Militairen met een voltooide vakopleiding kunnen uitgezonden worden als zij minimaal 18 jaar oud zijn. Militairen van 55 jaar of ouder kunnen alleen op vrijwillige basis worden uitgezonden. Uitzondering: het Commando Zeestrijdkrachten (CSZK) heeft geen beleid op dit punt. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) is van mening dat die leeftijd voor CZSK onderofficieren niet hoger mag zijn dan 50 jaar.

Defensie vraagt een bijdrage in de kosten van internetgebruik als je wilt appen, Face-timen of Skypen met familie en/of vrienden in Nederland. Ook vraagt Defensie een bijdrage voor ontspanning via internet (gamen). Per missie kunnen die kosten verschillen. In de VVHO-toelage zit een belastingvrije vergoeding voor die kosten.

Ja. Als een militair ten gevolge van gevechtshandelingen tijdens een vredes- of humanitaire operatie zou komen te overlijden, dan zal de verzekeraar geen beroep doen op molest- en uitsluitingclausules indien die militair een hypotheek heeft met een levensverzekering (zoals bij een spaarhypotheek). Defensie heeft daarover met het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt. Maar let op! Het maximaal te verzekeren bedrag mag niet hoger zijn dan €400.000. En: alleen de bij het verbond aangesloten verzekeringsmaatschappijen/assuradeurs onderschrijven de afspraak. Kijk hiervoor bij www.verzekeraars.nl onder ‘leden van het verbond’. Nog iets: de afspraak geldt ook voor leden van de zogeheten VPD’s (antipiraterij-optredens).

Iedereen die aan een VVHO-operatie heeft meegedaan krijgt recht op vrijstelling van normale werkzaamheden en diensten na terugkeer. Bovenop je ontschepings- en recuperatieverlof krijg je ten hoogste tien werkdagen vrijstelling bij een uitzending van minimaal 6 maanden. Als je minder lang uitgezonden bent geweest krijg je een navenant deel, dus vrijstelling van ongeveer één dag per maand uitzending.

Nee. Je krijgt dan compensatie in de vorm van extra vrije tijd voor de duur van één werkdag per maand inzet.

Nee. In principe bepaalt de Commandant der Strijdkrachten (CDS) waar en hoe je het recuperatieverlof mag genieten. In dat geval stelt Defensie de faciliteiten: vervoer, huisvesting en voeding ter beschikking. Maar bij een uitzending van minimaal 4 maanden kan de commandant toestaan dat je het recuperatieverlof zelf regelt. In dat geval betaalt Defensie alleen de reiskosten. Je hebt in dat geval recht op maximaal 2,5 dagen per maand operationele inzet. Dus op 10 dagen bij een uitzending van 4 maanden.

Het recuperatieverlof is geregeld in de Vergoedingsregeling Vredes- en Humanitaire Operaties (artikel 7 VVHO). Je hebt recht op recuperatieverlof als de ‘operationele omstandigheden dat noodzakelijk en mogelijk maken’. Alleen als je operationeel wordt ingezet, heb je recht op recuperatie.

Ja. Voorwaarde is wel dat je minimaal een maand in het uitzendgebied bent geweest. De vuistregel is: je hebt recht op 1 dag ontschepingsverlof voor elke maand dat uitgezonden of geplaatst was buiten Europa of aan boord van een schip was (buiten Nederland). Je krijgt maximaal 20 werkdagen verlof als je buiten Europa dienst hebt gedaan (of buiten Nederland voer). Recht op ontschepingsverlof bij een uitzending of dienst binnen Europa (en buiten Nederland) heb je na een uitzending/plaatsing van minimaal zes maanden. Dan krijg je maximaal 5 dagen verlof.

Jazeker. Die uitzendtoelage bestaat feitelijk uit 2 delen: het eerste deel is de vergoeding voor extra werkdruk. Dit is een bruto bedrag. Daar gaat dus nog belasting van af. Het tweede deel is de onkostenvergoeding. Dat bedrag is belastingvrij. Deze bedragen zijn voor alle rangen even hoog. Maar, militairen met een hoger salaris zullen van de bruto vergoeding voor extra werkdruk, minder overhouden dan militairen met een lager salaris (omdat er ze meer belasting over moeten betalen).

Nee. De 30%-regeling is een regeling waarbij je 30% van je bruto-salaris inlevert en daar krijg je een netto vergoeding voor terug, van hetzelfde bedrag. Dit is dus een uitwisseling tussen bruto en netto. De 30%-regeling is bedoeld als een vergoeding voor “extraterritoriale” kosten. Dus de kosten die je moet maken omdat je in het buitenland moet werken. Maar als militair krijg je al een vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dat is de VVHO-onkostenvergoeding (de belastingvrije vergoeding). Daarnaast krijg je als militair je voeding en huisvesting tijdens de uitzending al van Defensie verstrekt. Al met al valt de vergoeding van Defensie voor jou waarschijnlijk (veel) hoger uit dan de 30%-regeling.

