Bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap van de VBM merken wij dat er de laatste tijd met enige regelmaat discussies ontstaan over de inrichting van medezeggenschap bij reorganisaties. Dat is opvallend.

Het is het niet ondenkbaar dat Defensie aan de vooravond staat van een groot aantal reorganisaties. (Foto: korporaal Michael.)

Waarom is dat voor de VBM opvallend? Omdat het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) hier eigenlijk vrij helder over is.

Gezien de ontwikkelingen rondom de Russische inval in Oekraïne en de gewenste groei van Defensie, is het niet ondenkbaar dat Defensie aan de vooravond staat van een groot aantal reorganisaties. De medezeggenschap zal hier ongetwijfeld haar handen aan vol krijgen: het zal een hele klus worden om zowel met het Hoofd Dienst Eenheid (HDE) als met de achterban op een transparante wijze in verbinding met elkaar te staan.

Hoe gaat dat in z’n werk? Wij kennen vanuit het BMD drie mogelijke varianten om in het geval van een reorganisatie als medezeggenschap te participeren.

Als er binnen één enkele eenheid of één onderdeel een reorganisatie gaat plaatsvinden, dan is het niet moeilijk. Dan zijn het HDE en de medezeggenschapscommissie (MC) van die eenheid of dat onderdeel hier direct bij betrokken. Het overleg met betrekking tot de reorganisatie wordt gevoerd tussen het HDE en de MC.

Een tweede variant geldt wanneer er sprake is van een reorganisatie waar meerdere eenheden of onderdelen bij betrokken zijn. In deze situatie zal er conform het BMD een zogeheten ‘Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie’ (TRMC) ingericht moeten worden. De TRMC wordt bij aanvang van de reorganisatie geïnstalleerd en bestaat uit leden van alle betrokken MC’s. De TRMC voert overleg met de projectleider van de reorganisatie. Als de reorganisatie is doorgevoerd, houdt de TRMC vanuit rechtswege op te bestaan.

Tot slot kennen wij een derde variant. Deze geldt wanneer binnen een reorganisatie meerdere defensie-onderdelen zijn betrokken. In zo’n geval kunnen reeds bestaande commissies zelf het overleg voeren. Dit kan echter alleen als er wederzijdse overeenstemming bestaat tussen Defensie en de betrokken MC’s. De medezeggenschap kan hierin het voortouw nemen door het overleg plaats te laten vinden in een bestaande overkoepelende medezeggenschapscommissie: een Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie (GMC), Defensie-onderdeels Medezeggenschapscommissie (DMC) of de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC). In zo’n geval voert de voorzitter van de GMC, DMC of CMC, gemandateerd, het overleg over de reorganisatie.

Welke variant er bij een reorganisatie wordt gehanteerd, is dus vooral afhankelijk van de omvang van de reorganisatie. Wat in alle vormen en varianten essentieel is, is dat de medezeggenschap zo vroeg mogelijk (direct of indirect) betrokken wordt bij de reorganisatie.

De VBM adviseert daarom zo vroeg mogelijk met wederzijdse communicatie te starten. Hier komen adviesrecht (MC) en informatieplicht (HDE) elkaar tegen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de VBM. Wij staan u graag te woord!

Tekst: Haico Wissink