Print deze pagina

Materiele Instandhouding CZM CARIB wordt uitgebreid

woensdag, 28 november 2018 13:10
Materiele Instandhouding CZM CARIB wordt uitgebreid

Als gevolg van de evaluatie van SAP (een software systeem) in 2018 wordt de afdeling Materiele Instandhouding CZM CARIB, oftewel MICAR, uitgebreid. Ook wordt bij onderdelen de organisatiestructuur aangepast, waardoor deze beter aansluit bij de bedrijfsvoering.

 

De VBM heeft bij de bespreking van het reorganisatieplan op 6 november aangegeven, dat bij dit plan twee trajecten door elkaar lopen: de evaluatie van SAP en het project ‘versterken Matlogketen’.

Bij de evaluatie SAP is gebleken dat er 6 extra VTE (voltijd functies, letterlijk: voltijd equivalenten) benodigd zijn. Deze VTE worden in dit reorganisatieplan ingebracht. De VBM heeft twijfels bij de toegepaste systematiek. Immers, de uitkomst van evaluatie SAP (6 extra VTE) wordt gebruikt en ingebracht om de afdeling MICAR te reorganiseren. Daarnaast heeft de VBM twijfels bij het plaatsen van een ‘hekwerk’ om de afdeling MICAR op Curaçao. Ook op Aruba is de evaluatie van SAP aan de orde; hoe is dit dan meegenomen in het vervolgtraject (met het oog op de bedrijfsvoering op Aruba en de overige Caribische gebieden).

CZSK heeft geantwoord dat er inderdaad een aantal dingen bijeenkomen. Het begon met de invoering van SAP in de West. Dat is geëvalueerd. In het evaluatierapport dat is verschenen, heeft de PCZSK (plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten) aangegeven (richting de Commandant van het Centraal punt CARIB) dat de aanvullingen uit dit rapport zouden worden ingevoerd. Het reorganisatievoorstel geeft invulling aan alle knelpunten uit de SAP-evaluatie en doet het recht aan het versterken van MICAR als organisatie om de bedrijfsvoering beter te maken.

De VBM heeft ook vraagtekens gezet bij de toepassing van transitiecodes bij een aantal functies. In de optiek van de VBM is er bij de vergelijking ‘IST’ en ‘SOLL’ (startsituatie en doelsituatie) bij bepaalde functies onvoldoende rekening gehouden met de feitelijke werkzaamheden die medewerkers nu al uitvoeren. De VBM heeft CZSK opgeroepen dit nog eens nader te bezien. Daarnaast is er nog uitvoerig gesproken over een aantal andere aspecten zoals het aanpassen van opleidingseisen voor bepaalde functies en de gevolgen hiervan voor zittend personeel, personele aspecten verbonden aan het van buitenland naar buitenland plaatsen. Ook is er gesproken over het betrekken van de juiste medezeggenschapscommissie. CZSK heeft de MC Parera als betrokken eenheid aangemerkt en de bonden zijn, vanwege de bredere uitstraling van de SAP-evaluatie, van mening dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie CARIB als betrokken eenheid moet worden aangemerkt.

Uiteindelijk heeft de discussie ertoe geleid dat het plan nog een keer wordt besproken met betrokken partijen (waarbij rekening gehouden wordt met de punten die in dit overleg zijn ingebracht). Wordt vervolgd.
(Foto: Alle Hens)

Getagged onder SAP    matlog   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord