Print deze pagina

Doorwerkregeling: vragen en antwoorden

woensdag, 30 november 2016 14:56
Doorwerkregeling: vragen en antwoorden

Militairen kunnen vanaf 1 januari 2017 vrijwillig langer doorwerken. Er leven veel vragen over deze maatregel - bekend als de 'doorwerkregeling'. Een aantal vragen beantwoorden de BBTV en VBM in dit artikel.Defensie heeft onlangs het nieuwe beleid langer doorwerken bekend gemaakt. Is dit afgestemd met de bonden?

Ja, de nota tijdelijk langer doorwerken is afgestemd met de bonden. Daarmee is echter geen eerste, tweede, derde of welk ander opvolgend deelakkoord dan ook tot stand gekomen, zoals de verhalen gaan. Er is slechts één deelakkoord, namelijk van april vorig jaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking daarvan.

Waarom is er een tijdelijke voorziening getroffen?

In het eerste deelakkoord zijn de contouren van een nieuw diensteindestelsel (nDER = nieuwe Diensteinde Regeling) geschetst. Voorzien werd dat op 1 januari 2017 de concrete uitwerking duidelijk zou zijn. Een inwerkingtreding van de nDER op 1 januari 2017 wordt niet gehaald. Om er voor te zorgen dat militairen die mogelijkerwijs langer willen doorwerken, maar dat niet kunnen omdat zij na 1 januari 2017, maar voor inwerkingtreding van het nDER de dienst met leeftijdsontslag verlaten, niet tussen ka en schip vallen is er nu een tijdelijke voorziening getroffen. Wanneer de nDER in werking treedt is thans nog niet duidelijk.

Geldt het nieuwe beleid met betrekking tot langer doorwerken ook voor de reservist?

In de omschrijving van de doelgroep voor wie het nieuwe beleid geldt staat dat het beleid geldt voor militairen die vallen onder artikel 39a van het AMAR. Artikel 39a stelt de eis dat de militair vóór 1 januari 2002 voor onbepaalde tijdmoet zijn aangesteld bij het beroepspersoneel. De reservist voldoet daar niet aan. Het nieuwe beleid geldt dus niet voor hem.

Hoelang kan er op basis van de tijdelijk voorziening langer doorgewerkt worden?

Op basis van de tijdelijke regeling kunnen militairen (vallend onder artikel 39a van het AMAR) langer doorwerken, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken om wel of niet gebruik te maken van de nDER. De duur van de getroffen voorziening is dan ook in tijd beperkt. Als de nDER er is, wordt militairen uit de doelgroep gevraagd of te kiezen voor de nDER of voor het huidige overgangsbeleid van artikel 39a AMAR. Mocht er onverhoopt geen nDER tot stand komen, dan zou zonder nadere afspraak de situatie ontstaan dat militairen, die gekozen hebben voor langer doorwerken op basis van de tijdelijk regeling, in tijd onbeperkt kunnen blijven doorwerken. Als slot op de deur is voor die situatie voorzien dat het langer doorwerken begrensd is op 2 jaar. Deze periode is in lijn met de (oude) nadienduur.

Als de nDER bijvoorbeeld in september 2017 nog niet in werking is getreden kan ook dan nog gebruik worden gemaakt van de tijdelijke voorziening?

Ja als er in september 2017 nog geen nDER is, kan ook op dat moment nog gekozen worden voor langer doorwerken. Treedt als voorbeeld de nDER op 1 november wel in werking dan is de duur van het langer doorwerken beperkt tot een paar maanden. Om tot voorkomen dat betrokkenen dan onmiddellijk de dienst moeten verlaten is voorzien in een opzegtermijn. De gedachte dat iedereen die gebruik maakt van de tijdelijke regeling 2 jaar langer kan doorwerken is dus onjuist.

Welke voor- of nadelen zijn verbonden aan het nieuwe doorwerkbeleid?

Wij laten de keuze om wel of niet gebruik te maken van de tijdelijke regeling graag aan betrokkenen. De keuze om wel of niet gebruik te maken kent vele facetten. De bestaande rechtspositie is in de periode van langer doorwerken gewoon van toepassing. Betrokkenen blijven dus gewoon militair met een SVZK-verzekering tegen ziektekosten, de volledige pensioenopbouw, het normale salaris, etc. Van de andere kant begrijpen wij heel goed die iemand die het echt gehad heeft, in een ziektetraject zit, plannen heeft gemaakt voor kort na zijn leeftijdsontslag, de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil verkiest, etc. geen gebuikt maakt.

Verklein je het AOW-gat door als militair langer door te werken?

De militairen die op basis van de tijdelijke regeling 2016 langer doorwerken en te zijner tijd niet onder het nieuwe diensteindestelsel willen vallen, worden geconfronteerd met het beruchte AOW-gat, althans zoals de situatie op dit moment (30-11-2016) is. Mocht uit de politieke discussie of via rechterlijke uitspraken een andere situatie ontstaan, dan geldt deze uiteraard niet alleen voor degenen die al met leeftijdsontslag zijn, maar ook voor de militairen uit de doelgroep “39a AMAR”.

Kijk voor meer informatie ook bij dit BERICHT.
Getagged onder doorwerkregeling    leeftijdsontslag    UGM    AOWgat    militair    nDER   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord