelingen binnen de Bestuursstaf is geplaatst. Ook hebben we opgemerkt dat de gekozen medezeggenschapstructuur niet overeenkomt met afspraken die hierover gemaakt zijn in het Besluit Medezeggenschap Defensie. Ook zijn er nog wat inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de functievergelijkingstabel.

Defensie heeft aangegeven dat de opmerkingen van de bonden verwerkt worden in een nieuwe versie het plan. Dit aangepaste plan wordt daarna behandeld in de werkgroep reorganisaties. (Tenzij de bonden dat, na het lezen van het aangepaste plan, niet meer nodig vinden.)

Voortijdige bevordering commandant SOCOM

Voortijdige bevordering commandant SOCOM

vrijdag, 25 januari 2019 14:43

Tijdens de oprichtingsceremonie van SOCOM (Special Operations Command) begin december 2018 kwam in ogenschijnlijke staat de commodore Ten Haaf naar voren als generaal-majoor Ten Haaf terwijl het reorganisatieproces nog niet volledig is afgerond.

Bijna groen licht voor Inspectie Veiligheid Defensie

Versterking van de veiligheidscultuur binnen Defensie heeft prioriteit. Onderdeel van de maatregelen is de instelling en inrichting van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid.

Directie Veiligheid stap dichterbij

Directie Veiligheid stap dichterbij

dinsdag, 27 november 2018 11:57

Defensie heeft geaccepteerd dat het een probleem heeft met veiligheid. Onderzoek naar de toedracht van een aantal (dodelijke) ongelukken en incidenten heeft aan het licht gebracht, dat zowel de fysieke als de sociale veiligheid onvoldoende zijn geborgd in de organisatie. Het probleem is breed én diep.

Defensie kan Special Operations Command (SOCOM) oprichten

Defensie kan het Special Operations Command (SOCOM) gaan oprichten, als ook de medezeggenschap akkoord gaat met de aangepaste plannen. Op woensdag 26 september hebben Defensie en bonden het reorganisatieplan opnieuw besproken. 

Pagina 1 van 3

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden