• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!
Prev Next

maandag 20 september 2021

Overleg: Arbo en Veiligheid

vrijdag 24 september 2021

Overleg: reorganisaties KMar

dinsdag 12 oktober 2021

Afdelingsvergadering Zeeland

woensdag 13 oktober 2021

Afdelingsvergadering Amsterdam

donderdag 14 oktober 2021

Afdelingsvergadering Rotterdam

donderdag 14 oktober 2021

Afdelingsvergadering Volkel/De Peel

maandag 18 oktober 2021

Afdelingsvergadering Zwolle

dinsdag 19 oktober 2021

Afdelingsvergadering Valkenburg

woensdag 20 oktober 2021

Afdelingsvergadering Duitsland

maandag 25 oktober 2021

Afdelingsvergadering Apeldoorn

dinsdag 26 oktober 2021

Afdelingsvergadering Limburg

woensdag 27 oktober 2021

Afdelingsvergadering Den Helder

donderdag 28 oktober 2021

Afdelingsvergadering Den Haag

donderdag 28 oktober 2021

Afdelingsvergadering Doorn

maandag 01 november 2021

Afdelingsvergadering Eindhoven

maandag 01 november 2021

Afdelingsvergadering Assen

dinsdag 02 november 2021

Afdelingsvergadering West-Brabant

woensdag 03 november 2021

Afdelingsvergadering Twente/Eibergen

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Commissie ’schrijnende gevallen AOW-gat militairen’

In augustus is de Commissie ‘schrijnende gevallen AOW-gat militairen’ officieel met haar werkzaamheden begonnen. De commissie onderzoekt of gewezen militairen daadwerkelijk ...

Bij het Informatiepunt chroom-6 Defensie komen vragen binnen over wie er bericht krijgt en automatisch benaderd zal worden door de uitvoerder van de Uitkeringsregeling. Dus welke groepen niet zelf contact hoeven op te nemen.

Bericht aan alle veteranen, militairen, collega's en hun familie: de situatie in Afghanistan kan veel oproepen. Emoties, nare herinneringen, ze kunnen mogelijk teveel worden. Weet: je bent niet alleen. Praat met collega's, bel je buddy's, leg contact.

"Wij vinden dat je als land moreel verplicht bent om alles op alles te zetten om tolken die met Nederlanders samengewerkt hebben, naar Nederland te halen.” Dat zei Jean Debie op 10 augustus op Radio 1. De VBM en AFMP spannen zich, samen met andere instanties en personen, al geruime tijd hiervoor in.

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt. De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen bereiken.

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.

Basisbemanningslijst ‘Den Helder’ leidt tot vragen

De marine en de bonden hebben op 14 juli gesproken over het nieuw te bouwen Combat Support Ship (CSS) ‘Den Helder’. Het ging tijdens dit overleg vooral over de basisbemannin...

De VBM heeft kennisgenomen van het P&O KM Jaarplan 2021. In dit plan staat dat er een start is gemaakt met het creëren van nieuwe loopbaanpaden/subdienstgroepen naast de bestaande hoofdloopbaanpaden/subdienstgroepen.

Als gevolg van het dodelijke duikongeval in de Caracasbaai bij Curaçao op 23 november 2015 is een ‘plan van aanpak verbetermaatregelen duikveiligheid’ opgesteld. De reorganisatie van de Defensie Duikgroep, met de hierbij behorende Defensie Duikschool, moet leiden tot betere aansturing (in lijn met de huidige CZSK-organisatie) en meer duikveiligheid.

Op 18 oktober 2019 heeft Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Directe aanleiding was de moord op advocaat Derk Wiersum. Dit heeft ook gevolgen voor Defensie.

De bonden hebben op 16 juni met de KMar gesproken over het grenstoezicht Caribisch Gebied. De KMar is gevraagd om uit te breiden, wat uiteindelijk zal resulteren in een structurele uitbreiding van 70 VTE in het Caribisch gebied.

De VBM heeft, met enig enthousiasme, kennisgenomen van het voornemen van de Bestuursstaf om generieke functiebeschrijvingen om te zetten naar specifieke functiebeschrijvingen. Over deze exercitie heeft de Bestuursstaf intern een nota opgesteld en deze is ter informatie aan de bonden aangeboden. Hoewel het een interne nota is heeft de VBM aangegeven dat hierin teksten staan die voor de VBM een stap te ver gaan.

Nieuwe overeenkomst voor opleidingen medezeggenschap

Defensie heeft een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de medezeggenschapsopleidingen. De opdracht is gegund aan SBI Formaat. De overeenkomst treedt in werking per 3 mei 2021....

Na de invoering van de nieuwe Topstructuur Defensie moest ook de belegging van de medezeggenschap binnen de Bestuursstaf opnieuw worden bekeken, en waar nodig worden aangepast.

Regelmatig wordt aan ons gevraagd om de spelregels rond het fenomeen ‘werkorganisaties’ nog eens toe te lichten. Blijkbaar bestaat hierover nog onduidelijkheid. De werkorganisatie is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (SG-aanwijzing A-983), kortweg het URD.

De medezeggenschapsdag 2020 van de VBM-BBTV is vanwege de aangescherpte COVID19-maatregelen geannuleerd. De MZ-dag stond op 18 november aanstaande gepland. Iedereen die zich al had aangemeld, heeft inmiddels via e-mail bericht ontvangen over de annulering.

Helaas is er nog steeds geen (volledige) medezeggenschap geregeld voor het defensiepersoneel bij de Dienst Speciale Interventies. Dit onderwerp heeft al vaker op de overlegagenda gestaan. CZSK heeft er wel voor gezorgd dat het betrokken personeel middels een werkgroep-constructie vanuit de MC MARSOF zaken in kan brengen bij Defensie, maar van een volledige medezeggenschap is geen sprake.

Regelmatig krijgen we vragen over de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Wat blijkbaar ook nog niet goed bekend is, is de rol van de medezeggenschap in de aanstelling van de preventiemedewerker.

Rechter: militairen betaalden niet te veel pensioenpremie

De Haagse kantonrechter heeft in een vonnis van 26 mei 2021 bepaald dat Defensie het recht had om een ‘koppelpensioenpremie’ in te houden op het salaris van militairen. Een ...

Op 15 april jongstleden hebben vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel en van de overheids- en onderwijswerkgevers in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaakt. Sociale partners zijn van mening dat het 'Nieuwe pensioencontract' het beste aansluit bij de deelnemers van het ABP. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de verkenning van de ABP-pensioenregeling 2026 voor de overheids- en onderwijssectoren.

De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 7%, van 93,5% naar 100,5%. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van het fonds was de gestegen rente. Daardoor hoeft het fonds minder in kas te hebben om aan alle pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen. Ook het positieve rendement van 1,0% (+€4,7miljard) droeg bij aan de verbeterde dekkingsgraad.

In juni 2019 werd een Pensioenakkoord gesloten. Daarna zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om de afspraken nader in te vullen. Eind vorig jaar zijn in de Pensioenkamer de eerste gesprekken over de aanpassing van de ABP-regeling gestart. Eén werkgroep heeft zich geconcentreerd op de ‘contractkeuze’. In het pensioenakkoord wordt namelijk een keuze geboden tussen twee nieuwe contractvormen.

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020 is ruim 92%. Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan. Door veranderingen van de belastingregels in 2021 kan uw pensioenbedrag toch iets lager uitvallen dan vorig jaar.

Militairen en het Ministerie van Defensie gaan in 2021 een hogere pensioenpremie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan een eerdere prognose. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

Spelden 50 jaar lid Schaarsbergen

Op dinsdag 14 september ontving een aantal trouwe VBM-leden het insigne wegens 50 jaar lidmaatschap. Zij kregen de spelden uitgereikt uit handen van VBM-voorzitter Jean Debie in...

Voorafgaand aan de 107e Algemene Vergadering van de VBM vinden de komende periode in heel Nederland weer Afdelingsvergaderingen plaats voor alle leden van de VBM. Bezoekt u de vergadering van uw afdeling, dan kunt u niet alleen onderwerpen inbrengen, maar krijgt u ook de meest actuele informatie over alles wat met uw rechtspositie te maken heeft.

De VBM is op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden die zich willen inzetten voor het defensiepersoneel. We zoeken kandidaten voor een functie in het Algemeen Bestuur. We roepen vooral actief dienende leden (zowel militair als burger) die zich zeer betrokken voelen bij het personeelsbeleid, op om zich te melden.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) zoekt een enthousiaste Relatiebeheerder/ledenservicemedewerker voor de regio Breda/Oirschot. Wij zijn op zoek naar iemand die - vanuit een recent afgesloten of op korte termijn af te sluiten loopbaan bij Defensie - beschikt over een grondige kennis van de organisatie en een eigen netwerk. Vanzelfsprekend beschikken kandidaten over een sterke binding met het vakbondswerk.

De Algemene Vergadering van de VBM gaf op vrijdag 28 mei unaniem groen licht voor de compensatieregeling voor pensioenschade als gevolg van de overstap naar het middelloonstelsel. Het gaat hier om de pensioenschade bij een groep militairen die door de overstap een verminderd pensioen perspectief kreeg. De AV moest oordelen over het bereikte resultaat, omdat er afgeweken wordt van de afspraken in Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.

“Als je bijvoorbeeld longkanker hebt gekregen en je hebt een aantal jaren gewerkt met chroom-6, dan hoef je in ieder geval niet meer aan te tonen dat er een causaal verband is, dus de ziekte is veroorzaakt door de stof waaraan je bent blootgesteld.”

VBM verlengt samenwerking met Flyct

De VBM heeft de samenwerking met letselschadespecialist Flyct verlengd. De samenwerking werd dinsdag 11 mei coronaproof bekrachtigd in het kantoor van de VBM te Den Haag door ac...

Humanistisch raadsman Erwin Kamp zal dit jaar bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn overweging uitspreken. Een bijzonder moment. Het was namelijk in 1998 voor het laatst dat een humanist deze eervolle taak kreeg toebedeeld.

Op 3 maart 2021 zijn de Ministeriele regelingen Arbeidsvoorwaarden-akkoord 2018-2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn ze formeel geldend. De afspraken zijn in de praktijk uiteraard al eerder ingevoerd.

Verloopt uw rijbewijs op een datum waarop u 75 jaar of ouder bent? Dan moet u een Rijbewijskeuring ondergaan. Leden van de VBM kunnen voor deze rijbewijskeuring een korting krijgen van 5 euro. De korting geldt bovenop de reeds voordelige all inclusive keuringsprijs van RegelZorg (die prijs kan overigens verschillen per locatie en/of datum).

Door de corona-crisis heeft Defensie een aantal tijdelijke wijzigingen moeten doorvoeren op het gebied van personeel en organisatie. Defensie brengt regelmatig 'P&O-flashes' waarin deze informatie wordt opgenomen. Zie hieronder.

Per 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het gebruik van de privé creditcard gewijzigd. Deze mag vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor zakelijke uitgaven. Sinds die tijd kreeg HDFC (Hoofd Directie Financiën & Control) veel vragen van defensiemedewerkers over het gebruik van hun privé creditcard tijdens dienstreizen. Ze vragen zich af of ze deze nog wel mogen gebruiken voor bijvoorbeeld het boeken van een hotel.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2021-06

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Word nu lid van de VBM en profiteer direct van de vele voordelen die uw lidmaatschap biedt:

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden