Regelmatig krijgen we vragen over de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Wat blijkbaar ook nog niet goed bekend is, is de rol van de medezeggenschap in de aanstelling van de preventiemedewerker.

Zoals iedereen wel weet mag de MC op grond van artikel 25 van het Besluit Medezeggenschap Defensie geen overleg plegen over individuele zaken. De aanstelling van de ‘preventiemedewerker’ is daar echter een uitzondering op!

Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. In deze vernieuwde Arbowet krijgt de preventiemedewerker een prominentere rol. De preventiemedewerker heeft als taak het adviseren aan en samenwerken met de werkgever, Arbo-deskundigen en de medezeggenschap. In de vernieuwde wetgeving is dat goed vastgelegd, zodat de activiteiten van Arbo-deskundigen, preventiemedewerker, medezeggenschap en werkgever goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Wat is de rol van de medezeggenschap binnen die veranderde Arbowet? In artikel 13 (lid 1) van de Arbowet staat het volgende:

Artikel 13

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in het bedrijf of de inrichting van de werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de deskundige werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Als men dit vertaalt naar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), dan betekent dit, dat zowel de keuze van de preventiemedewerker als de positionering binnen de eenheid, voorgelegd dient te worden aan de medezeggenschap, en waar dus een overeenstemmingsvereiste voor moet gelden!

Als het Hoofd Diensteenheid (HDE) met de voorgenomen maatregel geen overeenstemming met zijn MC bereikt heeft, is er sprake van een geschil. Dit zal dan voorgelegd worden aan het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD). Conform de Memorie van toelichting op de Arbowet zal het CGMD toetsen of “de door de werkgever voorgedragen persoon in redelijkheid de functie van preventiemedewerker kan uitoefenen. Het is daarbij bijvoorbeeld van belang dat de betrokkene geen andere taken vervult die op gespannen voet kunnen staan met die welke verricht worden door preventiemedewerkers of dat in een groter bedrijf de preventiemedewerker kennis heeft van veiligheid en gezondheid op het werk of voornemens is zich die eigen te maken.”


BMD sluit niet aan bij wetswijziging
Wat zijn de taken en bevoegdheden nu dan van de preventiemedewerker?

  •  - Ondersteuning verlenen aan het opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  •  - nauw samenwerken met de medezeggenschap en Arbo-deskundigen over genomen maatregelen en te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  •  - medewerking verlenen aan de uitvoering van in b genoemde maatregelen.

Hieruit kunnen we concluderen dat de wetgever de preventiemedewerker uitermate belangrijk vindt. En dat er daarom voor is gekozen, om een belangrijke rol weg te leggen voor de medezeggenschap op het gebied van selectie van de preventiemedewerker en het zo goed mogelijk inbedden van deze functionaliteit in de organisatie.

Daarnaast zien we ook dat het Besluit Medezeggenschap Defensie nog niet aansluit bij deze wetswijziging. Het huidige BMD dateert van 5 juli 2008, en is dus aan een (grondige) evaluatie toe. Hiervoor is inmiddels een ‘Opdracht technisch werkverband evaluatie Besluit Medezeggenschap Defensie’ opgesteld.

Het Arboplatform van de SER heeft een 'Handreiking preventiemedewerker' gepubliceerd. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor preventiemedewerkers, werkgevers en werknemers.