Daar moet je mee uitkijken. Dat kan namelijk grote (rechtspositionele) gevolgen hebben. Want als Defensie een positief besluit neemt op jouw verzoek (je verzoek tot ontheffing wordt goedgekeurd), dan ligt er een grond voor Defensie om tot ontslag over te gaan. Defensie hoeft je dan niet een andere opleiding of functie aan te bieden.

Nee. Als jij zelf een verzoek tot ontheffing hebt ingediend, dan ben je verwijtbaar werkloos en kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering

Defensie kan in zo'n geval een terugbetalingsverplichting opleggen, als je zelf om ontheffing hebt verzocht.

Door nieuwe regelgeving (1 augustus 2022) is het echter de vraag of Defensie nog in alle gevallen een terugbetalingsplicht mag opleggen. Het ligt voor de hand dat in ieder geval de initiële opleiding (artikel 13 AMAR), de functieopleiding (artikel 14 AMAR), de loopbaanopleiding (artikel 15 AMAR) en de om- en bijscholingsopleiding (artikel 19 BARD) kunnen worden aangemerkt als een ‘verplichte opleiding’ die kosteloos moet worden aangeboden. Gelet op de nieuwe regelgeving die op 1 augustus 2022 is ingegaan, mag Defensie voor deze opleidingen geen terugbetalingsplicht meer opleggen. Is er na 1 augustus 2022 wel een terugbetalingsplicht opgelegd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze Helpdesk; tegen dit besluit moet namelijk binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.

Wie niet voldoet aan de opleidingseisen van de initiële opleiding, kan worden ontslagen. Dat gebeurt met een besluit om je te ontheffen uit die opleiding. Als je pas dan in bezwaar gaat tegen die beslissing, ben je te laat. Want je had ook bezwaar moeten maken tegen je beoordelingen. De ontheffing heeft waarschijnlijk te maken met die (slechte) beoordelingen. Op het moment dat je bij de ontheffingscommissie komt, zal er gesproken worden over de inhoud van de leerlingbeoordeling. Als je niet tegen de leerlingbeoordeling in bezwaar gaat, staat deze na zes weken ‘in rechte vast’. Dat betekent dat je er niets meer tegen kunt doen. Zit je in een situatie, waarbij je een leerlingbeoordeling hebt ontvangen, waarmee je het niet eens bent of word je voorgedragen voor een ontheffing, kom dan tijdig bij de BBTV/VBM in de lucht, zodat we je kunnen adviseren. Wij kunnen dan kijken of een bezwaarprocedure tegen de leerlingbeoordeling haalbaar is. Het kan natuurlijk zijn dat het aanvechten van jouw leerlingbeoordeling een zeer kleine kans van slagen heeft. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer je door Defensie al vaker bent gewezen op alles wat er niet goed gaat. Met andere woorden, als jij voldoende de kans hebt gekregen om iets aan jouw functioneren te verbeteren. Word je dan ontheven, dan is het besluit om jou te ontheffen redelijk gezien jouw beoordelingsbeeld.

Nee, je kunt een directief toegewezen functie niet weigeren (artikel 17.2 AMAR). Bezwaar aantekenen tegen de functietoewijzing kan altijd, maar heeft nauwelijks kans van slagen.

Waarschijnlijk niet; je hebt een dienverplichting waar Defensie je in de meeste gevallen aan zal houden. Maar nooit geschoten is altijd mis.

Hangt er helemaal van af op welke grond je ontslag hebt genomen en/of gekregen. Defensie is meestal niet zo happig om militairen die eerder hun contract hebben beëindigd weer in actieve dienst te nemen.

Ja, je hebt in fase 2 een opzegtermijn van 3 maanden die op verzoek van de militair tot een maand bekort kan worden. Verwijzing: zie daarvoor artikel 47 uit het AMAR. Het is mogelijk dat Defensie je - vanwege de opleiding die je hebt gevolgd - een dienverplichting heeft opgelegd, dan wel een terugbetalingsverplichting (van de opleidingskosten) bij ontslag. Hou daar dus rekening mee als je ontslag overweegt.

De militair kan conform artikel 16a (AMAR) een aanvraag indienen om te worden aangewezen voor een opleiding, gericht op een loopbaan buiten het ministerie van Defensie. Wanneer de opleiding plaatsvindt tijdens de arbeidstijd van de militair, wordt hij/zij hiervoor vrijgesteld van arbeid, tenzij dit op grond van zwaarwegende redenen van dienstbelang niet mogelijk is.

De commandant kan dit op basis van 'zwaarwegende redenen van dienstbelang' eisen, maar hij schaadt je dan wel in jouw toekomstbelang. De VBM/BBTV adviseert je dan ook daar bezwaar tegen te maken.

Ja. Je kunt een overbruggingstoelage krijgen als jouw salaris, na overgang naar een ander operationeel commando, lager uitvalt dan wat je gewend was. De overbruggingstoelage die je dan kunt krijgen, maakt het verschil tussen je oude en je nieuwe salaris goed. Ga je in de loop der tijd meer verdienen, dan wordt de overbruggingstoelage kleiner. Als je weer evenveel verdient als voor jouw overstap, dan stopt de overbruggingstoelage. Je hebt geen recht op zo’n toelage als je dienstverband bij Defensie onderbroken is geweest. Dus ook als je eerst ontslag neemt bij een krijgsmachtdeel en vervolgens solliciteert bij een ander onderdeel.

Als je er tijdens je initiële opleiding achter komt, dat je liever naar een ander krijgsmachtdeel wilt, dan kun je een ‘wijziging van bestemming’ aanvragen. Manschappen en kaderleden moeten daarvoor contact opnemen met hun PoC (Point of Contact). Wil je na voltooiing van de initiële opleiding overstappen naar een ander krijgsmachtdeel? Neem dan contact op met jouw loopbaanbegeleider/P&O.

Wil je jouw bestemming wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen (via de POC of loopbaanbegeleider/P&O-officier) op grond van artikel 12a van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR). Houd er wel rekening mee dat zo’n verzoek kan worden afgewezen. Je hebt dus geen récht op een wijziging van jouw bestemming.

Als je niet binnen je eigen krijgsmachtdeel kunt doorstromen dan moet Defensie kijken of dit bij andere krijgsmachtdelen wel kan (Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR, artikel 4:4, tweede lid). Lijkt het erop dat een overgang naar FPS fase 3 er voor jou niet inzit omdat er geen mogelijkheden zijn om door te stromen, maar wil je wel bij Defensie blijven? Vraag dan (bij je eigen krijgsmachtdeel) of herbestemming bij een ander krijgsmachtdeel mogelijk is. Zie ook: Wijziging van bestemming.

Dan is het einde verhaal bij Defensie. Je moet op zoek naar een andere baan. Maar Defensie moet je daar wel bij helpen. Uiterlijk 1 jaar voor jouw aanstelling afloopt, moet je worden aangemeld bij de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO). Gaat dit niet goed, of pakt BBO jouw externe traject te laat op, dan zou je minder tijd over houden om je voor te bereiden op de civiele arbeidsmarkt. En dat is niet de afspraak. Meld je dan bij je vakbond. Wij zullen dan proberen je ontslagdatum te verschuiven, zodat je alsnog een jaar de tijd hebt voor (externe) bemiddeling en begeleiding. (Zie ook de vragen en antwoorden hierover onder ‘Studiefaciliteiten’.)