Een ongeluk dat te maken heeft met de werkzaamheden. Dit type ongeval wordt voor militairen eveneens vastgelegd in een proces verbaal. Het ABP besluit dan of het een bedrijfsongeval is. Voor burgerambtenaren geldt dat het ongeval moet worden vastgelegd in een zogenoemd DFe 077-formulier. Dit formulier moet P&O aanbieden aan het bevoegd gezag. Dat is (al dan niet in mandaat) de commandant van het krijgsmachtdeel. Er is, zo erkent Defensie, geen vaste regeling voor de interne afhandeling van het DFe 77-formulier.

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Wettelijk gezien moet een bedrijfsarts deze ziekte vastleggen en melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Bij beroepsziektes kan worden gedacht aan ziekten en blessures die niet ineens, maar gedurende/na een zekere tijd van werken zijn ontstaan. Vermoedelijke beroepsziektes worden veelal vastgelegd in een zogenoemde Rapportage Medische Aangelegenheden (RMA). Maar daarin staan meestal geen bindende uitspraken over het bestaan van een beroepsziekte, hooguit over de waarschijnlijkheid ervan. De RMA-procedure is dus niet de meest geschikte procedure. Defensie moet nog vastleggen wie uiteindelijk bepaalt dat het daadwerkelijk om een beroepsziekte gaat.

Dit is een ongeval of beroepsziekte die rechtstreeks voortvloeit uit de gevaren van het werk. Een voorbeeld is een gevangenbewaarder die letsel overhoudt aan een worsteling met een gedetineerde. Voor militairen en burgers is er geen meldingsformulier. Dit formulier zal Defensie moeten maken. Het ABP bepaalt voor militairen of het een beroepsincident betreft of niet. De commandant van het krijgsmachtdeel doet dit (al dan niet in mandaat) voor burgerambtenaren.

Ja. Als je twaalf maanden ziek thuis bent, krijg je minder salaris als de oorzaak van de ziekte niet is te wijten aan een dienst- of bedrijfsongeval (als de ziekte dus een gevolg is van de uitoefening van jouw dienst). Uitgezonderd zijn het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Over de eerste twaalf maanden krijg je 100% van jouw laatstgenoten bezoldiging uitbetaald. Als je ná 12 maanden nog steeds niet kunt werken, dan val je terug naar 70% van de bezoldiging.

Het is noodzakelijk om een proces-verbaal van ongeval te laten opmaken om de aanspraak op financiële en andere vergoedingen hard te kunnen maken, bijvoorbeeld de aanvraag van een invaliditeitspensioen. Bij een ongeval – let op! ook de blootstelling aan schadelijke stoffen is een ‘ongeval’ – op het werk moet een 'proces-verbaal van ongevallen' (PVO) worden opgemaakt. Dat proces-verbaal wordt naar het ABP gestuurd. Meestal wordt een ongeval door het ABP aangemerkt als bedrijfsongeval of dienstongeval. Dit is een belangrijke beslissing, waaraan je na ontslag mogelijk rechten kunt ontlenen. De VBM/BBTV kan die beslissing van het ABP beoordelen. Ook bekijkt de VBM/BBTV of Defensie aansprakelijk gesteld kan worden. Als dat zo is, kan de VBM/BBTV je helpen met deze aansprakelijkstelling.

Als je ziek bent, dan moet je je zo snel mogelijk – en in ieder geval anderhalf uur na het tijdstip waarop je normaal met het werk hoort te beginnen – persoonlijk ziek melden bij jouw directe chef. Zo staat het in de ‘Regeling ziek- en herstelmelding defensiepersoneel’. Is jouw directe chef er niet, dan meld je je ziek bij zijn of haar plaatsvervanger. Daarnaast adviseert de BBTV/VBM je om aan je directe chef of zijn/haar plaatsvervanger te vragen of je contact moet opnemen met je onderdeelsarts. Verder moet je gedurende de eerste twee werkdagen van je ziekteverzuim van 9:00 uur tot 17:00 uur persoonlijk bereikbaar zijn. Na deze twee dagen geldt dat je op werkdagen tussen 9:00 uur en 10:00 uur bereikbaar moet zijn (tenzij jouw commandant aangeeft dat dat niet nodig is).

Op het moment dat je deels aan het werk bent, krijg je over de door jou gewerkte uren 100% van jouw laatstgenoten bezoldiging betaald. Over de uren die je niet werkt, krijg je 70% van jouw laatstgenoten bezoldiging betaald.

De kans is aanwezig dat jouw bezoldiging wordt ingehouden. Doordat je je niet correct hebt ziekgemeld, ben je ongeoorloofd afwezig geweest. Zo heb je je op die bewuste dag/dagen onttrokken aan jouw dienstverplichtingen. Sommige commandanten zien dit soort voorvallen wel eens door de vingers, als je aantoonbaar ziek bent geweest. Maar wordt het jou wel door je commandant aangerekend, dan maak je over die dagen geen aanspraak op inkomsten, omdat je dan geen werkzaamheden verricht. Geen werkzaamheden, geen inkomsten, zo wordt geredeneerd. Wel kun je tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Dat moet binnen zes weken geschieden.

Ja. Wie zich niet correct ziek meldt, is ‘ongeoorloofd afwezig’. Je kunt zelfs worden opgehaald door de Koninklijke Marechaussee. Verder moet je er ook nog rekening mee houden, dat je rechtspositioneel gestraft kunt worden.

De algemene stelregel is: zo lang je niet ziek bent, heeft het geen zin om een schadeprocedure te beginnen. En als je wel ziek bent, dan moet er een ‘causaal verband’ zijn tussen de ziekte en het werken met de giftige en/of kankerverwekkende stoffen. Voor een aantal stoffen staat het verband tussen bepaalde ziektes en de blootstelling aan die stoffen vast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbest en het oplosmiddel benzeen en tolueen.

Het RIVM heeft onderzocht welke ziekten verband kunnen houden met blootstelling aan chroom-6. De lijst die hieruit is gekomen is de lijst die Defensie gebruikt als uitgangspunt voor de Uitkeringsregeling voor een financiële vergoeding. Zie https://www.informatiepuntchroom6.nl/

Neem contact op met de helpdesk van de VBM als u denkt ziek te zijn door het werken met giftige/kankerverwekkende stoffen.

Een ongeval dat in buitengewone omstandigheden heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een militaire oefening of uitzending). Zo'n ongeval wordt vastgelegd in een Proces Verbaal van Ongeval. Het ABP besluit vervolgens of het een dienstongeval is of niet.