• Download de VBM-app

Uw rechtspositie bij NSS-inzet

maandag, 24 februari 2014 11:12
Uw rechtspositie bij NSS-inzet

Update 24 februari Doe je mee aan een oefening als je van 20 tot en met 26 maart onderdeel bent van de Defensie-inzet voor de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag? Geldt de Arbeidstijdenwet? Bonden en Defensie spreken op 4 februari af dat snel duidelijk moet zijn waar u aan toe bent. Die moet er begin maart zijn. In dit artikel alvast wat contouren. Let op: de definitieve afspraken staan in dit artikel.

Op 24 en 25 maart staat Den Haag op zijn kop voor de Nuclear Security Summit. Werk aan de winkel voor Defensie. Met een fregat en patrouilleschepen bewaakt de marine de kust. Het grondgebonden luchtverdedigingssysteem van de landmacht verdedigt, samen met de radars van het AOCS en een AWACS het luchtruim. F-16's en Apaches staan paraat. De Koninklijke Marechaussee voert extra politie- en beveiligingstaken uit. En zo zijn er nog meer taken voor Defensie. Al met al werk voor duizenden militairen.

Maar wat is hun rechtspositie? Van verschillende kanten horen de VBM en andere bonden dat die niet duidelijk is.
Soms hoor je als militair dat het gewoon functionele werkzaamheden zijn op een andere locatie dan gebruikelijk, soms wordt het begrip oefening van stal gehaald.
De een zegt dat je binnen het kader van de Arbeidstijdenwet moet werken, de ander stelt - generaliserend - dat Defensie de Arbeidstijdenwet buiten werking gaat stellen.

De bonden stellen dit punt op 4 februari aan de orde. Resultaat: Defensie belooft om op tijd te komen met een briefing en een centraal kader. Ook Defensie wil geen wildgroei van verschillende afspraken. Begin maart komt dit onderwerp weer terug in het overleg.

Het ontbreken van helderheid neemt niet weg dat er wel al enige contouren te geven zijn.

De Arbeidstijdenwet geeft het wettelijk kader qua werk- en rusttijden. De wet en het daarop gebaseerde besluit maken het mogelijk dat defensiepersoneel wordt uitgezonderd van het normale wettelijke arbeidstijdenregime. Van die mogelijkheid zal Defensie voor het personeel dat voor de NSS wordt ingezet gebruik maken, is de overtuiging van de VBM. Deze inzet wordt aanmerkt als inzet als bedoeld in artikel 55a, eerste lid en aanhef en onderdeel c van het AMAR en art. 30i eerste lid en aanhef onder c van het BARD.

Artikel 55 (als voorbeeld) luidt:

Paragraaf 2 Toepassingsbereik

Artikel 55a Algemene uitzonderingsbepalingen

1. Dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen zijn, met uitzondering van paragraaf 12, niet van toepassing op werkzaamheden of diensten verricht:
- ten tijde van buitengewone omstandigheden, alsmede ten aanzien van een onderdeel van de krijgsmacht, waaraan de mededeling bedoeld in artikel 71 van het Wetboek van Militair Strafrecht is gedaan;
- ter uitvoering van bij wet of daarop berustende bepalingen opgedragen taken, voor zover de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen een goede taakuitoefening belemmert;
- in door Onze Minister te bepalen andere gevallen waarin onderdelen van de krijgsmacht worden ingezet;
- inzake aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de omstandigheden, bedoeld onder a, b, en c.
2. Dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen zijn, met uitzondering van de paragrafen 11 en 12, niet van toepassing op werkzaamheden of diensten verricht:
- tijdens varen, vliegen en oefeningen;
- inzake aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op het varen, het vliegen en het houden van oefeningen.

De VBM heeft de aanwijzing zelf nog niet gezien, maar verwacht deze wel. Op basis van de uitzonderingsbepaling kunnen roosters gemaakt worden die de normale arbeidstijd (royaal) overtreffen.
Als het gaat om de vergoeding voor deze inzet dan biedt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid daarvoor de basis. Deze regeling bevat een paragraaf die gaat over meerdaagse activiteiten, waaronder bijzondere inzet. De bijbehorende vergoeding wijkt qua hoogte niet af van de vergoeding bij oefenen, maar is geen vergoeding voor oefenen. Dat laatste gebeurt immers niet.

Voor een aantal defensiemedewerkers kan inzet beteken dat zij een nadeel ondervinden omdat zij uitgaven hebben gedaan ten behoeve van privéactiviteiten op tijdstippen waarop zij nu worden ingezet . Over de compensatie daarvan spreken de bonden met Defensie. Overigens, hoofdlijn ter zake was en is dat maximaal getracht wordt om deze schade te beperken.

Aanpalende aangelegenheden, zoals voeding, overnachting etc. zijn bedrijfvoeringsaspecten. Daarover gaan de medezeggenschap en het hoofd van de diensteenheid.

Zodra het overleg plaatsgevonden heeft en er meer duidelijkheid is, zullen wij via www.vbm.info een terugkoppeling geven.

infographic inzet defensie nss

Getagged onder NSS    Arbeidstijdenwet   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden