• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Ereschuld veteranen geregeld

dinsdag, 12 juni 2012 15:57

Minister Hans Hillen en de vakbonden van defensiepersoneel hebben overeenstemming bereikt over een regeling voor het inlossen van de ereschuld voor veteranen. Deze bijzondere uitkering geldt als erkenning voor veteranen die door toedoen van hun uitzending lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt en die de gevolgen daarvan nog dagelijks ervaren.

Om in aanmerking te komen voor de bijzondere uitkering dient de veteraan oorlogsslachtoffer te zijn in de zin van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. De regeling geldt daardoor voor veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld.

Op grond van de beschikbare middelen, de omvang van de doelgroep en de mate van hun invaliditeit is voor de bijzondere uitkering een grondslag van €125.000 vastgesteld. De hoogte van de bijzondere uitkering zal worden bepaald  door het voor de veteraan vastgestelde invaliditeitspercentage van de grondslag te nemen. Als sprake is van een invaliditeitspercentage van bijvoorbeeld 40%, ontvangt de betrokken veteraan dus een bedrag van (€ 125.000 x 40% =) € 50.000. Als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate van invaliditeit, wordt voor de berekening het arbeidsongeschiktheidspercentage gehanteerd. De bijzondere uitkering wordt netto uitbetaald. De verschuldigde inkomstenbelasting komt voor rekening van het Rijk.

De veteraan die in aanmerking komen voor deze regeling moet de invaliditeit hebben opgelopen ten gevolge van een incident voor 1 juli 2007, voor die datum zijn ontslagen en voor 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend. De bijzondere uitkering wordt uitbetaald in het laatste kwartaal van dit jaar. De betrokken veteranen hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Zij worden per brief geïnformeerd door het ABP Bijzondere Regelingen Defensie.

De invalide veteranen die na 1 juli zijn ontslagen of die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen indienen, komen niet in aanmerking voor deze ereschuld regeling. Voor deze groep militairen geldt dat zij aanspraak maken op de nieuwe schadevergoedingsregeling die in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen wordt opgenomen. De vergoeding van restschade van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers wordt daarmee vast onderdeel van de militaire rechtspositie.

Klik hier voor de concept-versies, zoals vastgesteld in het overleg, van het Besluit en de toelichting daarop.

Ereschuldregeling in vragen en antwoorden:

Wie zijn de rechthebbenden voor de 'ereschuldregeling'?
De doelgroep van de regeling zijn de gewezen militairen die voor 1 juli 2007 ontslagen zijn en bij wie als gevolg van oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld, voor zover zij op 1 juni 2012 in verband daarmee aanspraken genoten of voor die datum een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.

Hoe hoog is de uitkering?
Het bedrag van de uitkering is gekoppeld aan de mate van invaliditeit. Bij een invaliditeitspercentage van 50% bedraagt de uitkering bijvoorbeeld 50% van de grondslag.
Uitzondering 1: bij een invaliditeit van minder dan 10% wordt afgerond naar 5%.
Uitzondering 2: als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate van invaliditeit, dan is de mate van arbeidsongeschiktheid bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Hoe hoog is de grondslag?
De grondslag is € 125.000,-

Is de uitkering eenmalig?
Ja, de uitkering is eenmalig. Hij wordt één keer vastgesteld en één keer uitgekeerd. Wijziging van het invaliditeitspercentage na vaststelling van de uitkering heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Overigens is de regeling zo ontworpen dat rechthebbenden, die menen recht te hebben op een hogere schadevergoeding naar de rechter kunnen. Zij moeten dan evenwel de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat aantonen. Ook gelden de normale verjaringstermijnen.

Nog een addertje onder het gras?
Nou, een gewezen militair die in het verleden al een schadevergoeding heeft ontvangen voor zijn invaliditeit, ontvangt alleen het deel van de ereschuld-uitkering dat hoger is dan het bedrag van de materiële schadevergoeding die hij/zij al heeft ontvangen.

En wat als de mate van invaliditeit nog niet is vastgesteld?
Als op 1 juni 2012 nog geen mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, dan ontvangt de militair de uitkering op het moment dat beide wel zijn vastgesteld. Voor invalide veteranen die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een invaliditeitspensioen indienen of die na 1 juli 2012 ontslagen zijn geldt een andere regeling.

Moeten rechthebbenden de uitkering zelf aanvragen?
Nee.

Wanneer start het ABP met de uitbetaling?
De meeste gegevens die het ABP nodig heeft voor een correcte uitvoering, hebben ze al. Toch zal het de nodige tijd vergen voordat alle rechthebbenden hun schadeloosstelling hebben ontvangen. Naar verwachting ontvangen rechthebbenden het geld voor eind 2012.

Wat gebeurt er als de veteraan komt te overlijden voordat het ABP gaat uitbetalen?
Als een rechthebbende op 1 juni 2012 in leven was, dan keert het ABP de ereschuld uit.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden