• Download de VBM-app

Omhanging Divisie IV / IVENT

donderdag, 05 januari 2012 14:21

Op 22 december is een extra vergadering ingelast van de Werkgroep Reorganisaties, over de ‘omhanging' van de Divisie IV / PO SPEER van CDC naar DMO. De VBM had eerder twijfel uitgesproken over het in zijn geheel ‘omhangen' van de Divisie IV/IVENT. Een deel van het personeel voelt zich totaal op het verkeerde been gezet door eerdere brieven en mededelingen.

Terugkoppelingsverslag

Werkgroep Reorganisaties  Datum: donderdag 22 december 2011

Tekst: Louis Schipper

OMHANGING DIVISIE IV / IVENT

In vervolg van de vergadering van 14 december 2011 is er een extra vergadering ingelast om alsnog de afdoening van de ‘omhanging' van de Divisie IV / PO SPEER te accommoderen.
In de vergadering van 14 december jl. hebben de VBM en ook de andere bonden duidelijk hun twijfel uitgesproken over het begrip "as-is" van de Divisie IV/IVENT (InformatieVoorziening / InformatieVoorziening EN Technologie). Dit tegen de achtergrond van het feit dat er bepaalde entiteiten, vooral in de staf, bij het CDC (Commando DienstenCentra) achterblijven. Daarom heeft de VBM schriftelijk vragen ingediend ter verduidelijking van de voorgenomen ‘omhanging' van CDC naar DMO (Defensie Materieel Organisatie).

Omhanging "as-is"

Allereerst heeft de VBM geconstateerd dat het omhangen van de Divisie IV ook gevolgen heeft voor de IV-werkzaamheden binnen het CDC. Hieruit volgt de vraag in hoeverre er wellicht toch personeel achterblijft voor het uitvoeren van taken bij het CDC. Defensie gaf aan dat er in die zin personeel bij het CDC blijft dat feitelijk taken voor IV blijven uitvoeren. Via dienstverleningsovereenkomsten wordt de huidige gang van zaken feitelijk in stand gehouden.

Planning en Control en specifiek EDP taken

De VBM is vervolgens naar aanleiding van informatie vanuit de achterban ingegaan op het ontvlechten van de afdeling Planning en Control. In het reorganisatieplan wordt duidelijk aangegeven dat de voor de IV beschikbare 59 functies in de Divisie IV als eenheid worden ontvlochten en overgedragen aan de ‘ondersteuningsgroep en kabinet CDC/FDC'. Defensie gaf aan dat het correct is dat deze groep achterblijft maar wel werkzaamheden blijft verrichten voor de Divisie IV, ook als het is omgehangen binnen de DMO. De VBM blijft het merkwaardig vinden dat men deze eenheid niet mee "ontvlecht" en concludeert dat er niet echt sprake is van een "as-is" situatie zoals in het reorganisatieplan wordt gesuggereerd. Om het nog ingewikkelder te maken heeft de VBM geconstateerd dat binnen de eenheid de afdeling EDP is opgenomen. Deze afdeling bestaat uit 8 functies waarvan er thans 5 zijn gevuld. Aan de betreffende medewerkers is enige tijd geleden door het management verteld dat, in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in het DRP Divisie IV (Definitief ReorganisatiePlan), ze mee zouden gaan naar de DMO en niet achter zouden blijven bij het CDC. Dit personeel voelt zich totaal op het verkeerde been gezet. Op grond van de reorganisatie binnen ‘CDC Toekomstvast' hebben ze een brief gekregen waarin code 1 staat vermeld: geplaatst in de ‘ondersteuningsgroep en kabinet CDC/FDC' terwijl deze medewerkers wisten dat ze ontvlochten zouden worden richting de DMO. Nu is het weer anders. Deze medewerkers begrijpen er helemaal niets meer van. Als ze geweten hadden dat ze niet mee konden, hadden ze mogelijk een heroverweging ingediend met betrekking tot hun plaatsing binnen het CDC. De toekomst voor dit personeel is volgens de VBM zéér ongewis. Defensie gaf toe dat er in het verleden enige discussie is geweest over de onderbrenging van deze medewerkers. Uiteindelijk is er conform het huidige VRP (Voorlopig ReorganisatiePlan) een besluit genomen om deze medewerkers binnen de ondersteuningsgroep en kabinet CDC te laten vallen. Defensie begreep heel goed dat dit echter zeer specifieke medewerkers betreft die uitermate belangrijk zijn voor de IV. In die zin zullen deze medewerkers altijd hun werk behouden en specifiek voor de IV worden ingezet, met andere woorden: de werkzaamheden drogen absoluut niet op. In feite hebben ze ook een code 1 voor wat betreft de werkzaamheden voor de IV. De VBM heeft aangegeven dat, als de IV er zo over denkt, waarom toch niet de keus voor een omhanging naar de DMO? Defensie gaf aan dat met nu eenmaal heeft besloten om de afdeling in zijn totaliteit bij het CDC te laten. Ook hier is het fenomeen dienstverleningsovereenkomsten aan de orde. Defensie zegde nadrukkelijk toe om deze groep te volgen met betrekking tot mogelijke onduidelijkheden bij de medewerkers. Op zich was dit geen volledig bevredigend antwoord voor de bonden. Wij zullen dit via de BCO CDC op de voet volgen.

