• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!
Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Oproep aan alle Afghanistan-veteranen

Binnenkort zijn alle troepen uit Afghanistan vertrokken. Wij maken ons ernstig zorgen over een grote groep tolken die voor ons gewerkt heeft. Zij zijn in groot gevaar nu het lan...

De VBM heeft op 3 juni 2021 aan de staatssecretaris van Defensie laten weten in te stemmen met de aangeboden uitwerking van de maatregel verminderd pensioenperspectief. Samen met de VBM hebben ook de AFMP en de officiersverenigingen dat gedaan. Omgekeerd heeft de staatsecretaris hetzelfde laten weten.

Jarenlang hebben Afghaanse tolken zich ingezet voor de veiligheid van onze militairen. Nu de westerse troepen zich terugtrekken uit Afghanistan, moeten wij ons inzetten voor hun veiligheid. Die urgentie ontbreekt nog volkomen bij Minister Bijleveld van Defensie. Het is nu tijd om in actie te komen.

De vakbonden voor defensiepersoneel VBM en AFMP roepen, samen met een groot aantal internationale organisaties, de NAVO op om de Afghaanse tolken en hun families zo snel mogelijk uit Afghanistan te evacueren. De Nederlandse bonden hebben zich aangesloten bij een groep (militaire) vakbonden en belangenorganisaties voor tolken uit de hele wereld, waaronder de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL).

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar chroom-6 bij Defensie.In 2018 concludeerde het RIVM al dat op de POMS-locaties medewerkers aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daar mogelijk ziek van zijn geworden. De afgelopen periode heeft het RIVM onderzoek gedaan naar mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties.

Op dinsdag 18 mei troffen vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de vakbonden en leden van de Tweede Kamer elkaar tijdens een koffie-actie in Den Haag. Dankzij de goede koffie en de informele sfeer was deze actie een succes, en een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen.

Reorganisatie Kustwachtcentrum kan toch verder

Het klimaatakkoord ‘Windenergie op Zee’ betekent ook iets voor de Kustwacht. Vanaf 1 januari 2021 heeft de Kustwacht de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Wat...

CZSK wil de Defensie Duikgroep reorganiseren. Er is op april 2021 een beleidsvoornemen aangeboden. Het doel van de reorganisatie is vooral om de aansturing eenduidiger te maken en de bedrijfsvoering te verbeteren, ten behoeve van de duikveiligheid.

De samenvoeging van TD en WD tot één Technische Dienst heeft consequenties gehad voor het zittend personeel. We doelen hierbij op toegankelijkheid van functies, loopbaanpaden, gemiddelde looptijden in rang, toekomst/functie-perspectief en bevorderingsruimte. De VBM heeft tijdens het oplopen van het reorganisatieproces gevraagd om betrokken te worden bij de evaluatie, specifiek gericht op de algemene personele aspecten.

In het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord (2018-2020) hebben Defensie en de bonden een belangrijke afspraak op pensioengebied gemaakt. Het bestaande eindloonstelsel voor militairen werd vervangen door een middelloonstelsel. Deze afspraak had voor twee groepen militairen negatieve gevolgen.

Om de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) gereed te maken voor de toekomst is Defensie van plan een reorganisatie door te voeren. Bij deze reorganisatie wordt uiteraard rekening gehouden met de evaluatie die is uitgevoerd in 2017, maar ook met een aantal beslissingen die nu formeel worden gemaakt, waaronder de heroverweging Markelo en de herberekening van de formatie door CEPS (Central Europe Pipeline System).

Mag alleen technisch personeel dat in het ‘management development’-traject zit (MD) nog chef technische dienst worden aan boord van een marineschip? CZSK heeft, naar nu blijkt, een (groot) aantal chef technische dienst-functies (CTD) aan boord van schepen uit de vacaturebank gehaald. Ook heeft CZSK de belangstellingsregistratie van onderofficieren die belangstelling hebben getoond voor deze functies, verwijderd.

Nieuwe overeenkomst voor opleidingen medezeggenschap

Defensie heeft een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de medezeggenschapsopleidingen. De opdracht is gegund aan SBI Formaat. De overeenkomst treedt in werking per 3 mei 2021....

Na de invoering van de nieuwe Topstructuur Defensie moest ook de belegging van de medezeggenschap binnen de Bestuursstaf opnieuw worden bekeken, en waar nodig worden aangepast.

Regelmatig wordt aan ons gevraagd om de spelregels rond het fenomeen ‘werkorganisaties’ nog eens toe te lichten. Blijkbaar bestaat hierover nog onduidelijkheid. De werkorganisatie is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (SG-aanwijzing A-983), kortweg het URD.

De medezeggenschapsdag 2020 van de VBM-BBTV is vanwege de aangescherpte COVID19-maatregelen geannuleerd. De MZ-dag stond op 18 november aanstaande gepland. Iedereen die zich al had aangemeld, heeft inmiddels via e-mail bericht ontvangen over de annulering.

Helaas is er nog steeds geen (volledige) medezeggenschap geregeld voor het defensiepersoneel bij de Dienst Speciale Interventies. Dit onderwerp heeft al vaker op de overlegagenda gestaan. CZSK heeft er wel voor gezorgd dat het betrokken personeel middels een werkgroep-constructie vanuit de MC MARSOF zaken in kan brengen bij Defensie, maar van een volledige medezeggenschap is geen sprake.

Regelmatig krijgen we vragen over de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Wat blijkbaar ook nog niet goed bekend is, is de rol van de medezeggenschap in de aanstelling van de preventiemedewerker.

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

Op 15 april jongstleden hebben vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel en van de overheids- en onderwijswerkgevers in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaak...

De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 7%, van 93,5% naar 100,5%. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van het fonds was de gestegen rente. Daardoor hoeft het fonds minder in kas te hebben om aan alle pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen. Ook het positieve rendement van 1,0% (+€4,7miljard) droeg bij aan de verbeterde dekkingsgraad.

In juni 2019 werd een Pensioenakkoord gesloten. Daarna zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om de afspraken nader in te vullen. Eind vorig jaar zijn in de Pensioenkamer de eerste gesprekken over de aanpassing van de ABP-regeling gestart. Eén werkgroep heeft zich geconcentreerd op de ‘contractkeuze’. In het pensioenakkoord wordt namelijk een keuze geboden tussen twee nieuwe contractvormen.

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020 is ruim 92%. Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan. Door veranderingen van de belastingregels in 2021 kan uw pensioenbedrag toch iets lager uitvallen dan vorig jaar.

Militairen en het Ministerie van Defensie gaan in 2021 een hogere pensioenpremie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan een eerdere prognose. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

ABP-deelnemers en werkgevers gaan in 2021 een hogere pensioen-premie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaanden-pensioen voor burgerpersoneel bij Defensie stijgt van 24,9% naar 25,9%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan de prognose (26,6%) die ABP in juli gaf. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

Situatie VBM stabiel en solide

De Algemene Vergadering van de VBM gaf op vrijdag 28 mei unaniem groen licht voor de compensatieregeling voor pensioenschade als gevolg van de overstap naar het middelloonstelse...

“Als je bijvoorbeeld longkanker hebt gekregen en je hebt een aantal jaren gewerkt met chroom-6, dan hoef je in ieder geval niet meer aan te tonen dat er een causaal verband is, dus de ziekte is veroorzaakt door de stof waaraan je bent blootgesteld.”

May we never forget that freedom isn’t free. Vandaag, 4 mei, staan wij stil bij allen die het hoogste offer hebben gegeven voor onze vrijheid en die van anderen. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

"Het heeft Zijne Majesteit behaagd om u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden." Na deze woorden van minister van Defensie Ank Bijleveld ontving kapitein der mariniers Roger ten Brink maandagochtend in Utrecht een lintje. 

De VBM Belastingservice is op alle locaties afgerond. Uiteraard kunnen leden van de VBM en BBTV nog altijd een beroep op ons doen voor hun belastingaangiften: de Belastingservice biedt het hele jaar de opstuurservice aan. Wij kunnen echter geen tijdige indiening meer garanderen. In dit geval dient u dus zelf uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

Op 26 februari 2021 is H.W.J.M. (Dick) Verbunt overleden. Dick Verbunt ontving op 14 mei 1998 het teken van verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en in het bijzonder voor de afdeling Roosendaal (later West-Brabant). Verbunt, korporaal eerste klas bij de landmacht, was oorspronkelijk actief in de afdeling van de Landelijke Korporaals Vereniging (LKV).

VBM verlengt samenwerking met Flyct

De VBM heeft de samenwerking met letselschadespecialist Flyct verlengd. De samenwerking werd dinsdag 11 mei coronaproof bekrachtigd in het kantoor van de VBM te Den Haag door ac...

Humanistisch raadsman Erwin Kamp zal dit jaar bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn overweging uitspreken. Een bijzonder moment. Het was namelijk in 1998 voor het laatst dat een humanist deze eervolle taak kreeg toebedeeld.

Op 3 maart 2021 zijn de Ministeriele regelingen Arbeidsvoorwaarden-akkoord 2018-2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn ze formeel geldend. De afspraken zijn in de praktijk uiteraard al eerder ingevoerd.

Verloopt uw rijbewijs op een datum waarop u 75 jaar of ouder bent? Dan moet u een Rijbewijskeuring ondergaan. Leden van de VBM kunnen voor deze rijbewijskeuring een korting krijgen van 5 euro. De korting geldt bovenop de reeds voordelige all inclusive keuringsprijs van RegelZorg (die prijs kan overigens verschillen per locatie en/of datum).

Door de corona-crisis heeft Defensie een aantal tijdelijke wijzigingen moeten doorvoeren op het gebied van personeel en organisatie. Defensie brengt regelmatig 'P&O-flashes' waarin deze informatie wordt opgenomen. Zie hieronder.

Per 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het gebruik van de privé creditcard gewijzigd. Deze mag vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor zakelijke uitgaven. Sinds die tijd kreeg HDFC (Hoofd Directie Financiën & Control) veel vragen van defensiemedewerkers over het gebruik van hun privé creditcard tijdens dienstreizen. Ze vragen zich af of ze deze nog wel mogen gebruiken voor bijvoorbeeld het boeken van een hotel.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2021-06

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Word nu lid van de VBM en profiteer direct van de vele voordelen die uw lidmaatschap biedt:

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden