• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Error: No articles to display

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Bericht van de arbeidsvoorwaardentafel

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat opnieuw opgepakt. De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer bespr...

Defensie en de vakbonden hebben op 1 juli geconcludeerd, dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. De afgelopen weken is er een aantal keren informeel van gedachten gewisseld. Hierbij zijn wensen en mogelijkheden met elkaar gewisseld.

“… als wij verder kijken dan de waan van de dag, en onze veiligheid en die van de generaties na ons willen waarborgen, dan leert de geschiedenis ons dat een krijgsmacht die haar tanden kan laten zien onontbeerlijk is bij het voorkomen van conflicten. Een dergelijke krijgsmacht vormt een van de hoekstenen van onze vrijheid en welvaart. Dus geef Defensie razendsnel haar tanden terug. Voor onze kinderen en kleinkinderen.” Dat schrijven de 4 centrales (vakbonden) vandaag in een brief aan de leden van de Vaste Tweede Kamer-commissie voor Defensie.

Het totale vraagstuk van veiligheid en rechtsstaat moet één van de belangrijkste prioriteiten van het nieuwe kabinet zijn. Dat schrijft de Coalitie voor Veiligheid aan de informateur en de hoofdrolspelers in het formatieproces.

De samenwerkende vakbonden van de publieke sector, waaronder de VBM, hebben op 22 juni in Den Haag een ‘witboek’ aan diverse Tweede Kamerleden aangeboden. In dit zogenoemde witboek staan de verhalen van zeven mensen over de hoge werkdruk en structurele onderwaardering in de publieke sector. De verhalen worden aangevuld met cijfers en oplossingen. 

De Haagse kantonrechter heeft in een vonnis van 26 mei 2021 bepaald dat Defensie het recht had om een ‘koppelpensioenpremie’ in te houden op het salaris van militairen. Een advocaat, die mede door de VBM is betaald, heeft namens een aantal militairen bij de rechter aangekaart dat ze van 2004 tot en met 2018 te veel pensioenpremie hebben betaald. Om te duiden waar dat in zit, moeten we terug in de tijd gaan naar 1 januari 2004.

Vacature: Overlegvertegenwoordiger VBM

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) te Den Haag zoekt een overlegvertegenwoordiger/beleidsmedewerker (m/v) voor minimaal 3 dagen per week. De VBM is een v...

Op 18 oktober 2019 heeft Minister van Justitie & Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Directe aanleiding was de moord op advocaat Derk Wiersum. Dit heeft ook gevolgen voor Defensie.

De bonden hebben op 16 juni met de KMar gesproken over het grenstoezicht Caribisch Gebied. De KMar is gevraagd om uit te breiden, wat uiteindelijk zal resulteren in een structurele uitbreiding van 70 VTE in het Caribisch gebied.

De VBM heeft, met enig enthousiasme, kennisgenomen van het voornemen van de Bestuursstaf om generieke functiebeschrijvingen om te zetten naar specifieke functiebeschrijvingen. Over deze exercitie heeft de Bestuursstaf intern een nota opgesteld en deze is ter informatie aan de bonden aangeboden. Hoewel het een interne nota is heeft de VBM aangegeven dat hierin teksten staan die voor de VBM een stap te ver gaan.

De Bestuursstaf wil de Human Resources (HR), Bedrijfsvoering (BV) en Financiën en Control (F&C) herstructureren. Men wil de kwaliteit verhogen en de samenhang versterken tussen de ondersteunende directies binnen de Bestuursstaf.

Drie van de vier centrales hebben het overleg over reorganisaties bij DOSCO (ioREO DOSCO) en de daaruit voortkomende BCO PI's (Bijzondere Commissie Personele Implementatie) of nog lopende BCO PI’s, opgeschort. De centrales AC (VBM), ACOP en CCOOP hebben dit in een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Werkgroep Reorganisaties (WG REO) kenbaar gemaakt.

Nieuwe overeenkomst voor opleidingen medezeggenschap

Defensie heeft een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de medezeggenschapsopleidingen. De opdracht is gegund aan SBI Formaat. De overeenkomst treedt in werking per 3 mei 2021....

Na de invoering van de nieuwe Topstructuur Defensie moest ook de belegging van de medezeggenschap binnen de Bestuursstaf opnieuw worden bekeken, en waar nodig worden aangepast.

Regelmatig wordt aan ons gevraagd om de spelregels rond het fenomeen ‘werkorganisaties’ nog eens toe te lichten. Blijkbaar bestaat hierover nog onduidelijkheid. De werkorganisatie is een begrip dat zijn oorsprong vindt in de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (SG-aanwijzing A-983), kortweg het URD.

De medezeggenschapsdag 2020 van de VBM-BBTV is vanwege de aangescherpte COVID19-maatregelen geannuleerd. De MZ-dag stond op 18 november aanstaande gepland. Iedereen die zich al had aangemeld, heeft inmiddels via e-mail bericht ontvangen over de annulering.

Helaas is er nog steeds geen (volledige) medezeggenschap geregeld voor het defensiepersoneel bij de Dienst Speciale Interventies. Dit onderwerp heeft al vaker op de overlegagenda gestaan. CZSK heeft er wel voor gezorgd dat het betrokken personeel middels een werkgroep-constructie vanuit de MC MARSOF zaken in kan brengen bij Defensie, maar van een volledige medezeggenschap is geen sprake.

Regelmatig krijgen we vragen over de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Wat blijkbaar ook nog niet goed bekend is, is de rol van de medezeggenschap in de aanstelling van de preventiemedewerker.

Sociale partners werken aan ABP-pensioenregeling 2026

Op 15 april jongstleden hebben vertegenwoordigers van de Centrales van Overheidspersoneel en van de overheids- en onderwijswerkgevers in de Pensioenkamer een eerste keuze gemaak...

De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in het eerste kwartaal van 2021 met 7%, van 93,5% naar 100,5%. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering van de financiële positie van het fonds was de gestegen rente. Daardoor hoeft het fonds minder in kas te hebben om aan alle pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen. Ook het positieve rendement van 1,0% (+€4,7miljard) droeg bij aan de verbeterde dekkingsgraad.

In juni 2019 werd een Pensioenakkoord gesloten. Daarna zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om de afspraken nader in te vullen. Eind vorig jaar zijn in de Pensioenkamer de eerste gesprekken over de aanpassing van de ABP-regeling gestart. Eén werkgroep heeft zich geconcentreerd op de ‘contractkeuze’. In het pensioenakkoord wordt namelijk een keuze geboden tussen twee nieuwe contractvormen.

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. De voorlopige dekkingsgraad van 31 december 2020 is ruim 92%. Een verlaging van de pensioenen is daarmee dit jaar van de baan. Door veranderingen van de belastingregels in 2021 kan uw pensioenbedrag toch iets lager uitvallen dan vorig jaar.

Militairen en het Ministerie van Defensie gaan in 2021 een hogere pensioenpremie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor militairen stijgt van 23,4% naar 23,8%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan een eerdere prognose. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

ABP-deelnemers en werkgevers gaan in 2021 een hogere pensioen-premie betalen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaanden-pensioen voor burgerpersoneel bij Defensie stijgt van 24,9% naar 25,9%. De definitieve premie van 2021 valt lager uit dan de prognose (26,6%) die ABP in juli gaf. Dat komt voornamelijk doordat de levensverwachting minder sterk stijgt dan verwacht. Dat heeft een dempend effect op de premiestijging.

Vacature medewerker Ledenservice

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) zoekt een enthousiaste Relatiebeheerder/ledenservicemedewerker voor de regio Breda/Oirschot. Wij zijn op zoek naa...

De Algemene Vergadering van de VBM gaf op vrijdag 28 mei unaniem groen licht voor de compensatieregeling voor pensioenschade als gevolg van de overstap naar het middelloonstelsel. Het gaat hier om de pensioenschade bij een groep militairen die door de overstap een verminderd pensioen perspectief kreeg. De AV moest oordelen over het bereikte resultaat, omdat er afgeweken wordt van de afspraken in Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.

“Als je bijvoorbeeld longkanker hebt gekregen en je hebt een aantal jaren gewerkt met chroom-6, dan hoef je in ieder geval niet meer aan te tonen dat er een causaal verband is, dus de ziekte is veroorzaakt door de stof waaraan je bent blootgesteld.”

May we never forget that freedom isn’t free. Vandaag, 4 mei, staan wij stil bij allen die het hoogste offer hebben gegeven voor onze vrijheid en die van anderen. We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

"Het heeft Zijne Majesteit behaagd om u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden." Na deze woorden van minister van Defensie Ank Bijleveld ontving kapitein der mariniers Roger ten Brink maandagochtend in Utrecht een lintje. 

De VBM Belastingservice is op alle locaties afgerond. Uiteraard kunnen leden van de VBM en BBTV nog altijd een beroep op ons doen voor hun belastingaangiften: de Belastingservice biedt het hele jaar de opstuurservice aan. Wij kunnen echter geen tijdige indiening meer garanderen. In dit geval dient u dus zelf uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

VBM verlengt samenwerking met Flyct

De VBM heeft de samenwerking met letselschadespecialist Flyct verlengd. De samenwerking werd dinsdag 11 mei coronaproof bekrachtigd in het kantoor van de VBM te Den Haag door ac...

Humanistisch raadsman Erwin Kamp zal dit jaar bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zijn overweging uitspreken. Een bijzonder moment. Het was namelijk in 1998 voor het laatst dat een humanist deze eervolle taak kreeg toebedeeld.

Op 3 maart 2021 zijn de Ministeriele regelingen Arbeidsvoorwaarden-akkoord 2018-2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn ze formeel geldend. De afspraken zijn in de praktijk uiteraard al eerder ingevoerd.

Verloopt uw rijbewijs op een datum waarop u 75 jaar of ouder bent? Dan moet u een Rijbewijskeuring ondergaan. Leden van de VBM kunnen voor deze rijbewijskeuring een korting krijgen van 5 euro. De korting geldt bovenop de reeds voordelige all inclusive keuringsprijs van RegelZorg (die prijs kan overigens verschillen per locatie en/of datum).

Door de corona-crisis heeft Defensie een aantal tijdelijke wijzigingen moeten doorvoeren op het gebied van personeel en organisatie. Defensie brengt regelmatig 'P&O-flashes' waarin deze informatie wordt opgenomen. Zie hieronder.

Per 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het gebruik van de privé creditcard gewijzigd. Deze mag vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor zakelijke uitgaven. Sinds die tijd kreeg HDFC (Hoofd Directie Financiën & Control) veel vragen van defensiemedewerkers over het gebruik van hun privé creditcard tijdens dienstreizen. Ze vragen zich af of ze deze nog wel mogen gebruiken voor bijvoorbeeld het boeken van een hotel.

VBM op Twitter

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2021-06

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Word nu lid van de VBM en profiteer direct van de vele voordelen die uw lidmaatschap biedt:

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden