Een belangrijke taak van de medezeggenschap is het toezicht houden op het naleven van de Arbeidstijdenwet. De VBM adviseert de medezeggenschap om overtredingen van die wet nooit te accepteren. Als je die rode streep negeert, wanneer ga je dan nog zeggen dat het genoeg is? Je hebt daarna nooit meer een hard punt om aan te geven dat het genoeg is geweest.

Nee. Maar dat maakt in de praktijk niet uit. De ATW mag dan niet van toepassing zijn in het buitenland, de rechtspositieregelingen AMAR en BARD zijn dat wel, tenzij ze in strijd zijn met de wetgeving ter plaatse.

De (ruimere) normen in de arbeidstijdenwet zijn in de praktijk handiger. Maar men moet zich toch houden aan de afspraken die in de cao gemaakt zijn. Dus: houden aan het AMAR en het BARD.

Het is niet toegestaan om iemand consignatie of overwerk op te dragen bij ziekte. Dit gebeurt echter regelmatig als iemand 1% ziekgemeld staat. Daarmee geeft Defensie aan dat je niet volledig inzetbaar bent (vanwege een kleine beperking), terwijl je wel volledig werkt. In dat geval kan de commandant alleen overwerk of consignatie opdragen na positief advies van de bedrijfsarts.

Nee. Dat mag volgens de Arbeidstijdenwet niet. Wanneer een medewerker overwerk opgeeft (via selfservice) en de norm van maximaal 12 uren wordt overschreden, krijgt de commandant daar vragen over van DCHR (DienstenCentrum Human Resources).

‘Overwerk’ betekent dat je meer uren werkt dan volgens het werkrooster ingepland staan. Een medewerker mag niet zelf bepalen of hij/zij gaat overwerken. De commandant moet daar nadrukkelijk (vooraf) opdracht voor geven. Hij/zij moet bepalen of de functionele werkzaamheden binnen of buiten het werkrooster gedaan kunnen worden.

Een ziektedag of verlofdag telt als gewerkte tijd (artikel 30f BARD en artikel 54i AMAR). Dus als je ziek bent op een feestdag die niet in het weekend valt, dan krijg je als burgermedewerker daarvoor ook een extra verlofdag en als militair wordt de arbeidsduur verkort.

Als je volgens rooster niet hoeft te werken op een feestdag die op een doordeweekse werkdag valt, krijg je ook een extra verlofdag (burgermedewerkers) of vermindering van de arbeidsduur (militairen). De niet ingeroosterde feestdag is voor een medewerker in een onregelmatig rooster immers zijn normale ‘weekenddag’ en deze levert dus niet de extra vrije feestdag op die iemand in een normaal rooster wel heeft. Vandaar dat je ook recht hebt op compensatie als je niet bent ingeroosterd.

Ja. Als je op een feestdag moet werken kunnen er twee situaties optreden: 1. De feestdag valt op een zaterdag of zondag. Je krijgt voor die dag alleen de TOD-vergoeding. Je geniet in feite je weekenddag op een andere dag en wordt via de TOD gecompenseerd voor het feit dat je moet werken op een dag waarop anderen niet werken. 2. Deze feestdag valt op een andere dag dan een zaterdag of zondag. Als je in een dagdienstrooster werkt, heb je automatisch een extra vrije dag. Om dit ook voor medewerkers in onregelmatige dienst zo te laten zijn, is in het AMAR (militair rechtspositiereglement) en BARD (rechtspositie burgerambtenaren Defensie) een compensatie opgenomen. Burgermedewerkers in een onregelmatig rooster krijgen ter compensatie een extra verlofdag bijgeschreven. Dit is geregeld in artikel 32 lid 5b van het BARD. Voor militairen wordt de arbeidsduur tijdens de roosterperiode waarin de feestdag valt, evenredig verminderd met maximaal 8 uur. Dit is geregeld in artikel 57a lid 5 AMAR. Hoe voor militairen de compensatie wordt vormgegeven, is niet vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met 8 VROB-uren, of door eventueel ergens in de roosterperiode een dienst te schrappen.