Print deze pagina

Buitenlandtoelage wijzigt

vrijdag, 03 juli 2015 15:11
Buitenlandtoelage wijzigt

Met ingang van 1 juli jongstleden is de ‘toelage buitenland’ veranderd. Met deze verandering is een volgende stap gezet op weg naar een rechtvaardigere vergoeding voor kosten die defensiemedewerkers in het buitenland maken. De effectuering van de maatregelen volgt na het zomerreces. Uiteraard met terugwerkende kracht.

Nadat halverwege 2014 het voorzieningenstelsel buitenland al was aangepast door de ‘verhoging toelage buitenland’ bij verblijf met kinderen buiten Europa te verhogen (tabel 5 bij het VBD), is per 1 juli jongstleden een nieuwe stap gezet om de toelage buitenland te verbeteren.

Het bestaande toelagestelsel is in 2008 geïntroduceerd. Dat nieuwe stelsel leidde in een aantal gevallen, zich concentrerend op de situatie van een plaatsing buiten Europa, tot onbevredigende resultaten. In de loop der tijd is tussen bonden en Defensie gesproken over de vraag hoe die resultaten verbeterd zouden kunnen worden. Daarbij was wel het uitgangspunt te zoeken naar verbeteringen binnen het bestaande stelsel en niet de ambitie te hebben om weer met een geheel nieuw stelsel te komen.

De aanpassing is gezocht in het draaien aan een drietal knoppen, te weten:

1)            meer gewicht toekennen aan de factor afstand

2)            meer gewicht toekennen aan de factor meeverhuizende kinderen

3)            verschuiven van het moment waarop de ‘meerkosten beginperiode’ tot betaling komen.

De factor afstand is in het toelagestelsel één van de factoren die de hoogte van de toelage bepaalt. Door aan deze factor meer punten toe te kennen, levert dat voor gezinnen een hogere vergoeding op. Dat geldt echter niet voor gezinnen die in Duitsland of België wonen. Zij zullen vanwege de geringe afstand een lagere tegemoetkoming krijgen.

Een andere factor die aangepakt wordt, is ‘verlies schooljaren’. Vanuit de gedachte: waarom ‘verlies schooljaren’ compenseren als er geen schoolgaande kinderen zijn, wordt voor hen deze factor op nul gezet. Dit leidt tot een achteruitgang in toelage van €141,58 binnen Europa en €202,40 buiten Europa. Keerzijde is een verdere verhoging van ‘verhoging toelage buitenland’ in die gevallen dat er wel meeverhuizende kinderen zijn. Voor gezinnen binnen Europa gaat dit bedrag met zo’n €35,00 per kind omhoog, voor gezinnen buiten Europa gaat die bedrag met € 70,00 per kind omhoog.

Als derde element wordt de maandelijkse tegemoetkoming ‘meerkosten beginperiode’ uit de buitenlandtoelage gehaald en in zijn geheel aan het begin van de plaatsingsperiode uitgekeerd. Hierdoor wordt beter recht gedaan aan het uitgangspunt dat het geld er moet zijn op het moment dat de kosten gemaakt worden.

Het geheel aan veranderingen leidt voor vele uitgezonden militairen tot een hogere toelage, maar voor een aantal groepen ook tot een lagere. Vandaar dat er overgangsbeleid gemaakt is. De nieuwe systematiek is van toepassing op degene die na 1 juli een plaatsingsbeschikking ontvangen. Degene die voor die datum geplaatst zijn worden niet geconfronteerd met de negatieve gevolgen, maar delen wel in de positieve gevolgen als die er voor hen zijn. Voor de ‘meerkosten beginperiode’ geldt echter dat de bestaande systematiek gecontinueerd wordt. Zij zijn immers al geplaatst.

Voor de exacte inhoud van de afspraken klikt u hier.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aanpassing van de regelgeving. Het is de bedoeling dat in september de correcties (met terugwerkende kracht) in het bezoldigingssysteem worden doorgevoerd.

Met deze aanpassing is opnieuw een stap ter verbetering van het voorzieningenstelsel buitenland gezet. Dat wil echter niet zeggen dat we ons huiswerk af hebben. Na het reces zullen de besprekingen over het voorzieningenstelsel weer opgepakt worden. Zo her en der liggen er nog wat bespreekpunten.

Getagged onder buitenlandtoelage    buitenlandplaatsing    buitenland   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord