• image
  • Download de VBM-app

Reorganisatie MIVD en DCC VeVa 21 augustus 2012

dinsdag, 28 augustus 2012 09:45

Op 21 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over de reorganisatie van de MIVD en van de projectorganisatie Loopbaanlint. De reorganisatie MIVD treft vooral Signals Intelligence, maar hoeveel functies daar vervallen is nog niet bekend. De projectorganisatie Loopbaanlint wordt de nieuwe DCC VeVa. Hier verdwijnen 5 burgerfuncties ten gunste van 5 nieuwe militaire functies.

 

INFORMEEL OVERLEG REORGANISATIES BIJ DE BESTUURSSTAF

Datum: 21 augustus 2012

Tekst: Louis Schipper

 

Reorganisatie MIVD treft vooral Signals Intelligence

Het doel van de reorganisatie is het aanpassen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de nieuwe wijze van besturen bij Defensie, rekening houdend met o.a. de opgedragen taakstellende formatiereductie. De reorganisatie verloopt in twee transitiefasen. In de eerste fase gaat de MIVD van 944 functies terug naar 864 functies. De implementatie van het geheel staat op 1-1-2013 gepland. Het is de bedoeling dat de tweede transitiefase wordt geïmplementeerd op 1-1-2015 waarbij de formatie is teruggebracht naar 834 functies. Het einddoel is om op 1-1-2016 de formatie te hebben teruggebracht naar 792 functies.

De projectleider MIVD heeft aangegeven dat men de medezeggenschap volop heeft betrokken bij de totstandkoming van het concept-Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP). Het cVRP was gereed om aan de MC MIVD aan te bieden voor formeel advies.

Op de vraag in hoeverre Defensie de taakstelling als uitgangspunt heeft genomen voor de opgelegde reductie van functies antwoordde de projectleider dat men feitelijk van de bestaande taken is uitgegaan. De MIVD is nu eenmaal gebonden aan wetten. Defensie heeft vooral gekeken of de taken anders kunnen worden uitgevoerd. En hier en daar zijn prioriteiten gesteld.

Op de vraag van de VBM in hoeverre het geautomatiseerde systeem er toe bijdraagt dat hierdoor functies kunnen worden gereduceerd gaf Defensie aan dat er vooral in de Nationale Signals Intelligence Organisatie (NSO) organisatie kan worden geautomatiseerd. Dat levert dus functies op, maar pas als het nieuwe geautomatiseerde systeem werkt, zullen er functies geschrapt kunnen worden.

De bonden hebben opmerkingen gemaakt over de ‘algemene personele aspecten’. De transitiefase 2 zal leiden tot nog meer te schrappen functies. Defensie zou bij het opmaken van het personeelsvullingsplan ook een doorkijk moeten geven naar de 2e transitiefase. Hierdoor wordt voorkomen dat mogelijk personeel op functies wordt geplaatst die in de 2e fase weer vervallen. Defensie zal dit meenemen.

Voorts heeft de MIVD een aantal functies aangemerkt als knelpuntcategorie. Met name in de radiokamer NSO-Organisatie zullen de nodige functies komen te vervallen. Volgend jaar zal Defensie besluiten welke dat zijn.

Bonden en Defensie hebben nog steeds geen overeenstemming bereikt over de vullingsprocedure. Dit heeft te maken met de wijziging van de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD). De VBM betreurt het ten zeerste dat Defensie hierover nog steeds geen overeenstemming heeft willen bereiken met de bonden. Daarom is het aan het personeel niet uit te leggen op welke wijze en met welke procedure de personele vulling gaat plaatsvinden.

 

Onbeantwoorde vragen bij reorganisatie DCC VeVa

De Opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) heeft tot doel de positie van Defensie op de arbeidsmarkt te verbeteren, de eigen opleidingsinspanning te verminderen en de ‘niet beschikbaarheid-op-functie’ (van de op te leiden militairen) te reduceren. Defensie werkt hiertoe samen met regionale Opleidingscentra (ROC's), externe werkgevers, departementen en brancheverenigingen om mogelijkheden te creëren voor opleidingen en stageprojecten, gericht op instroom bij en doorstroom binnen Defensie en tussen Defensie en externe werkgevers.

De opleiding VeVa voorziet - in een oplopende reeks tot 2015- in een Defensiebrede personele capaciteit van in totaal 551 functies. Deze capaciteit is verdeeld over instructeurs bij de ROC's, medewerkers coördinatie (Command en Control) en instructeurs Beroepspraktijkvorming (BPV).

Op 21 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over het concept-Voorlopig Reorganisatieplan voor de reorganisatie van het Defensie Coördinatie Centrum Veiligheid en Vakmanschap (DCC VeVa). Het plan beperkt zich tot de oprichting en implementatie van de centrale Command en Control-element DCC VeVa bij de Hoofddirectie Personeel (HDP) waarna het één op één zal worden ondergebracht bij te Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD).

Op dit moment is er nog sprake van een projectorganisatie Loopbaanlint binnen de HDP. Deze organisatie bestaat uit 15 functies. De nieuwe op te richten DCC VeVa bestaat ook uit 15 nieuwe functies. Vijf burgerfuncties worden vervangen door vijf militaire functies.

Op de vraag van de bonden in hoeverre er sprake is van mogelijk oude functies die minder dan 20% zijn gewijzigd, kon Defensie geen antwoord geven. Ook was onduidelijk in hoeverre er met de medezeggenschap is gesproken. De nieuwe functies worden ‘conform de vigerende regelgeving’ gepubliceerd waardoor het huidige personeel in de projectorganisatie kan solliciteren.

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden