De medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij het dagelijkse toezicht op de naleving van de arbo-wetten en  -regels. Het beheersen van die risico’s, de borging en het monitoren van de effecten dient een onlosmakelijk element te zijn van de bedrijfsvoering.

Er bestaat landelijke wetgeving voor het regelen van arbeidsomstandigheden (arbo). De bonden onderhandelen met Defensie over regelingen die specifiek voor Defensie gelden. Voorbeelden: de Arbo-catalogus voor Diesel Motoren Emissie en een catalogus voor Agressie en Geweld (van kracht sinds 2015). Het ministerie van Defensie kent veel processen en activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor de mens, het materieel en de omgeving. Bescherming van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid die de minister van Defensie heeft als werkgever, en de bonden volgen dat op de voet.

Het specifieke karakter van de sector Defensie vraagt in bepaalde gevallen om passende normen en maatregelen op arbo-gebied. Binnen het stelsel van arbowetgeving geeft de overheid daarvoor de ruimte, wat tegelijk een doelmatige en eenduidige aanpak voor de sector Defensie mogelijk maakt. Specifieke normen en maatregelen voor veilig en gezond werken worden vastgelegd in de vorm van een Arbocatalogus Defensie, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelvoorschriften uit de arbowetgeving. De Arbocatalogi Defensie bevatten inhoudelijke normen en maatregelen voor diverse onderwerpen en gelden defensiebreed als kader voor de commandanten in hun rol van decentrale werkgever. Bij (extern) toezicht en handhaving worden de arbocatalogi gebruikt als maatstaf