Ja, dat kan. Als er sprake is van buitengewone omstandigheden (1); als de commandant het noodzakelijk vindt voor het uitvoeren van diensten of werkzaamheden (2); als de commandant het noodzakelijk vindt bij opleidingen, oefeningen of operationele inzet (3).

Nee. In de €0,19 kilometervergoeding die je krijgt bij het indienen van een dienstreis zijn de volgende kosten verrekend (al meegenomen dus, en kun je niet apart vergoed krijgen): a. stalling, garage en parkeren; b. parkeerbelasting; c. het gebruik van een veer of een brug; en d. betaalde tol in Nederland. Eventueel betaalde tol in het buitenland wordt trouwens wel vergoed.

Per 1 juli 2022 gelden de volgende afspraken:

• Bij een reisafstand met eigen vervoer vanaf minimaal 11 kilometer (enkele reisafstand) geldt de tegemoetkoming voor dagelijks reizen voor de vastgelegde kilometers in de tabellen. Reis je minder dan 11 kilometer voor het woon-werkverkeer, dan krijg je geen tegemoetkoming. De tabel kent een vergoeding toe tot een maximale enkele reisafstand van 94 km.

• De tegemoetkoming woon- werkverkeer is gekoppeld aan het standaardwerkrooster. De hoogte van de forfaitaire tegemoetkoming voor dagelijks reizen wordt naar rato afgestemd op het aantal dagen dat je volgens het rooster reist voor woon- werkverkeer. Voor het dagelijks reizen geldt een tegemoetkoming van 19 cent per kilometer op basis van een tabelvergoeding. Bij deze tegemoetkoming is aangesloten bij het bedrag dat onbelast kan worden vergoed. Sociale partners beoordelen periodiek of het tabelbedrag aanpassing behoeft.

• Voor het dagelijks reizen naar niet, of moeilijk met openbaar vervoer bereikbare plaatsen geldt ook een tegemoetkoming van 19 cent per kilometer op basis van een tabelvergoeding.

• Bij gebruik van eigen vervoer binnen Nederland is de eigen bijdrage van de huidige regeling vervallen.

• De hoogte van de reiskostenvergoeding bij niet-dagelijks reizen is gebaseerd op één retourreis per week. In geval de medewerker twee retourreizen per week maakt, ontvangt de medewerker voor beide retourreizen een tabelvergoeding van 19 cent per km op basis van het aantal gereisde kilometers.

Als je op de kazerne woont, dan kan Defensie een bijdrage inhouden als je minder dan 70 km en/of minder dan 1,5 uur reizen (openbaar vervoer) van de kazerne woont.

Het is mogelijk dat de commandant van oordeel is dat je niet vergenoeg van de kazerne woont om in aanmerking te komen voor (gratis) huisvesting op de kazerne. Je moet 70 km van de kazerne wonen of een langere reistijd dan 1,5 uur hebben (met openbaar vervoer).

Neem contact op met de helpdesk van de VBM/BBTV. Bij voorkeur binnen 6 weken nadat het besluit/de beslissing die je daarover hebt ontvangen, is getekend.

Als je op de kazerne woont en geen ‘eigen huishouding’ voert, dan krijg je inderdaad een tweewekelijkse vergoeding. Maar eind 2014 heeft de hoogste bestuursrechter bepaald – in een rechtszaak die was aangespannen door de VBM/BBTV - dat Defensie geen onderscheid mag maken tussen mensen mét en mensen zónder een eigen huishouding. Daarom kun je nu een verzoek indienen voor een vergoeding van vier keer de reiskosten in een periode van vier weken. Krijg je nul op rekest, dan kun je bezwaar maken. Neem dan contact op met de VBM/BBTV.

Dat recht heb je (als militair) als je woont op meer dan 70 km afstand van de kazerne of een reistijd hebt van meer dan 1,5 uur met openbaar vervoer. De commandant neemt het besluit hierover. Daar kun je bezwaar tegen maken. Ook burger-ambtenaren kunnen (in uitzonderlijke gevallen) gebruikmaken van huisvesting en voeding op een kazerne.

Als je meer dan 10 km van de plaats van tewerkstelling woont, heb je recht op een vergoeding. Daarvoor hanteert Defensie een tabel. Het hoogste bedrag waarop je recht hebt, is een vergoeding voor een enkele reis-afstand van maximaal 94 km. Je kunt kiezen voor een vergoeding voor openbaar vervoer (OV) of voor eigen vervoer (EV).