• image
Prev Next

maandag 03 oktober 2016

Overleg: Arbo en Veiligheid

maandag 24 oktober 2016

Betaaldag Defensie

maandag 24 oktober 2016

Betaaldag ABP

woensdag 23 november 2016

Betaaldag ABP

donderdag 24 november 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 22 december 2016

Betaaldag Defensie

donderdag 22 december 2016

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Het kantoor van de VBM is op donderdag 29 september vanaf 13.30 uur telefonisch niet bereikbaar.

Snel duidelijkheid voor wachtgelders met AOW-gat

Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in de AOW-gatzaken van de wachtgelders. De Raad heeft de minister, zoals algemeen bekend is, in het ongelijk g...

Veiligheid kent een prijs. Ook het kabinet kan daar niet langer omheen. Volgens de Miljoenennota komt er 450 miljoen euro bij. “Na jaren van tekorten en afbraak, kan met het extra geld voor veiligheid worden begonnen met herstelwerkzaamheden. Maar het is volstrekt onvoldoende om noodzakelijke investeringen te bekostigen en in te spelen op de veranderde veiligheidssituatie.”


Met die boodschap komt de Coalitie voor Veiligheid (waarin bonden en organisaties uit de sector zich verenigen) op de dag na Prinsjesdag.
Na jaren van financiële stilstand– waardoor de betrokken organisaties flink hebben moeten interen op hun financiële, materiele en personele reserves - komt er eindelijk weer beweging in het budget voor veiligheid. Daarmee zullen echter eerst de nijpende tekorten moeten worden weggewerkt. Voor noodzakelijke investeringen die het Kabinet wil doen in de opsporing en wijkagenten, contraterrorisme en cybersecurity, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak en het vakmanschap bij medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijft dan nauwelijks nog geld over.
Geld voor politie zal vooral naar herstelwerkzaamheden gaan

Met het extra geld komt de begroting voor de Nationale Politie op het niveau dat volgens onderzoek van accountantsbureau PwC nodig is om de organisatie draaiende te kunnen houden. Het kabinet geeft aan dat de extra investeringen onder andere bedoeld zijn voor wijkagenten, cybersecurity, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de bestrijding van terrorisme. “Dat wekt ten onrechte de indruk dat de politie deze taken met het extra geld op een extra hoog niveau kan uitvoeren”, zo waarschuwt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Het extra geld voor de wijkagenten bijvoorbeeld is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke afspraak dat er 1 wijkagent is op de 5000 inwoners en dat deze 80% van de tijd in de wijk doorbrengt. Op dit moment voldoet de politie bij lange na niet aan deze afspraak. Daarnaast zijn er zoveel tekorten dat het geld hard nodig is om het werk weer op een fatsoenlijk niveau te kunnen uitvoeren, zo bleek ook deze week weer uit een enquête van politiebonden ACP, ANPV en VMHP onder leden. Waarin politiemensen zich uitlieten over de gevolgen van het snijden in de politiebudgetten voor de burgers. Van echte investeringen in de aanpak van cybercriminaliteit, intensivering van de opsporing, contraterrorisme en ontwikkeling en scholing van politiemedewerkers zal het met het gelijktrekken van de politiebegroting dan ook niet komen. De bonden schatten dat hiervoor een structurele verhoging van het jaarlijks budget van 200 miljoen nodig is.
LOPV-voorzitter Michael Sijbom wijst erop dat het kabinet op de politievrijwilligers zelfs gewoon doorbezuinigt met structureel 2 miljoen minder. Eerdere afspraken over een stijging naar 5.000 vrijwilligers, en daarmee extra blauw op straat, worden zo niet nagekomen.
Defensie kan nog altijd niet aan de NAVO-norm voldoen

Dat het kabinet investeert in veiligheid is dus een vertekend beeld. Dat geldt zeker ook voor het Ministerie van Defensie dat er 300 miljoen euro bij krijgt in 2017. Maar dat is onjuist. Door een boekhoudkundige tegenvaller van het kabinet blijft daar voor Defensie slechts 195 miljoen van over. “Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzetgereedheid voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden”, aldus Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM.
De Coalitie voor Veiligheid roept het kabinet op om meer snelheid te maken met het weer gezond krijgen van de krijgsmacht. Alleen als er op korte termijn meer geld beschikbaar komt, kan Defensie over 5 jaar voldoen aan de NAVO norm van 2% BNP. Daarnaast wijzen de vertegenwoordigers van de veiligheidssector erop dat de krijgsmacht meer moet kunnen dan alleen basis-gereed te zijn. GOV/MHB-voorzitter Marc de Natris “De NAVO verwacht van de lidstaten dat zij in staat zijn om hoog in het geweldsspectrum te kunnen optreden en dit ook langdurig kunnen volhouden. Nederland kan dat niet.” Minister van Defensie Hennis gaf eerder al toe dat Nederland niet volledig in staat is om het eigen land te verdedigen.
Problemen binnen Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Nederlands Forensisch Instituut en Dienst Justitiële Inrichtingen zijn niet ineens voorbij

Ook voor het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut en de Dienst Justitiële Inrichtingen is het maar zeer de vraag of het extra geld voor Veiligheid en Justitie genoeg is om komende jaren accuraat en adequaat het werk te kunnen blijven doen. “De strijd tegen de zware, georganiseerde criminaliteit wordt steeds complexer, vooral door razendsnelle internetontwikkelingen en steeds verfijndere technieken die criminelen toepassen om hun slagen te slaan, aldus Marcel Smit, voorzitter van Justitievakbond Juvox. “Die strijd kost veel geld en die kosten zullen de komende jaren alleen maar toenemen.”
Investeringen in veiligheid noodzakelijk

De Coalitie voor Veiligheid blijft zich in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar hardmaken voor voldoende financiële middelen voor de veiligheidssector. Zodat het niet blijft bij het (gedeeltelijk) oplappen van de begroting, maar er uiteindelijk ook daadwerkelijk in de veiligheid geïnvesteerd wordt en Nederland daadwerkelijk veiliger wordt.

De VBM kan en wil niet tevreden zijn met de defensiebegroting 2017. Dat er geld bij komt is een gotspe. Volgens de Minister van Defensie komt er oplopend tot 2021 670 miljoen bij. Maar in de meest actuele reeksen is het totale bedrag in 2021 slechts 30 miljoen hoger dan in 2017.

Volgens minister Hennis van Defensie is zij ‘in gesprek’ met de medezeggenschap van het Financieel Administratie Kantoor (FABK) over de verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC) naar Utrecht. Maar de medezeggenschap ontkent dat ...

Uit gelekte cijfers van de Miljoenennota blijkt dat het kabinet in 2017 450 miljoen euro investeert in Veiligheid en Justitie en 300 miljoen in Defensie. "Het lijkt erop dat er structureel geld bij komt. Dat is goed nieuws en een zichtbaar resultaat van onze inspanningen om het kabinet te bewegen om meer te investeren in veiligheid", aldus een woordvoerder van de Coalitie voor Veiligheid in een eerste reactie.

Als het om veiligheid gaat, staat de klok in Den Haag al jaren stil. De maatschappelijke roep om veiligheid neemt toe en politieke partijen staan, nu de verkiezingen er weer aan komen, in de rij om het belang van veiligheid te onderstrepen. Merkwaardig genoeg is het deel van de rijksbegroting dat bestemd is voor Veiligheid & Justitie en Defensie de afgelopen jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. In 2016 ging er opgeteld 17,4 miljard euro naar veiligheid. Oftewel, veiligheid was 6,6% van de totale begroting. In 2014 was dat 6,8% en in 2012 ging het om 6,7%. Van investeringen is het dus de afgelopen 5 jaar niet gekomen, terwijl de veiligheidssituatie in en rondom Nederland wel fundamenteel is veranderd. 

TOD burgers aan boord van 'Van Kinsbergen' handhaven

Update 12 september 2016: TOD met ingang van 1 juli hervat. Op 26 juli heeft de VBM, mede namens de ACOP gevraagd om de toelage onregelmatige dienst (T...

Bij de reorganisatie van de Bestuursstaf is het aantal medewerkers met 30% gereduceerd. Maar de hoeveelheid werk is niet met eenzelfde percentage afgenomen. Gevolg: te hoge werkdruk. Dat was een van de conclusies bij de evaluatie van de reorganisatie. Ook bleek dat een aantal functiebeschrijving niet meer (volledig) met de opgedragen taken in overeenstemming waren. Een aantal functiebeschrijvingen is toen ‘herschikt’.

Defensie maakt een aangepaste lijst van knelpuntcategorieën bij de Defensie Materieel Organisatie DMO. In februari hadden de bonden laten weten dat zij vrezen voor het verdwijnen van minimaal 700 banen bij DMO. Daarom hadden zij gepleit voor een ruimere lijst van knelpuntcategorieën.

Bij het Commando DienstenCentra (CDC) denderen de reorganisaties door en ook het personeel van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) moet er weer aan geloven. Na eerdere reorganisaties is men nu toe aan de reorganisatie FABK.2.

De VBM heeft op 27 mei aan het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) gevraagd om het Defensiedeel van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op korte termijn te reorganiseren. CZSK heeft in een reactie toegezegd om snel met een beleidsvoornemen te komen. Uitbreiding van het Defensiedeel DSI is noodzakelijk.

Op 8 april 2016 spreken bonden en het CLAS (Commando Landstrijdkrachten) – niet voor het eerst – over de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg. In het kort komt het er op neer dat de Role-2 geneeskundige capaciteit van de krijgsmacht wordt ondergebracht bij 400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat). Die gaat dan functioneren als Single Service Management-eenheid. Na de reorganisatie is 400 Gnkbat de eenheid die de tweedelijns militaire gezondheidszorg uitvoert.

‘DMO gaat hoe dan ook verhuizen’

Voor Defensie staat vast dat het Haagse deel van de Defensie Materieel Organisatie gaat verhuizen naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Hierover is geen overeenstemming met de med...

Op 3 juni hebben de bonden in een overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) duidelijk gemaakt dat het plan tot ‘Herschikken (van de) Natrescapaciteit’ eerst voorgelegd moet worden aan de medezeggenschap.

Defensie is sinds eind 2014 bezig om zijn informatietechnologie (IT) te vernieuwen. In 2014 bleek die technologie een paar keer absoluut niet te voldoen. Op 18 mei jl. heeft de Defensie Materieel Organisatie DMO, op verzoek van de bonden, een presentatie gegeven over de stand van zaken.

Sinds 2008 heeft Defensie een vernieuwd Besluit Medezeggenschap Defensie. Hoe werkt dat BMD? Welke verbeteringen zijn gewenst? Onlangs heeft de VBM Defensie laten weten welke punten de bond wil bespreken met Defensie.

Ondersteuning van de medezeggenschap is een van de speerpunten van de VBM. Eén van de manieren om hier invulling aan te geven, is het jaarlijks organiseren van de Medezeggenschapsdag. Dit jaar vond de Medezeggenschapsdag plaats in de Generaal-majoor Kootkazerne bij Stroe op woensdag 11 november.

De bonden hebben een beleidsvoornemen ontvangen over de Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Een nieuwe vloot voertuigen die voorziet in de vervoers-behoefte tot op het laagste niveau in de organisatie, inclusief de bijbehorende deelsystemen, voor een periode van tien tot vijftien jaar.

Defensie neemt rustig de tijd voor beslissing AOW-gat

Defensie heeft nog geen nieuwe beslissing genomen over het AOW-gat waar (oud) burgermedewerkers bij Defensie mee kampen. Op 18 juli 2016 had de Centrale Raad van Beroep een uits...

De Rechtbank Den Haag gaat over 6 weken uitspraak doen over het AOW-gat van (oud) militairen. Op 25 augustus behandelde de meervoudige kamer van de bestuursrechter een aantal UGM-zaken die representatief zijn voor een groep van honderden oud-militairen, van wie velen worden bijgestaan door de VBM.

De wrakingskamer van de rechtbank Den Haag heeft het wrakingsverzoek van de VBM afgewezen. De wrakingskamer ziet geen beletsel om mr. J.S. van Duurling, brigade-generaal b.d., de rechtszaak over het AOW-gat bij militairen met UGM te laten behandelen. Mr. Van Duurling is vandaag (25 augustus) één van de drie rechters in deze belangrijke zaak.

Op donderdag 25 augustus 2016 behandelt de Rechtbank Den Haag meerdere zaken, aangespannen door (voormalige) militairen tegen de Minister van Defensie. De meervoudige kamer van de afdeling bestuursrecht gaat een oordeel vellen over de vraag of de Minister de ontslaguitkeringen (leeftijdsontslag) mag stoppen op het moment dat de uitkeringsgerechtigde (voormalig militair) 65 jaar wordt. Op dit moment kennen militairen nog een verplicht leeftijdsontslag.

Het is lastig om door een nieuwe pensioenwet de nadelen van het huidige systeem op te heffen (zo dat al mogelijk is). Daarom komt staatssecretaris Klijnsma op 8 juli 2016 met een globale ‘Perspectiefnota’. Te verwachten invoering van het nieuwe systeem: 2020. Of later natuurlijk ...

Op 25 augustus gaat de rechtbank in Den Haag een zitting houden als start van de behandeling van AOW-gat rechtszaken die militairen hebben aangespannen. De VBM heeft één van de drie rechters gewraakt.

VBM zoekt versterking belastingteam!

De VBM zoekt leden ter versterking van het belastingteam. Wij zoeken leden met kennis van de inkomstenbelasting, (enige) ervaring met het invullen van belastingaangiften en een ...

Op 14 juni viel aan maar liefst 22 leden de eer te beurt van het ontvangen van een speld voor (50 jaar) langdurig lidmaatschap. Dat gebeurde in het gezellige ECHOS-Home op marinekazerne Erfprins in Den Helder. Voorzitter Jean Debie reikte de spelden hoogstpersoonlijk uit.

Vijf leden van de VBM ontvingen op dinsdag 7 juni, de dag dat de F35 voor het eerst een rondvlucht over Nederland maakte, hun speld voor langdurig lidmaatschap. Voorzitter Jean Debie reikte de spelden hoogstpersoonlijk uit. Dat doet hij graag, omdat hij veel waardering heeft voor de postactieve leden van de VBM.

Het ‘zakelijke’ gedeelte van de 96e Algemene Vergadering op 20 mei jl. verliep vlot. De financiële jaarstukken werden, op voorstel van en met de complimenten van de Financiële Adviescommissie, vastgesteld. Dat geldt ook voor het jaarverslag (zie een samenvatting verder in dit artikel). Daarom heeft voorzitter Jean Debie tijd om de VBM-app te presenteren. Ook neemt hij de tijd om secretaris-penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx een blijk van waardering toe te kennen.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM en de BBTV hebben een app laten ontwikkelen door The Projects in Utrecht. De app is er voor apple en android systemen en gratis beschikbaar voor iedereen.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM heeft leden die over een bijzondere hoeveelheid kennis en kwaliteit beschikken. Hun kennis en kwaliteit zijn zo specifiek en specialistisch dat er binnen onze vereniging slechts zeer weinigen over beschikken. Eén van hen was Dick Purmer, kolonel der militaire administratie b.d. (Koninklijke Landmacht). Op 7 mei 2016 is Dick Purmer in zijn woonplaats Ruurlo overleden. Hij was 76 jaar.

Lid van de VBM? Dan krijg je hulp van Flyct

Heb jij letselschade geleden als gevolg van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval? Dan kan jij als VBM-lid gebruik maken van de diensten van Flyct. Flyct is de nieuwe naam ...

Het is mogelijk dat militairen te veel bijdrage Zvw betalen in het jaar dat ze met UGM gaan. Hoe zit dat en wat kun je er aan doen? Luminita Ligtenberg, belastingservice VBM, legt uit, geeft de achtergrond informatie en heeft de benodigde links opgezocht.

Wie zelf aangifte doet voor de inkomstenbelasting over 2015 doet er goed aan de inkomsten uit UGM, FLO of FPU op te geven onder ‘pensioenuitkering of afkoopsommen daarvan’. Dan komt u in aanmerking voor de ‘heffingskorting vroeg gepensioneerden’.

Met ingang van 15 januari 2016 kun je als lid van de BBTV en VBM bij Kras een reis boeken met korting. Deze korting bedraagt 3,5% op de basisreissom. De basisreissom voor deze kortingsregeling is de aanbiedingsprijs (exclusief niet bij de prijs inbegrepen toeslagen, verzekeringen en dergelijke). Uitgezonderd zijn: dagdeals, dagtochten, huurauto’s en losse vliegtickets. Kortingen kunnen niet cumuleren met andere kortingen.

Het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) is door de Centrale Raad van Beroep onrechtmatig verklaard. De Centrale Raad deed de uitspraak in de zaak van een in Duitsland woonachtig VBM-lid op 29 oktober 2015. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor Defensiepersoneel dat buiten Duitsland en Nederland een woning huurt.

Als VBM-lid kan je gratis member worden van de Just Brands Factory Outlet. In de winkel en webshop verkoopt Just Brands B.V. zijn uitlopende voorraden en samples tegen sterk gereduceerde tarieven. Standaard profiteer je van 30% tot 70% korting op de merken PME Legend, Cast Iron en Vanguard.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Cover triv09 2016 340x480

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Word nu lid van de VBM en profiteer direct van de vele voordelen die uw lidmaatschap biedt:

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden