Als je gaat verhuizen na een nieuwe plaatsing, dan heb je recht op (ten hoogste) 4 dagen buitengewoon verlof als je een eigen huisvesting voert en (ten hoogste) 2 dagen als je geen eigen huisvesting voert (artikel AMAR 85d).

Defensie kent in het AMAR (artikel 87) en BARD (artikel 48 tot en met 52) de regeling “buitengewoon verlof van lange duur”. Het is een ‘kan’-bepaling. Het is dus niet automatisch een recht om dit verlof daadwerkelijk toegekend te krijgen. In uitzonderingsgevallen is buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging mogelijk. Indienen van de verlofaanvraag loopt via de commandant.

Jazeker; je kunt hiervoor ‘buitengewoon verlof’ krijgen. Dat is zo geregeld in artikel 85 van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en artikel 44 van het BARD. Voor het huwelijk krijgen jullie ieder vier werkdagen. Daarbij mag je zelf bepalen hoe je die dagen wilt opnemen. Als je in 'ondertrouw' gaat, heb je recht op 1 dag verlof.

Bij 'buitengewoon verlof' kun je denken aan verlof bij bijvoorbeeld huwelijk of overlijden (dit buitengewoon verlof wordt vrijwel altijd verleend), maar ook als je voor een familielid moet zorgen dat ernstig ziek is. Je kunt daarnaast om allerlei redenen als militair of burger buitengewoon verlof aanvragen, bijvoorbeeld ook om er een tijdje 'tussenuit' te gaan, als je dat nodig acht. De commandant kan buitengewoon verlof (altijd op aanvraag) verlenen “in de gevallen waarin de commandant oordeelt dat daartoe aanleiding bestaat”.

Je kunt ook buitengewoon verlof krijgen wanneer je aan iemand zorg moet verlenen. Dit is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (afgekort: WAZ). In de praktijk kunnen zich calamiteiten (noodsituaties) en bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. In artikel 87a van het AMAR en in artikel 46c van het BARD worden de situaties genoemd, waarin jij aanspraak kunt maken op doorbetaald verlof. In artikel 87b t /m 87c AMAR en in artikel 46d t/m e staan het verlof voor korte duur, respectievelijk het langer durend verlof, geregeld.

Je hebt alleen recht op verlof als jouw echtgenote bevalt of degene met wie jij ongehuwd samenwoont. Je kunt hiervoor wel buitengewoon verlof aanvragen bij je commandant.

Militairen moeten altijd beschikbaar en inzetbaar zijn. Hierdoor kan het zo zijn dat jouw commandant bepaalt, als er volgens hem/haar sprake is van een zwaarwegend dienstbelang, dat jouw belang moet wijken voor het dienstbelang. Kortom, calamiteitenverlof kan worden geweigerd/worden ingetrokken vanwege zwaarwegend dienstbelang. Dit dienstbelang kan onder meer bestaan bij varen, vliegen of oefenen, de daarmee samenhangende werkzaamheden, de daadwerkelijke inzet van de krijgsmacht en de voorbereiding daarop.

In zo’n situatie kun je gebruikmaken van kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is wel dat je vriendin een geregistreerde partner is of dat je een samenlevingscontract hebt (aangemeld bij het ABP). Bij samenloop van het calamiteitenverlof en het zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat dit daaropvolgend over in zorgverlof.

Je krijgt per 12 maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof. Dus werk je fulltime, dan kan je maximaal 10 dagen krijgen per 12 maanden. Werk je minder, dan krijg je zorgverlof naar evenredigheid van het aantal uren dat je per week werkt. Je krijgt gewoon doorbetaald tijdens dit verlof. De hiervoor genoemde periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Let op: als er sprake is van een ‘zwaarwegend dienstbelang’ (militairen), dan kan het kortdurend zorgverlof niet worden verleend of zelfs worden ingetrokken!

Als militair en defensieburgermedewerker kun je in zo'n geval langdurig (doorbetaald) zorgverlof verleend krijgen. Je kunt dit verlof krijgen voor hulpverlening aan een tijdelijk ernstig hulpbehoevende of stervende echtgenote, echtgenoot of persoon met wie je ongehuwd samenwoont. Hetzelfde geldt voor hulpverlening aan stervende / tijdelijk ernstig hulpbehoevende ouders, stief-, pleeg- of schoonouders, eigen of aangehuwde kinderen, stief- of pleegkinderen. Ook ten aanzien van doorbetaald langdurig zorgverlof geldt dat dit bij militairen kan worden geweigerd (of zelfs ingetrokken) vanwege een ‘zwaarwegend dienstbelang’.

De CLAS-eenheden in de West hebben geen recht op recuperatieverlof. De reden: de 4 maanden in de West zijn een tijdelijke tewerkstelling.

Je opgebouwde ontschepingsverlof vervalt maximaal 12 maanden na terugkeer in Nederland. Als je in die 12 maanden niet de kans krijgt om het verlof op te nemen, dan kan de commandant besluiten dat je het verlof mag ‘meenemen’. Maar dan moeten er volgens de commandant wel bijzondere ‘dienstomstandigheden’ zijn geweest.

Ja. Maar met één maand ben je er dan niet. Je moet minimaal 6 maanden voor dienst buiten Nederland en binnen Europa verblijven. Pas dan heb je recht op maximaal 5 dagen ontschepingsverlof.

Nee. De commandant bepaalt hoe je het verlof opneemt. En de commandant zal zich moeten houden aan het voorschrift dat je het verlof ‘zo spoedig mogelijk’ na terugkeer in Nederland opneemt.

Je hebt recht op verlof van één werkdag voor elke maand dat het verblijf voor dienst buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland heeft geduurd. Je kunt maximaal 20 werkdagen ontschepingsverlof krijgen.

Een militair die minstens 1 maand ‘voor dienst’ verblijft buiten Europa heeft recht op ontschepingsverlof. Ook als je op uitzending bent geweest heb je dat recht. Let op! Bij verblijf voor dienst binnen Europa geldt een andere regel. En als je voor dienst aan boord van een varend schip verblijft, krijg je ontschepingsverlof als het schip minstens een maand ‘buiten Nederland’ is geweest.

Als je tijdens jouw vakantieverlof ziek bent geweest, is het slim om zo snel mogelijk jouw directe chef in te lichten. Op die manier kun je misschien de verleende vakantiedagen terugkrijgen (artikel 2 van de Regeling ziek- en herstelmelding defensiepersoneel).

‘Naaste betrekkingen’ zijn: de (eigen) gezinsleden; de eigen, aangehuwde, stief- of pleegkinderen van de militair of van zijn echtgenote voor zover zij niet met de militair samenwonen en de eigen, stief- of pleegouders van de militair of van zijn echtgenote. Onder naaste betrekking vallen ook bloed- of aanverwanten in de tweede graad. Dit kan zijn een broer, een zus, je grootmoeder dan wel je grootvader. Niet alleen de militair, maar ook zijn/haar gezinsleden maken aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten als een 'naaste betrekking' is komen te overlijden of in levensgevaar verkeert.

In de ‘Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking’ staat dat jij, als je in het buitenland zit, je reiskosten vergoed kunt krijgen in verband met het overlijden (of het in levensgevaar verkeren) van een naaste betrekking.

In de regelgeving is niet opgenomen dat er in het kader van sollicitaties buiten defensie verlof verleend kan/mag worden. Wel kan eventueel met verwijzing naar artikel 86 AMAR (militairen) of artikel 45 BARD (burgers) buitengewoon verlof aangevraagd worden.

Het geboorteverlof is per 1 januari 2019 vijf dagen voor iemand die fulltime werkt. In algemene zin – en meer formeel gezegd – heb je vanaf 2019 recht op geboorteverlof voor maximaal jouw ‘arbeidsduur van een week’. Je bent verplicht om dit verlof op te nemen in de eerste vier weken na de dag van de bevalling. Je bent niet verplicht om dit verlof aaneengesloten op te nemen.

Defensie betaalt het salaris tijdens het geboorteverlof volledig door. Dit is geregeld in artikel 46c van het BARD (voor burgerambtenaren) en artikel 87a van het AMAR (voor militairen).

Als je ziek wordt, kun je zelf aangeven dat het ouderschapsverlof moet stoppen. Eerder deed DCHR dat na 30 dagen automatisch. Het effect daarvan was dat het verlof in deze periode verloren ging. Als je zelf je verlof stopt vanwege ziekte voorkom je dat verlies. Meld je niets dan loopt je ouderschapsverlof gewoon door. Kortom: melden dus.

Keerzijde is dat je zelf ook moet doorgeven dat je weer beter bent en je weer van het ouderschapsverlof gebruik wil maken. Ook hier: opletten en doorgeven.