Het hoogste gezag binnen de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM wordt uitgeoefend door de leden. Dit gebeurt via de algemene vergadering (AV). De AV vormt de toplaag van de bestuurlijke structuur van de vereniging. De taken van de AV zijn:

 • Vaststelling en wijziging van statuten en huishoudelijk reglement
 • Vaststelling van het beleidsplan
 • Vaststelling van het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting
 • Verkiezing leden algemeen bestuur, waaronder de leden van het dagelijks bestuur
 • Beoordeling van het gevoerde beleid aan het hand van het beleidsprogramma en de begroting

Alle overige taken die bij wet of statuut aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Vanwege het grote aantal leden is het niet mogelijk alle leden deel te laten nemen aan de AV. Daarom heeft de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM gekozen voor een systeem van vertegenwoordiging, waarbij de AV bestaat uit leden die door de VBM-leden als vertegenwoordiger zijn gekozen. De keuze van de vertegenwoordiging vindt plaats op de AV van de afdelingen.

 

Algemeen bestuur

Het bestuur van de vereniging is in handen van het Algemeen Bestuur (AB). 


Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging.

 

Adviesgroepen

De VBM kent permanente adviesgroepen. Deze adviesgroepen kunnen de vakbond gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Behalve vanwege de adviesfunctie zijn de adviesgroepen ook van belang om kennis over de werkvloer in te brengen. Vandaar dat deels gekozen is voor een specifieke indeling van adviesgroepen naar krijgsmachtdeel. Daarnaast zijn er adviesgroepen voor bepaalde werkvelden.

Hebt u als VBM-lid interesse in deelname aan een adviesgroep? Stuur dan een e-mail naar CBB.

De VBM kent de volgende adviesgroepen:

 • CLAS - Koninklijke Landmacht
 • CZSK - Koninklijke Marine
 • CLSK - Koninklijke Luchtmacht
 • KMar  - Koninklijke Marechaussee
 • Dosco - Defensie Ondersteuningscommando
 • DMO - Defensie Materieel Organisatie
 • Postactieven
 • Reservepersoneel
 • Artsen