Er is nog veel werk aan de winkel door een mogelijke verhuizing van de marinierskazerne in Vlissingen. Defensie moet gewoon opnieuw beginnen met vooral vanaf het begin de juiste behoeftestelling en actuele informatie! Binnen drie weken heeft het College voor Geschillen (CvG) een uitspraak gedaan / een advies afgegeven in het geschil tussen Defensie en TRMC (medezeggenschap) over de verhuizing van de Marinekazerne naar Vlissingen. Volgens het CvG is het proces niet goed verlopen. Sterker, volgens het CvG heeft Defensie dit gewoon niet goed opgepakt.

Uit het advies van het CvG is nadrukkelijk af te leiden dat het niet goed is gegaan en wordt de medezeggenschap in de meeste gevallen in het gelijk gesteld. Nieuw overleg op veel onderwerpen zal moeten plaatsvinden.

Hieronder in het kort de uitspraken van het College. Alles overziend is het een genuanceerde uitspraak geworden.
Positief is dat onder andere wordt overwogen, dat:
• de medezeggenschap veel te laat betrokken is geraakt bij het proces en het bevoegde gezag hiervoor primair verantwoordelijk is;
• er onvoldoende overleg en dialoog is geweest;
• participatie in de Stuurgroep en via expertgroepen ‘op geen enkele wijze’ kan worden gelijk gesteld met medezeggenschap op grond van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD);
• de informatievoorziening onvoldoende is geweest;
• om meerdere redenen de Regeling Overleg Reorganisaties (ROR) en de Uitvoeringsregeling Defensie (URD) van toepassing is;
• het adviesrecht (dus) niet is beperkt tot art 29 lid 1 sub d BMD (het “Woon- en leefklimaat”);
• de toezegging is vastgelegd dat de TRMC inzage krijgt in de volledige Outputspecificatie (OS).

Teleurstellend is dat volgens het College:
• de behoeftestelling (ook) onder het primaat van de politiek valt en (grote delen van) de OS niet adviesplichtig hoeft te zijn, waardoor de adviesbevoegdheid van de TRMC en het overeenstemmingsvereiste in de praktijk behoorlijk dreigt te worden beperkt.

Advies:
• Tot slot wordt geadviseerd over het verder oppakken van het traject, waaronder het inschakelen van een onafhankelijke derde (de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht).

De VBM zal zich verder beraden over de uitspraak. Stof tot nadenken en stof ter bespreking.

Zowel in de Trivizier als in een BOM brief zal de VBM uitgebreid aandacht schenken aan de uitspraak en advies van het College voor Geschillen.

Het is nu afwachten wat de Commandant der Zeestrijdkrachten zal doen met het advies van het College voor Geschillen. Pas daarna komt er duidelijkheid over het verder te lopen proces.