De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juristen en juridisch raadslieden.

De Ledenservice: meestal het eerste aanspreekpunt

Juridische ondersteuning

Leden kunnen de VBM inschakelen wanneer er sprake is van een probleem dat te maken heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het Ministerie van Defensie. In juridische termen gaat het hier om zaken in het kader van het administratief recht. Het betreft aangelegenheden die zijn opgenomen in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) zoals onder meer:

 • aanstellingbevordering
 • beoordelingen
 • functietoewijzing
 • schorsing
 • claims/aansprakelijkheidstelling
 • functiewaardering
 • ambtsberichten
 • plichtsverzuim
 • ontslag
 • werk- en rusttijden
 • verlof
 • aanspraken en verplichtingen verband houdend met de gezondheidszorg
 • andere voorzieningen van materiële aard, zoals huisvesting en voeding van rijkswege, tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten, aanspraken bij overlijden, pensioenen, arbeidsongeschiktheid
 • Een juridische adviseur van de VBM staat leden bij in bedenkingen-, bezwaar-, (hoger) beroepsprocedures, alsmede klachtprocedures

Indien leden een juridisch probleem hebben dat niet van doen heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het Ministerie van Defensie (bijvoorbeeld echtscheiding, huur), dan kunnen leden een éénmalig advies krijgen. Voorwaarde daarbij is dat de voorgelegde adviesvraag niet een te complex karakter heeft.

De VBM verleent in principe geen bijstand in straf- en tuchtrechtelijke zaken. Wel kan de VBM, indien gewenst, doorverwijzen naar een officier-raadsman of een externe advocaat. Het lid draagt zelf de eventuele kosten voor de advocaat.

Hulp nodig?

Neem contact op met de Helpdesk

Voor alle overige voorwaarden van de rechtsbijstand voor leden van de VBM wordt verwezen naar het Reglement Rechtsbijstand. Dit reglement is door leden op te vragen via ibb@mijnvbm.nl