Als lid van de VBM/BBTV hoef je nóóit een uitzendcertificaat aan te vragen. Dit zit namelijk al automatisch in je lidmaatschap. Je hoeft dus ook niet bij de VBM/BBTV aan te geven dat je op uitzending gaat.

Nee, je hebt geen recht op een ontberingstoelage als je deelneemt aan een VVHO-operatie. Ontberingstoelage krijg je als je langer dan veertien dagen aaneengesloten deelneemt aan een militaire oefening in poolgebied of tropisch regenwoud. Ook moet er sprake zijn van “feitelijk bezwarende arctische/tropische omstandigheden”. De ontberingstoelage is dus een toelage die je alleen krijgt tijdens oefeningen, niet tijdens een uitzending.

Mocht het zo zijn dat jij als militair je pensioen haalt, dan heb je ook recht om eerder met UGM (Uitkering Gewezen Militairen) te gaan dan de vaststaande 5 jaar voor de leeftijd waarop je AOW-gerechtigd wordt. De UGM-leeftijd wordt verminderd met de helft van de tijd die je voor een missie hebt doorgebracht. Dus als je bijvoorbeeld 4 maanden uitgezonden bent geweest, dan mag je op je ouwe dag 2 maanden eerder met UGM.

Nee, niet meer. In plaats daarvan is de VVHO-toelage voor 50% pensioengevend gemaakt. De kosten van de pensioenopbouw worden volledig betaald door de werkgever. Daarnaast wordt de pensioenopbouw tijdens de inverdientijd die wordt toegekend op basis van operationele inzet, vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 50% naar 100%.

De kosten voor deze verhoging van 50% van de pensioenopbouw komt voor rekening van de werkgever. De pensioenopbouw tijdens de inverdientijd toegekend voor operationele inzet vóór 1 januari 2019 en de reguliere UGM-periode blijft gelijk aan 50%. Indien een militair geen gebruik maakt van de inverdientijd die wordt toegekend op basis van operationele inzet vanaf 1 januari 2019, dan wordt de periode waarvoor de verhoogde pensioenopbouw naar 100% geldt (en de verhoogde opbouw van 50% voor rekening komt van de werkgever) ‘doorgeschoven’ naar de reguliere UGM-periode.

Je uitzendverleden telt mee als je een opleiding gaat volgen “gericht op een loopbaan buiten Defensie buiten het functiegebied of op een hoger werkniveau”. De vergoeding die je kunt krijgen van de opleidingskosten wordt dan verhoogd met minimaal € 500 (bij een uitzendverleden van 6 maanden of minder) en maximaal € 2000 (bij een uitzendverleden van 2 jaar of meer).

Als een militair komt te overlijden tijdens een VVHO-missie, dan hebben de nabestaanden recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Voor de partner bedraagt dit pensioen 70% van het salaris. Voor een kind is dit 14%, tot aan zijn of haar 21e verjaardag. Let er wel op dat uw partnerschap wettelijk is vastgelegd. Defensie verzorgt de repatriëring (het laten terugkeren naar Nederland) van het stoffelijk overschot van de militair en vergoedt ook de kosten voor de uitvaart.

Op grond van de ‘Kaderwet militaire pensioenen’ heeft een militair bij invaliditeit aanspraak op een militair invaliditeitspensioen (tot 100% van het salaris), een bijzondere invaliditeitsverhoging (tot 40% van het salaris), vergoeding van zorg- en ziektekosten, hulpmiddelen en aanpassingen aan woning en auto.

Nee. Bijna alle toelagen en tegemoetkomingen die je in verband met je reguliere functie ontvangt, worden tijdelijk stilgezet als je op uitzending gaat. Naast TOD gaat het dan bijvoorbeeld om de Tegemoetkoming woon-werkverkeer, Vrijstelling van betaling eigen bijdrage huisvesting en voeding, Afbouwtoelage onregelmatige dienst, Vergoeding voor meerdaagse activiteiten (varen/oefenen/bijzondere inzet), Vergoeding voor beschikbaarheid, bereikbaarheid of extra werkdruk, Vergoeding voor dienst op ZZF-dagen (zaterdagen/ zondagen/ feestdagen). Er zijn een paar vergoedingen en toelages die wel blijven doorlopen. Dit zijn bijvoorbeeld de Vergoeding Extra Beslaglegging (VEB), de vliegtoelage en artsentoelage. Na de uitzending wordt – als je er nog steeds recht op hebt – de uitbetaling/inhouding van de toelages en vergoedingen weer gestart. Tijdens de uitzending heb je recht op een uitzendtoelage (VVHO-toelage).

De werk- en rusttijdenregeling uit het AMAR (hoofdstuk 7) is tijdens een uitzending niet van toepassing. Dat betekent dat de commandant ter plaatse de werk- en rusttijden van het personeel bepaalt. Dat geldt in principe ook voor feestdagen die in de periode van de uitzending vallen. Tijdens de uitzending bouw je dan ook geen ADV-dagen op.