Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar.

Een lid kan voorts zijn/haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn/haar rechten zijn beperkt of zijn/haar verplichtingen zijn verzwaard, hem/haar bekend is geworden of is medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem/haar van toepassing. Een door de Algemene Vergadering genomen besluit tot aanpassing van geldelijke rechten en verplichtingen is hiervan uitgesloten.

NB. Bij het verlaten van de dienst wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.

Opzegging kan schriftelijk door het sturen van een brief (incl. genoemde inhoud) naar het algemeen bestuur of door het OPZEGFORMULIER in te vullen.

Het doorgeven van een wijziging (bijvoorbeeld een verhuisbericht) kan via een e-mail aan: ledenadministratie@mijnvbm.nl