Naast collectieve belangen hebben VBM-leden ook individuele belangen. Als de individuele belangen betrekking hebben op de relatie met het ministerie van Defensie, kan de VBM de belangenbehartiging voor zijn rekening nemen!

De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een grote, professionele juridische afdeling. Deze afdeling bestaat uit een helpdesk en een team van juridisch adviseurs en juristen.

Juridische ondersteuning
Leden kunnen de VBM inschakelen als er sprake is van een probleem dat te maken heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het ministerie van Defensie. In juridische termen gaat het hier om zaken in het kader van het administratief recht. Het betreft aangelegenheden die zijn opgenomen in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD), zoals:

 • aanstellingbevorderingen;
 • beoordelingen;
 • functietoewijzingen;
 • schorsingen;
 • claims/aansprakelijkheidstellingen;
 • functiewaarderingen;
 • ambtsberichtenen;
 • plichtsverzuim;
 • ontslag;
 • werk- en rusttijden;
 • verlof;
 • aanspraken en verplichtingen verband houdend met de gezondheidszorg;
 • andere voorzieningen van materiële aard, zoals huisvesting en voeding van rijkswege, tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten, aanspraken bij overlijden, pensioenen, arbeidsongeschiktheid.

Een juridische adviseur van de VBM staat leden bij in bedenkingen-, bezwaar-, (hoger) beroepsprocedures, alsmede klachtprocedures.

Indien leden een juridisch probleem hebben dat niets van doen heeft met de relatie tussen de (militaire) ambtenaar en het ministerie van Defensie (bijvoorbeeld een echtscheiding), dan kunnen leden een éénmalig advies krijgen. Voorwaarde daarbij is dat de voorgelegde adviesvraag niet een te complex karakter heeft.

De VBM verleent in principe geen bijstand in straf- en tuchtrechtelijke zaken. Wel kan de VBM, indien gewenst, doorverwijzen naar een officier-raadsman of een externe advocaat. Het lid draagt zelf de eventuele kosten voor de advocaat.

Voor alle overige voorwaarden van de rechtsbijstand voor leden van de VBM wordt verwezen naar het Reglement Rechtsbijstand. Dit reglement is door alle leden op te vragen via: ibb@mijnvbm.nl