Wil je als medezeggenschapscommissie meer kennis van regelgeving in het O-gebied? Neem dan contact op met het UBOF (Uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie). Die uitnodiging deed Dirk de Ruiter namens het UBOF tijdens de VBM Medezeggenschapsdag op 16 november. Nog een boodschap die luid en duidelijk gebracht werd: Wacht bij het invoeren van een Functiegebouw Defensie niet te lang met het betrekken van medezeggenschap en de bonden!

 

Dirk de Ruiter sprak namens het UBOF uitgebreid over regelgeving omtrent functiebeschrijvingen en met name het actualiseren daarvan en de rol van medezeggenschap hierin. De Ruiter: “Als u behoefte hebt, zijn wij in staat speciaal voor MC-leden een workshop te houden. Wij krijgen nu wel eens een MC-lid op een workshop, maar nog niet structureel.” (Volgend jaar heet het UBOF trouwens Dienstencentrum Organisatie en Formatie.)

De Ruiter ging in op diverse vragen uit de zaal, onder ander over functies die niet de waardering krijgen die ze volgens betrokkenen zouden moeten hebben. En als je een functie opwaardeert die binnen andere defensieonderdelen ook voorkomt, heeft dat dan effect op het hele ‘functiegebouw’ van Defensie? Die vraag beantwoordt De Ruiter bevestigend, mits er echt sprake is van identieke functies.

Kolonel Ruud Dirkzwager (Hoofddirectie Personeel) gaf een inleiding over het Functiegebouw Defensie. Dat wordt ontwikkeld naar model van het Functiegebouw Rijk, dat iedereen op internet kan bekijken*. Het Functiegebouw Defensie is sinds enkele jaren in ontwikkeling. “We zijn nog aan het bouwen” zegt Dirkzwager. “Het moet ook worden besproken met de bonden, want het functiegebouw kán het personeelsbeleid raken.” Dirkzwager erkent dat met de bonden overeenstemming moet worden bereikt. “Maar er is nu geen voorgenomen maatregel. Als het concreet is, gaan we de personele aspecten bespreken met de bonden en is overeenstemming nodig. Tot die tijd zijn wij aan het ontwikkelen, er is nog geen steen gelegd voor het Functiegebouw Defensie.”

Dirkzwager meldt daarnaast ook, in samenhang met de ontwikkeling van het Functiegebouw Defensie, dat Defensie als werkgever ook op zoek gaat naar meer flexibiliteit van het p-bestand. “Van volledig gevuld naar grotendeels gevuld met een flexibele pool.” Hoe dit vormgegeven gaat worden, is volgens de kolonel nog niet bekend.

Maar wat is dan de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van het Functiegebouw Defensie? Daarover kon KLTZ Ton de Kleijn meer vertellen. De Kleijn: “Toen wij op een bepaald moment de thermometer erin staken, waren er bij Defensie 30.000 functiebeschrijvingen op 60.000 functies.” Dan is het moeilijk voor een medewerker om loopbaanstappen te overzien. Bovendien is de vacaturebank lastig in gebruik, erkent de KLTZ, en biedt deze weinig inzicht in loopbaanstappen die je zou kunnen maken.

Het Functiegebouw Defensie moet daarin verbetering brengen (voor zowel burger- als militair personeel). Defensie wil met dit instrument de medewerker meer het stuur in eigen hand geven zodat deze vorm kan geven aan zijn eigen ontwikkeling. Niet alle Defensieonderdelen zijn even ver met het bouwen aan het Functiegebouw. Men moet kernprofielen per functiegroep vinden, die gebaseerd worden op de bestaande functies. Bij de KMar zijn met behulp van klankbordgroepen inmiddels 6 functiegroepen geïdentificeerd. Bij CZSK zijn ze op dit moment met behulp van klankbordgroepen aan dit proces begonnen.

Binnen de sector Rijk is het hele traject van de totstandkoming van het Functiegebouw inmiddels afgerond. Olav Welling, directeur ambtenaar & organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, was in zijn vorige functie als directeur P & O op hetzelfde ministerie (gedurende 6 jaar) betrokken bij dit traject. “Een van de dingen die Defensie van ons kan leren is: ga niet te laat met de bonden praten. Die fout hebben wij gemaakt. Als het overleg is opgeschort, dan praat men ook niet meer over dit soort onderwerpen en dan ga je als werkgever te ver in de voorbereiding. Dan heb je later heel veel tijd nodig om weerstand weer weg te nemen. Daarom vind ik het een heel goed initiatief van de VBM om dit onderwerp hier te bespreken.”

Ook bij analyses van het personeelsbestand is het Functiegebouw te gebruiken: waar liggen tekorten, waar liggen kansrijke mogelijkheden om over te stappen naar andere onderdelen binnen het Rijk. Dit heeft binnen het Rijk geleid tot een aantal verrassende overstappen, vertelt Welling. De ervaring is dat invoering ervan de mobiliteit van het personeel ten goede komt. Het is van belang dat het personeel de ‘taal’ van het Functiegebouw leert. Aan de hand van de ’roos’* kan een en ander inzichtelijk worden gemaakt.

Medezeggenschapsdag VBM 2016 02114Ook Peter Wulms heeft het traject binnen de Rijksoverheid van dichtbij meegemaakt. Wulms is naast medewerker van de VBM, tevens onderhandelaar bij de sector Rijk. “Wat we vooral hebben geleerd van het traject: zorg dat je iedereen die erover gaat, er op tijd bij betrekt! Je kunt wel zeggen: er ligt nog geen voorgenomen maatregel, er hoeft nog niet over overlegd te worden, maar als je te lang wacht met bespreken geeft dat alleen maar ellende.

Een tweede punt is eveneens van groot belang: Defensie kent een centrale medezeggenschap. Zorg dat je duidelijk hebt, waarover de medezeggenschap praat en waarover de bonden gaan, en hoe je dat traject ingaat. Verdeel de onderwerpen over de overlegtafels.

Een derde waarschuwing: als je over het functiegebouw gaat spreken, praat je voor je weet ook over het loongebouw, bezoldiging, reorganisaties. Allemaal onderwerpen die in meer of mindere mate samenhangen met functiegebouw. Die zaken moet je niet uit het oog verliezen. Bij de invoering ga je tegen heel veel discussies aanlopen.”

Vervolgens zijn vragen vanuit de zaal voorgelegd aan een speciaal hiervoor samengesteld panel. Hierin hebben, naast de genoemde sprekers, onder andere ook de directeur van Logius (IT beheer Nederlandse overheid) Bob Papenhuijzen en de voorzitter van de ondernemingsraad van het Rijksvastgoedbedrijf Dirk Degryse plaats genomen. Vanuit het panel worden onder andere de volgende tips meegegeven:

·         Heb oog voor het gevoel van de medewerker, hij of zij moet zich kunnen herkennen in de functienaam

·         Zorg dat je als medezeggenschap betrokken wordt en realiseer je dat het niet slechts een technische operatie is

·         Het is van belang een goede dialoog te voeren met partijen en goed na te denken over de implementatie

·         Bij het Functiegebouw Rijk is het gesprek tussen de lijnmanager en medewerker van groot belang. Daar gebeurt het. Zorg dus voor voldoende kwaliteit van leidinggevenden.

·         Het is verstandig dat bonden en medezeggenschap samen optrekken, want de scheidslijn tussen overlegdomein is niet altijd even duidelijk.


Kolonel Dirkzwager bezweert dat Defensie het Functiegebouw niet als een konijn uit een hoge hoed zal toveren. De kolonel vindt het een goed initiatief om te praten over functiegebouw en doet meteen een oproep om een datum te prikken voor formeel of technisch overleg. “Er komt heel wat bij kijken en hebben we elkaar retehard nodig. We moeten goede afspraken maken en ik hoop dat dit de opmaat is.”

Is het Functiegebouw Defensie niet gewoon bedoeld als bezuinigingsmaatregel? Wanneer wordt het geïmplementeerd? Waarom schiet het niet op? Tijdens de Medezeggenschapsdag is een groot aantal vragen gesteld en op papier ingeleverd. Het aantal vragen was te groot om tijdens de Medezeggenschapsdag te kunnen beantwoorden. Deze zullen in een apart katern van de eerstvolgende Trivizier worden gepubliceerd.

* Het Functiegebouw Rijk en bijbehorende ‘Roos’ vindt u op www.functiegebouwrijksoverheid.nl