Als voorzitter van een medezeggenschapscommissie (zowel MC, LMC, TRMC, GMC, DMC of CMC) ben je het boegbeeld van de medezeggenschap. Soms tegen wil en dank, want als voorzitter doe je het niet snel goed. Hieronder 5 succes-bevorderende tips voor de voorzitter van elke medezeggenschapscommissie.

A/b Zr.Ms. Tromp waren op 10 oktober 2023 verkiezingen voor de medezeggenschapscommissie.

 

1. Bedenk of je echt gemotiveerd en geschikt bent

Soms zijn er in een MC gewoon weinig geschikte kandidaten om voorzitter te worden, totdat uiteindelijk iemand roept: ‘dan doe ik het wel’. Het is niet aan te raden om de rol van voorzitter op je te nemen als je eigenlijk niet gemotiveerd bent. Er wordt namelijk best veel van je gevraagd: de agenda bepalen, vergaderingen voorbereiden, overleg met het Hoofd Diensteenheid (HDE), contacten met de achterban en uiteraard voorzitten! Als niemand echt wil, bestaat ook de mogelijkheid om de functie te verdelen over de MC-leden. Je kunt bepaalde dingen samen doen, zoals de agenda bepalen. Of je kunt kiezen voor een roulerend voorzitterschap, of halverwege de zittingstermijn wisselen van voorzitter.

2. Benut aanwezige kennis en vaardigheden als een team

Gelukkig sta je er als voorzitter niet alleen voor. Je kunt de hierboven benoemde taken en rollen verdelen met de vicevoorzitter en secretaris, of een extra lid. Neem de tijd om hierover goede afspraken met elkaar te maken. Bespreek ook met elkaar de doelen van de MC op de langere termijn en hoe je met het HDE en de achterban wilt omgaan. Dat klinkt misschien raar, maar je zult als MC moeten werken aan de samenwerking en zorgen dat je daarin als team functioneert. Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Besteed tijd aan de relatie en motivatie. Dat maakt het werk als voorzitter leuker en makkelijker.

3. Geef leiding zonder dominantie

Bij veel niet-gekozen teams is de leidinggevende de voorzitter. De leidinggevende is hiërarchisch in rang of op basis van ervaring boven het team geplaatst en daardoor is hij/zij in staat om besluiten af te dwingen of gewoon te bepalen wat er gebeurt. In de medezeggenschap is dit niet aan de orde. De voorzitter zal leiding moeten geven zonder macht. Je zult als voorzitter dus specifieke vaardigheden moeten aanspreken of ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij het creëren van draagvlak of het sluiten van een compromis. Als voorzitter van de MC wordt er daarnaast van je gevraagd dat je het vergaderproces effectief laat verlopen. Iedereen moet immers aan bod kunnen komen zonder dat de vergaderingen te veel tijd gaan kosten. Je zult dus meer moeten faciliteren of coachen dan een ‘leidinggevende’ voorzitter.

Daarnaast heb je een olifantshuid nodig voor kritiek. Niet iedereen reageert sportief als hij/zij wordt onderbroken in een vergadering, wordt aangesproken omdat zijn/haar bijdrage als MC-lid te beperkt is, of als zijn/haar standpunt niet wordt overgenomen.

4. Zorg altijd voor een goede voorbereiding!

Zelfs de meest ervaren voorzitter kan een vergadering niet goed leiden zonder ieder agendapunt goed voor te bereiden. Je moet per punt weten: wat is het doel van het punt (welke vraag gaat de MC beantwoorden), wat moet eruit komen (een advies, opties, ideeën) en hoe ga je het punt bespreken (voorstel door commissie, rondje, brainstorm). Tot slot: wat doe je als de MC het oneens is over het te nemen besluit. Zorg dat er in elk geval een besluit wordt genomen.

5. Besteed voldoende aandacht aan de ‘omgeving’

Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor het HDE en de achterban. Je moet dus wel benaderbaar zijn en de tijd nemen voor gesprekken! Zelf zal je ook regelmatig proactief moeten zijn als je iets wilt bereiken. Investeer tijd in een goede relatie met het HDE. Ga een keer lunchen of wat drinken. Verdiep je in zijn of haar belangen en vertel wat belangrijk is voor de MC. Dat maakt dat je elkaar makkelijker weet te vinden en meer bereikt voor de MC en de achterban, de medewerkers.

Tags