Defensie heeft een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de medezeggenschapsopleidingen. De opdracht is gegund aan SBI Formaat. De overeenkomst treedt in werking per 3 mei 2021.

medezeggenschap

In juli 1999 is het besluit, houdende regels voor de medezeggenschap van het Defensiepersoneel (BMD), van kracht geworden. Voorafgaand aan dit besluit hebben de bonden in overleg met Defensie in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 10 maart 1998 een werkverband opgericht. Hierin is afgesproken een begeleidingscommissie SOD te vormen (BCO SOD). Deze commissie heeft als doel toezicht te houden op de vorm en de inhoud (kwaliteit) van het scholings- en vormingstraject. De BCO SOD kent een paritaire samenstelling en bestaat uit één onafhankelijke voorzitter (bekend met de defensieorganisatie), vier vertegenwoordigers van werkgeverszijde en vier vertegenwoordigers van werknemerszijde. De begeleidingscommissie SOD komt tenminste viermaal per jaar bijeen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Defensie.

De kwaliteitsborging van het scholing- en vormingstraject dient de volgende elementen te omvatten:

  •  - het toezicht op de uitvoering neerleggen bij de begeleidingscommissie SOD;
  •  - het verzorgen van een periodieke rapportage aan de begeleidingscommissie SOD,
  •  - het doen van periodieke evaluaties;
  •  - het door MC’s doen melden in jaarverslagen hoe scholing en vorming is ervaren;
  •  - bewaking van de kwaliteit van de scholing en vorming door onder meer module monitoring; bijhouden welke personen (groepen personen) welke opleiding hebben gevolgd.

 

Programma van Eisen

In 2017 was een raamovereenkomst voor de medezeggenschapsopleidingen gesloten met GITP/SBI. Deze overeenkomst gold tot de datum van 1 mei 2021. In de begeleidingscommissie SOD is uitvoerig (inhoudelijk) gesproken over een Programma van Eisen (PvE). Het PvE heeft uiteindelijk als doel het afsluiten van een nieuwe raamovereenkomst, welke voorziet in het afroepen, leveren en financieel afwikkelen van de gevraagde producten en diensten. De VBM heeft, met inachtneming van de inbreng vanuit de medezeggenschap, een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan.

Europese aanbesteding

Defensie heeft een Europese aanbesteding uitgevoerd voor een nieuwe raamovereenkomst medezeggenschapsopleidingen. De opdracht voor de nieuwe raamovereenkomst is onlangs gegund aan SBI Formaat. De overeenkomst treedt in werking per 3 mei 2021 en geldt voor de duur van twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om de overeenkomst met een jaar te verlengen.

Een implementatieteam bereidt de overgang voor van de oude naar de nieuwe situatie en zorgt voor communicatie aan de MC-leden en andere belanghebbenden. Tijdens de overgangsperiode blijft het mogelijk om opleidingen en trainingen af te nemen.

De VBM is verheugd met het feit dat met de aanbesteding de scholing en vorming voor medezeggenschapsleden voor een relatief lange periode is geborgd en dat hiermee een verdere stap gezet wordt richting de professionalisering van de medezeggenschap bij Defensie. De VBM zal een en ander in de BCO SOD met belangstelling volgen.

(Illustratie: Hans Schenkeveld)