Mag een Hoofd Diensteenheid (HDE) eenzijdig bepalen dat burgerambtenaren die gebruik maken van de PAS-regeling, maximaal 8 uur per dag mogen werken? Hierover speelde een geschil tussen het HDE en de MC van de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land. Het geschil is onlangs behandeld door het College voor geschillen medezeggenschap Defensie.

Wil een medewerker van de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land (Tech MatlogCo) deelnemen aan de PAS-regeling, dan wordt zijn of haar individuele werkrooster door het bevoegd gezag opnieuw vastgesteld. Het HDE geeft hiertoe richtlijnen aan de direct leidinggevende van de betreffende medewerker.

Het HDE hanteert hierbij een aantal uitgangspunten. Zo had het HDE (éénzijdig) bepaald dat voor personeel dat gebruik wil gaan maken van de PAS-regeling (voluit: Partiele Arbeidsparticipatie Senioren), er een maximale arbeidsduur per dag zou gelden van 8 uur.

 

Maar .. heeft de MC daar niet iets over te zeggen?

Ja, vindt de MC. De MC meent dat zij een adviesrecht heeft op grond van artikel 29, eerste lid, onder a en/of b, van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Het eenzijdig opgelegde beleid van het HDE heeft betrekking op de uitwerking van roosters. Het is een algemene beleidsregel over roosters, en dus een algemene personele maatregel. Dus heeft de MC adviesrecht.
De MC stemt overigens ook niet in met dit beleid, omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen medewerkers die PAS-sen en de overige medewerkers. Immers, medewerkers die niet in de PAS-regeling zitten mogen maximaal 9 uur per dag werken. Ook wordt de opbouw van ADV door PAS’sers bemoeilijkt. Het beleid is volgens de MC in strijd met geldende wet- en regelgeving.


Het HDE daarentegen meent dat de MC helemaal geen adviesrecht heeft. Hij stelt bevoegd te zijn om nieuwe werkroosters vast te stellen, waarin de PAS-regeling van medewerkers is verwerkt. Zolang de individuele arbeidsduur per dag de (op grond van de regelgeving en in overleg met de MC vastgestelde) maximale arbeidsduur van negen uur niet overschrijdt, is er voor de medezeggenschap geen rol weggelegd, aldus het HDE.


Het conflict is voorgelegd aan het College voor geschillen medezeggenschap Defensie. Het College stelt vast dat de MC het juist ziet. Het vaststellen van criteria/uitgangspunten waaraan wordt getoetst bij het nemen van beslissingen over PAS-verzoeken, is een onderwerp dat valt onder het adviesrecht van de MC, omdat het hier gaat om het vaststellen van personeelsbeleid ter uitvoering van de PAS-regeling. Het betreft ook een maatregel betreffende de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden bij de eenheid worden toegepast.

 Het college adviseert de MC en het HDE daarom om het overleg op basis van artikel 29 BMD te voeren.

Lees hier het volledige advies van het College.

Foto: Medewerkers van de Afdeling Techniek werken aan het special forces-voertuig Vector van het Korps Commandotroepen. (Foto: Defensie)