Staat uw vraag er niet bij? Mail dan met ibb@mijnvbm.nl

Wanneer een reservist een aandoening heeft die is ontstaan door verblijf in werkelijke dienst (dus: tijdens opkomst en inzet als militair), dan heeft de reservist recht op een compensatie van het verlies aan inkomen.

De reservist die door ziekte of gebrek, ‘verband houdend met de uitoefening van de dienst’, tijdelijk niet in staat is om te werken, kan aanspraak maken op een bijzondere uitkering (artikel 124 Algemeen Militair Ambtenaren Reglement). Let op! Als de ziekte of gebrek ontstaan tijdens de dienst, dan moet je zorgen voor een ‘proces-verbaal van ongeval’, aan te vragen bij en op te stellen door de commandant.

Het gaat om een uitkering voor ten hoogste 24 maanden (2 jaren) die compensatie moet bieden voor gemiste (‘te derven’) inkomsten.

Het gaat om inkomsten die je regulier als militair (reservist) ontvangt en daarnaast om je inkomsten uit een civiele betrekking of als zzp’er. Ben je zzp’er, dan kijkt Defensie naar de inkomsten in het boekjaar (!) vóór het jaar waarin de uitval door ziekte of gebrek begon. Daarnaast berekent Defensie de gemiddelde inkomsten van de laatste drie boekjaren. De gunstigste berekening bepaalt de compensatie. Werk je in loondienst, dan kijkt Defensie naar de inkomsten direct voor het moment van uitval.

Ja, voor ten hoogste twee jaren. Defensie kijkt daarbij naar het gemiddelde van het militaire salaris over het kalenderjaar (!) voorafgaand aan het ongeval.

Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding op basis van de Uitvoeringsregeling Volledige Schadeloosstelling (UVS). Recht op zo’n vergoeding heb je pas nadat je bent ontslagen als (reserve-)militair. Ook moet er dan (een bepaalde mate van) invaliditeit zijn vastgesteld. Bij de bepaling van de vergoeding kijkt Defensie naar de gederfde inkomsten uit arbeid of bedrijf. Daarnaast ook naar de reguliere inkomsten die je had als reservist.