• Belastingservice VBM

Deelresultaat 2015: vragen en antwoorden

woensdag, 18 maart 2015 12:24
Deelresultaat 2015: vragen en antwoorden

Update 2 april 2015. Is het nou een akkoord of niet? En die 0,8% is toch veel te weinig? Waarom is er geen afspraak over een grotere salarisverhoging? Krijgen militairen een 'middelloonpensioen'? Hieronder de antwoorden op vragen die van leden over het deelresultaat 2015.Klopt het dat er een akkoord is?

De onderhandelaars zijn het met elkaar eens over mogelijke veranderingen. Pas als de achterban van respectievelijk Defensie en (in meerderheid) de bonden instemt, wordt het resultaat een akkoord. Dat in de tekst toch regelmatig het woord 'akkoord' voorkomt heeft te maken met het feit dat – naar goed gebruik – de onderhandelingsuitkomst verwoord is als een conceptakkoord

Wat als de achterban niet instemt?

Als de Ministerraad niet instemt met het resultaat, komt er geen akkoord. De onderhandelingen worden dan op basis van de inzetbrieven hervat. Wat nu 'afgesproken' is, bindt geen van de partijen. Datzelfde doet zich voor als de bonden in meerderheid niet akkoord gaan. De wijze waarop de bonden hun standpunt bepalen is aan de bonden zelf. De VBM doet dat door middel van een referendum. Anderen misschien door de kaderleden te consulteren of ze laten het bestuur een besluit nemen. Als de uitkomst is dat even veel bonden voor als tegen zijn, dan kan de minister - de belangen wegend - een keuze maken.

Update 2 april 2015: Inmiddels is duidelijk dat een van de vier bonden tegen het resultaat is. Daarmee zijn nog alle scenario's - zowel een meerderheid voor als tegen, dan wel de stemmen staken – mogelijk. De VBM bepaalt zijn opvatting na sluiting van het referendum (10 april 2015 om 17.00 uur).

Wat gebeurt er als er een akkoord bereikt wordt?

Als het resultaat door ondertekening omgezet wordt in een akkoord moeten de afspraken omgezet worden in regelgeving. Dat duurt enige tijd. Het verleden heeft geleerd dat de uitvoering eerder ter hand wordt genomen. Defensie wacht niet met de uitbetaling van de verhoging van het loon met 0,8% tot eindelijk de inkomensbesluiten zijn aangepast.

Een salarisverhoging met 0,8%, is dat niet erg weinig?

De onderhandelaars zijn een eerste deelresultaat overeengekomen. Daarin is heel bewust gesproken over een inkomenseffect van 0,8%. Daarmee wordt benadrukt dat het uitsluitend gaat om de herbestemming van (werkgevers)premievrijval uit de pensioenversobering. Het kabinet heeft de nullijn voor ambtenaren publiekelijk verlaten. Om salarisontwikkeling mogelijk te maken heeft men de overheidswerkgevers – dus ook Defensie – geld gegeven. In de volksmond beter bekend als het Dijsselbloem-geld of de 1.25% die 'in de Telegraaf' stond. Dit geld heeft u nog tegoed; over de besteding daarvan (en andere middelen) moet nog onderhandeld worden.

Waarom is er dan geen afspraak gemaakt over een loonsverhoging van royaal 2 %?

Zowel de bonden als Defensie hebben zo hun wensen. Deze staan in de inzetbrieven. De bonden hadden graag een afspraak gemaakt met een aanzienlijk betere salarisverhoging dan de 0,8%. Defensie wil echter evenzo graag afspraken maken over een herziening van het pensioenstelsel, het diensteindestelsel, etc. Dergelijke thema's zijn qua belang zo groot en qua moeilijkheidsgraad zo ingewikkeld dat daarover niet op een achternamiddag besloten kan worden. Het alternatief om eerst uitgebreid op deze thema's in te gaan, zou inhouden dat op korte termijn geen concrete afspraak te maken viel.

Nu geen afspraak, is dat erg?

Daar mag iedereen zijn eigen opvatting over hebben. In elk geval zou de 0,8% nu uit beeld zijn. Zou de doorontwikkeling van het FPS-stelsel vertraagd worden, zouden er geen afspraken gemaakt zijn over het dichten van het AOW-gat, etc. De onderhandelaars namens de VBM hebben er voor gekozen om de 0,8% binnen te halen, afspraken te maken over het AOW-gat. etc. en daarna de onderhandelingen over de rest te hervatten.

Het AOW-gat wordt gedicht, stelt het resultaat. Waar gaan jullie dan nog over spreken?

Uit de tekst van het resultaat vloeit voort dat het AOW-gat voor sommigen ontstaat, maar gedicht wordt en voor anderen voorkomen wordt.
Over het dichten van het gat is een concrete afspraak gemaakt, maar over de vormgeving van de maatregel, alsook over bijvoorbeeld de vraag wat te doen met de mensen die de voorbije jaren tegen een gat (van maximaal 3 maanden) zijn aangelopen moet nog verder gesproken worden.

Update 2 april 2015: Het feit dat voor die groep nog geen harde afspraak is gemaakt, betekent dat voor iedereen met een groter gat ook drie maanden ongedekt zijn. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om uiteindelijk ook dat laatste gaatje te dichten.

Met de introductie van een nieuw diensteindestelsel wordt het ontstaan van een gat voor anderen voorkomen. Over hoe flexibiliteit, zoals het mogelijk maken van eigen keuzes, in het stelsel kan worden gebracht moeten de besprekingen nog starten. Dat geldt ook voor de wens van de bonden om de mogelijkheden om tijd in te verdienen te vergroten.

Wat is de franchise?

De franchise is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie hoeft te worden betaald. Voor de militair bedraagt dit bedrag in 2015 €18.400. Dat bedrag ligt veel hoger dan de franchise voor de burgermedewerker. De standaard franchise voor de burger bedraagt in 2015 € 12.650.

Is een lagere franchise gunstig voor de opbouw van pensioen?

Als uitsluitend naar de franchise gekeken wordt dan luidt het antwoord: ja. Hoe lager de franchise, hoe hoger het pensioen.
Alleen kijken naar het franchise bedrag geeft echter geen volledig beeld. De opbouw wordt ook bepaald door het opbouwpercentage. Een hoger opbouwpercentage levert immers een beter resultaat op. Opbouw wordt ook bepaald door welk inkomen voor de opbouw in aanmerking wordt genomen. Voor de militair zijn dat alleen de structurele inkomenscomponenten (salaris, VEB, eindejaarsuitkering, maar bijvoorbeeld de VVHO niet). In een middelloonstelsel is het heel gebruikelijk dat ook incidentele inkomenscomponenten, zoals vergoedingen voor onregelmatigheid, beschikbaarheid, etc., worden meegenomen. Het is altijd de combinatie van relevante factoren die het pensioenresultaat bepaalt.

Wat is backservice?

Onder franchise is beschreven dat over het deel van het inkomen boven de franchise premie moet worden betaald. In een eindloonstelsel, waarbij op de een af andere wijze het inkomen op het einde van de carrière bepaalt hoe hoog het pensioen wordt, betekent dit dat er vele jaren zijn waarover een te lage premie betaald is voor het uiteindelijke resultaat. In het begin van de carrière is immers premie betaald over een veel lager inkomen dan waarover het pensioen wordt berekend. Omdat alleen voor niets de zon opgaat, moeten de kosten om over de achterliggende jaren ook een pensioen op het niveau van het eindsalaris te ontvangen, ingeprijsd worden.

Lezen we in het resultaat dat jullie besloten hebben om naar een middelloonsysteem over te stappen?

Nee, dat is niet afgesproken en dus ook niet opgeschreven. Wel is afgesproken om te proberen een nieuw stelsel te maken dat de nadelen van het bestaande stelsel niet, of veel minder, kent.
Daarbij is van belang naar de inhoud te kijken; de 'opbrengst' (het uiteindelijke pensioen) centraal te stellen en niet het etiket. Begrippen als middelloon en eindloon zeggen iets over de aard van de opbouw, maar niets over de kwaliteit daarvan.Getagged onder CAO    arbeidsvoorwaarden    arbeidsvoorwaardenoverleg    AOWgat    FPS    UGM   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden