Met het garanderen van een vaste aanstelling heeft u de zekerheid dat op het moment dat er ten aanzien van u een doorstroombesluit genomen dient te worden u de garantie heeft dat dit besluit per definitie positief zal zijn. U heeft dus niet langer de onzekerheid of u in de toekomst wel of niet bij Defensie werkzaam zou kunnen blijven.

Onder voldoende functioneren wordt verstaan dat er over de betreffende militair geen negatief functioneringsdossier beoordelingsbeeld is opgebouwd.

Deze afspraak geeft u de zekerheid op een vaste aanstelling en is geen functie- of standplaatsgarantie. De mogelijkheid kan zich voordoen dat u werkzaam bent binnen een dienstwapen of (sub)dienstgroep waar door de organisatie aan u onvoldoende toekomstperspectief kan worden geboden. Defensie garandeert u, bij goed functioneren, een vaste aanstelling. Om de mogelijkheden op toekomstperspectief en een loopbaan binnen Defensie mogelijk te maken mag van u verwacht worden dat u in voorkomend geval de bereidheid toont om u te laten om- of bijscholen zodat u ook binnen de organisatie werkzaam kan blijven. Dit kan ook op een andere locatie zijn.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is de afspraak gemaakt dat uiterlijk binnen 3 jaar (oktober 2020) Defensie en de sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem. Het huidige FPS-systeem zal dan worden verlaten.