Op verzoek van de bonden heeft CLAS (de landmacht) op 12 april een concept beleggingsschema medezeggenschap overhandigd. Uit dit overzicht blijkt waar medezeggenschap formeel is ingesteld en of de medezeggenschapscommissie ook daadwerkelijk is gevuld.

Tijdens het bespreken van dit overzicht heeft de VBM aangegeven voorstander te zijn van een universele format waarbij het schema van DOSCO (Defensie Ondersteuning Commando) als voorbeeld is gegeven.
Ook ontstond een discussie over het wel of niet verstrekken van namen van deelnemers in de medezeggenschap aan de bonden. Dit zou volgens CLAS in strijd zijn met de wet op de privacy, de AVG.
Volgens de VBM belemmert de AVG het verstrekken van deze persoonlijke gegevens niet. Want er is een duidelijk doel waarvoor de gegevens nodig zijn, namelijk, inzichtelijk krijgen wie van de deelnemers van de door de bonden ingediende kandidatenlijst daadwerkelijk gekozen zijn en wie eventueel op de reserve bank plaatsnemen.
Het verstrekken van deze gegevens is voor de indieners van de kandidatenlijsten (in dit geval de bonden) cruciaal om zo te beoordelen of het verkiezingsproces volgens de regels is doorlopen.
Los hiervan: de VBM maakt zich zorgen over het vullen met “liefhebbers” van medezeggenschapscommissies zonder medezeggenschapsverkiezingen te houden. Dit gebeurt niet alleen bij de landmacht maar ook bij andere operationele commando’s. De VBM ziet de goede bedoelingen, maar dit is volstrekt onacceptabel
De VBM heeft de landmacht opgeroepen hier aandacht aan te schenken. Die zal hier op terug komen.