De VBM is de grootste vakbond voor defensiepersoneel van Nederland. De VBM zet zich al ruim honderd jaar met hart en ziel in voor de belangen van haar leden. Dat doen we bijvoorbeeld door overleg te voeren met de minister van Defensie, door jouw rechtspositie te beschermen en door inspraak binnen de defensieorganisatie te waarborgen.

De VBM en BBTV zijn vakbonden voor defensiepersoneel. De VBM is de grootste bond bij Defensie voor burgers en militairen en de BBTV is specifiek opgericht voor jonge militairen.

Het doel van een vakbond is het behartigen van de belangen van de leden, zowel individueel als collectief.

 

Door direct met de minister van Defensie te praten en te onderhandelen over bijvoorbeeld: arbeidsvoorwaarden, dus salarissen (= loongebouw en loonontwikkelingen), pensioenen, toelagen, vergoedingen, uitkeringen (FLO, UGM, Wachtgeld) enzovoorts; loopbaanmogelijkheden voor defensiepersoneel; maatregelen bij reorganisaties (opvang en begeleiding overtollig personeel); rechtspositie (bijvoorbeeld die bij uitzendingen, maar ook over onderwerpen zoals leeftijdsontslag, scholing).

Alle medewerkers van Defensie kunnen een beroep doen op hun rechtspositie. Dat varieert van verlofaanvragen tot al dan niet toekennen van een ‘verklaring van geen bezwaar’. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld bevorderingen, functietoewijzing, ontheffing uit opleidingen enz. Alle individuele belangen die betrekking hebben op de relatie tussen onze leden en het Ministerie van Defensie, kan de bond behartigen. Dus ook een eventuele ontslagvoordracht tijdens de initiële opleiding.

Naast het overleg met de minister van Defensie (en de vertegenwoordigers daarvan, zoals de Hoofd Directeur Personeel en de personeelsvertegenwoordigers van de verschillende defensieonderdelen) zijn de taken van de VBM en BBTV: individuele belangenbehartiging en ondersteuning medezeggenschap.

Het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap is een belangrijke vraagbaak en toeverlaat voor medezeggenschappers die namens de VBM en BBTV actief zijn. Het bureau verzorgt praktijkgerichte en korte maatwerkopleidingen (modules). Bijvoorbeeld een module reorganisaties en medezeggenschap, arbeidstijdenwet en medezeggenschap, arbowet en medezeggenschap.

Met een professionele werkorganisatie waardoor wij leden maximaal kunnen ondersteunen en adviseren. De VBM en BBTV hebben voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juristen en juridische adviseurs. Via websites en bladen informeren we de leden over wat de bonden hebben gedaan en wat de inzet van de bonden is. Hierdoor blijven de leden maximaal geïnformeerd en is ook inspraak in bepaalde zaken mogelijk.

Door het instellen van adviesgroepen en van afdelingen. We houden al jaren referenda bij nieuwe cao’s. En we hebben veel aandacht voor de inbreng van leden via e-mail, brief en in persoonlijke gesprekken op de werkvloer of via de telefoon.

VBM en BBTV betrekken leden vanuit het veld in de besluitvorming en hiervoor hebben wij onder andere adviesgroepen ingericht. Wij zoeken steeds medewerkers op de werkvloer die actief in deze adviesgroepen willen participeren. Per defensieonderdeel bestaat een adviesgroep en als er onderwerpenzijn dan worden die in deze adviesgroepen nader besproken en vervolgens wordt de inbreng ook meegenomen naar het formele overleg. Zo hebben leden maximale invloed.

Meedenken en meepraten. Bij de VBM en BBTV geloven we in verenigingsdemocratie. We doen er alles aan om onze leden te betrekken bij de keuzes die we (kunnen) maken. Daarom hebben we overal afdelingen. En we werken met adviesgroepen.

De VBM en BBTV waren de eerste bonden van burgers en militairen bij Defensie die een referendum hielden over een resultaat dat bonden hadden bereikt over de cao/arbeidsvoorwaarden. Pas de laatste jaren volgen de andere bonden dat (goede) voorbeeld.