Front office

De VBM heeft ook aandacht gevraagd voor de positie van het werkzame personeel bij de Front office. Ook hier weer hetzelfde punt dat er werkzaamheden worden uitgevoerd voor de Divisie IV. Hoe is de overdracht van IVENT naar DMO belegd? Defensie gaf aan dat er voor het betreffende personeel niets verandert. Zij blijven zitten waar ze zitten. Ook hier wordt met dienstverleningsovereenkomsten de afname van werk door de Divisie IV binnen de DMO geregeld.

Sourcing IV/IVENT

De VBM heeft tijdens de vergadering geciteerd uit diverse publicaties (onder andere de Defensiekrant) waaruit blijkt dat een deel van de Defensie-ICT naar de markt wordt overgebracht. Uit deze publicaties blijkt dat men al zéér specifiek beeld heeft van de te outsourcen delen van de ICT-Defensie. In hoeverre is hierover met de medezeggenschap overeenstemming bereikt? Er is immers, als de bonden de publicaties moeten geloven, een besluit genomen over het uiteindelijke outsourcen van de ICT. Defensie heeft aangegeven dat er overeenstemming is met de CMC Defensie (Centrale MedezeggenschapsCommissie). De CMC Defensie heeft volgens de directeur van de Divisie IV, de heer Blankenstein, de GMC IVENT (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsCommissie) hier nauw bij betrokken. De VBM en andere bonden hebben hier voorlopig kennis van genomen. De VBM heeft aangegeven het uitermate merkwaardig te vinden via publicatie te moeten vernemen dat de ICT met 1700 voltijdsfuncties wordt ge-outsourced. Hier zitten enorme Algemene Personele Aspecten aan vast die ook weer van invloed zijn op de op te richten JIVC (Joint InformatieVoorziening Commando). Wie snapt er nog wat van? Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. De directeur gaf aan dat de outsourcing minstens over een periode van twee tot drie jaar zal worden uitgespreid. Defensie zegde toe hierop terug te komen.

 

Groep medewerkers binnen IVENT/OPS (Operations)

Voor de VBM en andere bonden was de directe reden om niet in te stemmen met de omhanging van de Divisie IV/IVENT naar de DMO het feit dat een groep medewerkers geen duidelijkheid had over hun positie binnen de Divisie IV en in het bijzonder binnen de IVENT/OPS. Deze medewerkers zijn volgens de bonden op het verkeerde been gezet door de brieven die het CDC bij de reorganisatie CDC "Toekomstvast" heeft uitgegeven. Deze brieven hinken op twee gedachten, namelijk dat men wordt benoemd als herplaatser in de zin van het SBK 2004, maar vervolgens ook nog mogelijk vóór 1 januari een baan krijgt aangeboden. De bonden zijn van mening dat je òf herplaatsingskandidaat bent òf een functie krijgt aangeboden. Door deze brief en mondelinge communicatie tussen de leiding en betrokken medewerkers heeft een aantal een rekest ingediend met het verzoek om in aanmerking te komen voor instrumenten uit het SBK (Sociaal Beleidskader). Dit vanuit het uitgangspunt dat ze zijn aangemerkt als herplaatsingskandidaat. Dit probleem is al een lange tijd aan de orde en - los van de volgens de bonden onjuist gehanteerde procedure - hebben deze medewerkers recht op een fatsoenlijke afdoening. Ook hebben de bonden nog duidelijk aangegeven dat er eerder door zowel de C-CDC als de leiding van IVENT vanaf de zeepkist is geroepen vooral te bewegen (buiten Defensie). Dit gezien de toekomst van de IV binnen Defensie. Ook hier voelen de medewerkers zich veelal op het verkeerde been gezet. Dit is voor de VBM en de andere bonden onacceptabel. Voordat er sprake kan zijn van de omhanging van de Divisie IV naar de DMO zal ook voor deze groep medewerkers duidelijkheid moeten komen.

 

Defensie heeft toegegeven dat er met betrekking tot de brief één en ander niet helemaal goed is gedaan. Defensie wil de problemen oplossen, maar gaf tegelijkertijd aan dat er ook naar het organisatiebelang moet worden gekeken. Men was echter wel van mening dat, als er individuele afspraken zijn gemaakt, deze moeten worden nagekomen. Na diverse schorsingen is afgesproken dat, alvorens op de rekesten schriftelijke afdoeningen worden uitgegeven, er eerst met betrokkenen een gesprek zal worden gevoerd waarin nadrukkelijk word gekeken welke afspraken er zijn gemaakt, dan wel welke invloed allerlei uitlatingen hebben gehad op de individuele verzoeken. Pas als dit is gebeurd zal er een definitief besluit worden verstrekt.

 

Uiteindelijke besluitvorming

De antwoorden op de vragen en de uitkomsten van de discussies, dit met inachtneming van de gemaakte afspraken, waren voor de bonden voldoende om uiteindelijk groen licht te geven aan de omhanging van de Divisie IV/IVENT naar de DMO. Ook toen na de samenvattende woorden van de voorzitter ter vergadering bleek dat het betrokken personeel bij IVENT/OPS plotseling tegelijkertijd te horen had gekregen dat ze een functie krijgen aangeboden, wat dus niet overeenkwam met de afspraak. Na wederom een schorsing is geconcludeerd dat de afspraak onverkort blijft staan en er intern door Defensie orde op zaken zou worden gesteld.

 

VOORLOPIG REORGANISATIEPLAN PO SPEER

De projectofficier heeft aangegeven dat ook deze reorganisatie tot doel heeft het omhangen van de PO SPEER (Programma-management Organisatie Strategic Process Enabled Enterprise resource planning Re-engineering) van CDC naar DMO. Het dient feitelijk hetzelfde doel als de omhanging van de Divisie IV, namelijk om de totstandkoming van het JIVC maximaal te ondersteunen. De omhanging zou ook per 1 januari 2012 moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd overgaan met de Divisie IV naar de DMO is een logische stap omdat de PO SPEER nauw samenwerkt met IVENT in de vorm van een samenwerkingsverband. Ook aanmerkelijke delen van de rollen die PO SPEER nu heeft, zullen verplaatsen naar de JIVC. Volgens de projectofficier verandert met de overdracht niets aan de aansturing van de PO SPEER evenals de structuur, personele bezetting, werkwijze, taakstelling, etcetera. Er zijn dan ook volgens de projectofficier geen Algemene Personele Aspecten. Het gaat om 86 functies. Daarnaast heeft de medezeggenschap inmiddels een positief advies uitgegeven over de omhanging naar de DMO.

 

Voor de VBM en de andere bonden was alles niet zo vanzelfsprekend. Uitgaande van het feit dat de PO SPEER bestaat uit een projectorganisatie is de vraag in hoeverre de IST-situatie duidelijk is. Is er geen functievergelijkingstabel die dit in beeld heeft? Daarnaast constateert de VBM dat het programma eindigt op 31 december 2013. Het werk van SPEER is dan af en de staande organisatie zal zich dan verder ontwikkelen. In de aanloop naar dat moment draagt de PO SPEER haar werkzaamheden over. Dit alles zal dan in de bedrijfsgroep JIVC moeten plaatsvinden. Defensie gaf toe dat er op het moment van omhanging naar de DMO en vervolgens in de JIVC een aantal aandachtpunten zit met betrekking tot het personeel. Zoals het er nu naar uitziet zal het lastig zijn om de capaciteit tot het einde van het programma op peil te houden. Door de onzekere situatie tot aan 2013 zal het een zware klus zijn om de juiste medewerkers te behouden. Met betrekking tot de uitgesproken zorgen voor het zittende personeel binnen de JIVC hoopt de projectleider dat de medewerkers voldoende perspectief kan worden geboden op functies in de nieuwe Bedrijfsgroep IV-domein. De VBM concludeert hieruit dat het uitermate belangrijk is dit personeel binnen de JIVC te volgen voor wat betreft de Algemene Personeel Aspecten. Desgevraagd geeft Defensie aan dat hierdoor het personeel onder het SBK 2012 valt.

 

Aangezien er op zich geen Algemene Personele Aspecten zijn hebben de bonden, na de opmerkingen met betrekking tot de verdere implementatie binnen de JIVC, uiteindelijk ook ingestemd met de omhanging per 1 januari 2012 van de PO SPEER naar de DMO.

 

REORGANISATIE BESTUURSSTAF 2011

De transitiemanager dhr. Van Assem heeft een korte presentatie gegeven over de reorganisatie van de Bestuursstaf bij Defensie. Hij gaf aan dat de basis voor de reorganisatie ligt in het regeerakkoord en de interne financiële problematiek van Defensie. Dit impliceert dat moet worden ingezet op een reductie van de staven en de bureaucratie waarbij in de startbrief een doorvertaling is gemaakt die uiteindelijk leidt tot een inkrimping van de bestuursstaf en de staven bij de andere defensieonderdelen met 30 procent.

 

De reorganisatie Bestuursstaf heeft betrekking op de volgende (hoofd)directies in de oude organisatie: Hoofddirectie Algemene Beleidszaken(HDAB), Commandant de Strijdkrachten (CDS), Hoofddirectie Financiën & Control (HDFC), Hoofddirectie Informatie en Organisatie (HDIO), Hoofddirectie Personeel (HDP), Directie Juridische zaken (DJZ) Directie Communicatie (DCo), Directie Materieel Organisatie (DMO)-Beleid, Directie Ruimte Milieu en Vastgoedbeleid (DRMV), Beveiligingsautoriteit (BA), Directie Personeel & Organisatie Bestuursstaf (DP&OBS), Directie Planning en Control (DPC) en Bureau Secretaris Generaal (BSG). Er komen vier bijzondere eenheden (BOE'n); deze volgen een eigen (reorganisatie)traject. Dit betreft de Militaire Inlichtingendienst (MIVD), Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA), Inspecteur der Krijgsmacht (IGK) en het Militair Huis (MH).

 

Audit Dienst Defensie, vacatures sleutelfuncties bij de ADR ook voor Defensie?

De Audit Dienst Defensie (ADD) volgt een eigen reorganisatietraject waarna het per 1 april 2013 zal opgaan in een Rijksbrede "Audit Dienst Rijk" (ADR). Voor wat betreft de Audit Dienst Defensie heeft de VBM aandacht gevraagd voor een 30-tal zogenaamde sleutelfunctievacatures voor de oprichting van de ADR. Daar de ADD pas in 2013 daadwerkelijk bij de ADR wordt ingevoegd heeft de VBM Defensie erop gewezen een aantal sleutelfuncties ook voor Defensie te claimen. Anders gaan deze functies aan Defensie voorbij. Defensie heeft aangegeven dit punt via de secretaris-generaal-op te pakken.

De overheveling van functies van andere defensieonderdelen naar de Bestuursstaf is onderdeel van deze reorganisatie

 

Medezeggenschap

Alle betrokken MC's zijn geïnformeerd en betrokken via een in te stellen TRMC (Tijdelijke Reorganisatie MedezeggenschapsCommissie). Bij de Bestuursstaf is in overeenstemming met de betrokken MC's besloten een vertegenwoordiger van de DMC BS (Defensie-onderdeel MedezeggenschapsCommissie) deel te laten nemen in de TRMC. Voor de BOE'n worden aparte beleidsvoornemens uitgebracht waarin de MC's zijn vertegenwoordigd. De bonden hebben aangegeven de verdere reorganisatietrajecten af te wachten.

 

SDDC

Wederom heeft de VBM, volledigheidshalve via een brief, Defensie erop attent gemaakt dat de minister uitspraken heeft gedaan in de Tweede Kamer. Daar heeft de minister aangegeven dat het URD (regeling Uitvoering Reorganisaties Defensie) onverkort van toepassing is evenals het SBK. Tot op heden houdt de minister zich absoluut niet aan de afspraken. De MC probeert inmiddels via een geschil informatie te krijgen over de mededeling dat men gaat verplaatsten naar Duitsland.

De VBM vraagt al enige tijd om nadere informatie voor zowel het personeel als de MC. Daarnaast dient het SBK 2004 proactief te worden gehanteerd. Defensie kwam voor de zoveelste keer met een verhaal dat er geen informatie is en hield de boot voor wat betreft het SBK 2004 wederom af. De VBM (maar ook de andere bonden) is hier zo langzamerhand klaar mee en zal zich nader beraden over de gang van zaken.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden