Door een groep van 8 zeer gewaardeerde vrijwilligers wordt nazorg verleend aan nabestaanden van overleden leden. Ook bij een dreigend levenseinde wordt aan leden die te kennen geven daaraan behoefte te hebben, zorg verleend. Bij actief dienenden vindt deze zorg plaats in nauw overleg met het Dienstencentrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk.

Niemand denkt graag aan sterven. Bedenk echter dat uw nabestaanden het al moeilijk genoeg hebben met het verwerken van hun verdriet. Zij zullen dan ook veel baat kunnen hebben bij een volledige en actuele lijst van persoonlijke gegevens en een goed overzicht van de noodzakelijk te nemen acties.

Noteer daarom alle van belang zijnde persoonlijke gegevens in een lijst. Werk uw verzamelde gegevens ook regelmatig bij.

Het is verstandig de datum van het bijwerken op de lijst te vermelden. En tevens ervoor te zorgen dat uw naaste betrekkingen weten waar en hoe alle gegevens zijn te vinden en wat deze betekenen. Wij raden u aan om daarbij gebruik te maken van de door de Dienst Bedrijfs Maatschappelijk Werk (BMW) uitgegeven "Handleiding nabestaanden".

De VBM biedt aan leden de brochure 'Nazorg bij overlijden' aan.

U vindt op deze pagina de meest actuele informatie die ingeval van overlijden van groot belang kan zijn voor uw nabestaande(n). Aangegeven is ook de manier waarop u al bij leven voorzorgsmaatregelen kunt nemen en - voor zover u dit wenst - gebruik kunt maken van de diensten die onze vereniging niet alleen na overlijden, maar ook in andere bijzondere situaties, u kan bieden. Wij raden deze informatie dan ook van harte aan.

Klik hier voor de VBM-Brochure Nazorg