Prev Next

maandag 21 september 2020

Overleg: arbo en veiligheid

maandag 21 september 2020

Afdelingsvergadering Apeldoorn

dinsdag 22 september 2020

Afdelingsvergadering Zwolle

dinsdag 22 september 2020

Afdelingsvergadering Limburg

donderdag 24 september 2020

Overleg: reorganisaties CLAS

donderdag 24 september 2020

Afdelingsvergadering Doorn

donderdag 24 september 2020

Afdelingsvergadering Twente/Eibergen

dinsdag 29 september 2020

Overleg: reorganisaties

dinsdag 29 september 2020

Overleg: postactieven

dinsdag 29 september 2020

Afdelingsvergadering West-Brabant

woensdag 30 september 2020

Afdelingsvergadering Assen

donderdag 01 oktober 2020

Overleg: reorganisaties CLSK

donderdag 01 oktober 2020

Afdelingsvergadering Duitsland

maandag 05 oktober 2020

Afdelingsvergadering Eindhoven

dinsdag 06 oktober 2020

Afdelingsvergadering Den Helder

dinsdag 06 oktober 2020

Afdelingsvergadering Valkenburg

donderdag 08 oktober 2020

Afdelingsvergadering Rotterdam

donderdag 08 oktober 2020

Afdelingsvergadering Volkel/De Peel

dinsdag 13 oktober 2020

Afdelingsvergadering Den Haag

woensdag 18 november 2020

Medezeggenschapsdag 2020

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Uitstroom Defensie neemt af, tekorten blijven groot

Het aantal openstaande militaire vacatures heeft de 9.000 gepasseerd. Daarmee kent de krijgsmacht nu een vulling van 79%. Dat blijkt uit de Personeelsrapportage (over de eerste ...

Nederland blijft ook in 2021 en de daaropvolgende jaren één van de landen die het minst naar draagkracht bijdragen aan de NAVO. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2021.Defensie krijgt de komende jaren een iets ruimer budget, maar we blijven ook na 2024 naar alle waarschijnlijkheid ver verwijderd van de 2% van het BNP. Weliswaar is de verwachting voor 2021 dat het percentage stijgt naar 1,48%, maar dit heeft méér te maken met krimp van het BNP dan met groei van het defensiebudget.

“De regering blijft werken aan versterking van de operationele inzet van Nederlandse militairen.” Deze woorden sprak koning Willem-Alexander in zijn troonrede, uitgesproken op dinsdag 15 september 2020. Goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking zijn noodzakelijk om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan, zo bevestigde de koning in zijn troonrede. “Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid.”

De Defensiebegroting gaat volgend jaar naar 11,2 miljard euro. Dat meldt dagblad De Telegraaf, dat de miljoenennota heeft ingezien. De Telegraaf meldt dat de miljoenennota – hoe kan het ook anders – in het teken staat van de coronacrisis, die tot fors hogere uitgaven leidt.

Nederland dient snel te investeren in Defensie, er moet een langetermijnvisie ontwikkeld worden als het gaat om het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie en er moet meer personeel komen dat zich voor het GVDB inzet. Dat zijn de uitkomsten van het rapport dat het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs heeft gepubliceerd. Kortom, in een notendop: werk aan de winkel voor een militair veiliger Europa!

Politicus Selçuk Öztürk kan mogelijk toch worden vervolgd voor zijn beschuldigingen van ‘moord’ aan het adres van Nederlandse militairen die streden tegen IS. Dit meldt De Telegraaf vandaag. Een uitspraak die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed in een andere zaak, biedt volgens advocaat Michael Ruperti kansen.

Bonden nog niet akkoord met reorganisatieplan DCHR

Defensie wil het Diensten Centrum Human Resources reorganiseren. Het reorganisatieplan dat er nu ligt, is de eerste stap in de transitie van het DCHR, die zo’n 4 a 5 jaar in b...

De vakbonden hebben op 15 september met Defensie gesproken over de reorganisatie van de Joint Transport Planning Organisatie (JTPO). JTPO is een eenheid van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) die valt onder het DOSCO.

Defensie wil de sociale veiligheid binnen de organisatie verbeteren. Dit mede naar aanleiding van onderzoek door de ‘commissie Giebels’. Die kwam tot de conclusie dat ongewenst gedrag binnen Defensie sneller en beter moet worden aangepakt. Om dit te kunnen doen, wil Defensie de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) uitbreiden met 17 VTE (voltijds equivalenten). COID is het expertisecentrum op het gebied van integriteit en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid.

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren (29 juni) in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch over een voor alle partijen aanvaardbaar alternatief.

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) wil de operationele gereedheid van de helikopters verbeteren. Door een aantal organisatorische veranderingen wordt de beschikbaarheid van alle helikoptertypes (en het voortzettingsvermogen) verbeterd. Ook wordt de ondersteunende capaciteit vergroot (en daarmee worden primaire functies ontlast).

Defensie en bonden hebben op 4 en 8 juni via videobellen gesproken over een reorganisatie bij 131 Squadron KMSL te Woensdrecht. Het gaat hierbij om de Product Verantwoordelijke Eenheid (PVE) Gereedstelling & Onderhoud (G&O) binnen het 131 Squadron.

De preventiemedewerker en de rol van de medezeggenschap

Regelmatig krijgen we vragen over de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Wat blijkbaar ook nog niet goed bekend is, is de rol van de medezeggenschap in de aan...

“Bij ons onderdeel heeft recent de implementatie van een reorganisatie plaatsgevonden. Nu wil de organisatie, vooruitlopend op de nog te doorlopen evaluatie in het kader van een doorontwikkeling alweer een nieuwe reorganisatie doorvoeren. Mag dit? en wanneer is een reorganisatieproces formeel afgerond?”

Problemen met achterstallig onderhoud aan gebouwen en terreinen van Defensie zijn algemeen bekend. Daarvan heb je als Defensiemedewerker op de uit 2010 stammende Kromhoutkazerne geen last, zou je denken. 

Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggenschap? Richt je op een strategische inbreng, bijvoorbeeld door op het juiste moment aan de juiste tafel te komen zitten. En richt je op een goede dialoog. Er was genoeg inspiratie daarvoor op de landelijke MC-dag van de VBM.

Wat is er in 10 jaar Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) gerealiseerd en welke lessen halen we hieruit voor de toekomst? Tijdens een symposium op 9 oktober, georganiseerd om het 10-jarig bestaan van de CMC te vieren, was de intentie om volop aandacht te besteden aan het nut en de noodzaak van medezeggenschap en de CMC in het bijzonder.

Mag een Hoofd Diensteenheid (HDE) eenzijdig bepalen dat burgerambtenaren die gebruik maken van de PAS-regeling, maximaal 8 uur per dag mogen werken? Hierover speelde een geschil tussen het HDE en de MC van de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land. Het geschil is onlangs behandeld door het College voor geschillen medezeggenschap Defensie.

Einddatum Anw-uitzonderingsregeling vervalt

Als onderdeel van een pakket aan maatregelen hebben sociale partners enige jaren geleden besloten om de ANW-compensatie te laten vervallen. Op verzoek van sociale partners heeft...

ABP heeft de pensioenpremie- percentages voor 2020 bekendgemaakt. De pensioenpremie gaat in 2020 licht omhoog, zowel voor militairen als voor het burgerpersoneel bij Defensie. Bij militairen stijgt de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, bij burgers die van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn voorstel, waarmee pensioenkortingen voor de meeste pensioenfondsen waarschijnlijk worden voorkomen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Onder andere de centrale van overheidspersoneel het Ambtenarencentrum, waarbij de VBM is aangesloten, heeft druk op de minister uitgeoefend om dit te doen. Minister Koolmees wil de pensioenregels, onder bepaalde voorwaarden, voor een termijn van één jaar versoepelen. Donderdag 21 november bespreekt hij het voorstel in de Kamer.

Vakbonden hebben acties aangekondigd als de dreigende pensioenkortingen niet van tafel gaan. Ook de VBM wil gezamenlijk, met werkenden en gepensioneerden, actie gaan voeren als de kortingen doorgaan. Voorzitter Jean Debie: “Alleen het kabinet kan deze korting voorkomen door de regelgeving aan te passen.”

De centrales voor overheidspersoneel (bonden) hebben in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de noodklok geluid over de bizarre situatie van het ABP. De bonden verzoeken de minister om op zeer korte termijn met een oplossing te komen.

De lagere rente zorgt voor een grotere kans op verlaging van de ABP-pensioenen in 2020. Als de actuele dekkingsgraad van ABP op 31 december 2019 onder de 95% staat, moet het fonds de pensioenen in het najaar van 2020 verlagen. Het fonds zit met 91% nu onder de kritische grens. Dat heeft het ABP op 17 oktober laten weten.

Locaties Afdelingsvergaderingen gewijzigd!

De locaties van de Afdelingsvergadering Apeldoorn (21 september) en de Afdelingsvergadering Den Helder (6 oktober) zijn gewijzigd. De gewijzigde locaties vindt u in het vergader...

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan je vakbond? Verschillende afdelingsbesturen van de VBM kunnen nog versterking gebruiken. We zoeken liefst actief dienenden, maar ook postactieven zijn welkom. Als afdelingsbestuurder lever je een waardevolle bijdrage, zonder dat het veel tijd hoeft te kosten. Het gaat om vrijwilligerswerk, maar wel met een vergoeding.

Waarom lukt het Defensie niet om voldoende personeel te werven? En hoe staat het met de mogelijkheden om opleidingen te volgen/om te scholen? Jörgen Raymann van BNR was vrijdag 5 juni in gesprek met VBM-voorzitter Jean Debie.

Op 1 mei 2020 is adjudant-onderofficier der mariniers b.d. Cor (C.J.) Visser overleden. Cor Visser, drager van het teken van verdienste van de VBM, werd 91 jaar. Cor was één van de eerste leden die zich in 1946 aanmeldden bij de bond. 

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM laat met veel genoegen weten dat MAJMARNS R. van der Pol op vrijdag 24 april een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.

Op 31 maart 2020 is SGT1 KLu b.d. Hans Loonen overleden. Hij werd 74 jaar. Hans was jarenlang actief als afdelingsbestuurslid. Hij begon als kaderlid van de LKV en bleef daarna actief voor de VBM|LKV en later voor de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV. Tevens was hij actief in verschillende commissies.

Compensatie voor beroepsziekte moet sneller!

Werknemers die ziek worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, hebben baat bij een snellere compensatie, zonder langdradige, bureaucratische procedures. Dat is de conclu...

Door de corona-crisis heeft Defensie een aantal tijdelijke wijzigingen moeten doorvoeren op het gebied van personeel en organisatie. Defensie brengt regelmatig 'P&O-flashes' waarin deze informatie wordt opgenomen. Zie hieronder.

Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus en de door onze overheid genomen maatregelen, kunnen wij de Belastingservice niet meer op locaties verlenen. Derhalve zijn wij genoodzaakt geweest om de Belastingservice te cancelen en alle belastingafspraken op alle locaties te annuleren.

De boekenkast van de redactie VBM en BBTV puilt uit … Recensie-exemplaren, meerdere exemplaren van een zelf uitgegeven boek, dubbel ontvangen titels … Dus het werd tijd om de boekenkast eens op te schonen. Hebt u belangstelling? Neem dan een kijkje in de lijst. Zit er een boek bij dat u wilt hebben? Kom dan langs op de Ametisthorst 20 in Den Haag. 


De 'VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel' biedt exclusieve voordelen op uitstapjes, entertainment, reizen en producten van bekende merken op gebied van Witgoed, Huishoudelijke artikelen, TV en Audio apparatuur, Gadgets, Persoonlijke verzorging, Fietsen, Speelgoed en nog veel meer!

Onlangs heeft Defensie de betaaldata van de maandsalarissen in 2020 bekend gemaakt. De data zijn in overleg met het Ministerie van Financiën vastgesteld.De genoemde data zijn tevens terug te vinden op de startpagina P&O van het Defensie-intranet.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2020-09

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Word nu lid van de VBM en profiteer direct van de vele voordelen die uw lidmaatschap biedt:

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden