Twee belangrijke onderwerpen werden op 31 mei 2024 besproken tijdens de 112e Algemene Vergadering (AV) van de VBM, gehouden in het verenigingsgebouw te Den Haag. Ten eerste het nieuwe pensioenstelsel en ten tweede het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026.

“Wij zijn geen Rijksambtenaren”, benadrukt bestuurslid Erik Westermeijer (links op de foto)  nog maar eens tijdens de AV.

Aan het begin van de vergadering werd een moment van stilte in acht genomen voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Vervolgens werd Eise Lap verwelkomd als nieuwe bestuurder van de afdeling Friesland. De AV kon eveneens kennismaken met Albert van der Schouw, die vorig jaar toetrad tot het afdelingsbestuur Apeldoorn. De voorzitter wenste beiden veel succes en wijsheid toe.
Vertrekkend bestuursleden Rafael Dohmen, Peter de Laat en Eric van Eijk werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de VBM.

Tijdens de AV werd de uitslag van de ledenraadpleging over de nieuwe pensioenregeling bekendgemaakt, waaraan alle stemgerechtigde leden van de VBM en BBTV konden deelnemen. Een meerderheid van de deelnemers stemt in met het hoofdlijnenresultaat en transitieplan voor het nieuwe pensioenstelsel, waarover u onder andere hebt kunnen lezen in een digitale extra editie van de Trivizier/XRcise. Voorzitter Jean Debie liet weten dat er opvallend veel onthoudingen van stemmen waren, bijna 20%. Dat zijn leden die wel hun stemrecht willen gebruiken, maar geen keuze kunnen of willen maken. Worden de onthoudingen reglementair buiten beschouwing gelaten, dan is de uitslag 58% vóór, 42% tegen.
De afgevaardigden sloten zich tijdens de AV in grote meerderheid aan bij de uitslag van de ledenraadpleging. Nadat ook van andere bonden en centrales hun achterbanraadplegingen zijn voltooid, zullen de uitkomsten worden medegedeeld in de Pensioenkamer en het Sectoroverleg Defensie.
Er is in de ledenraadpleging ook een uitsplitsing gemaakt naar verschillende categorieën (militair of burger, actief of postactief, jong of ouder personeel). In alle categorieën was de meerderheid vóór. Over de gehele lijn is de uitkomst dus een ‘ja’.
Aad Vliek van de afdeling Twente/Eibergen wilde in de vergadering desondanks de kritische geluiden laten horen van leden die hij gesproken heeft. “Het lastige is dat er in de tekst wel staat dat ervan uitgegaan wordt, dat ABP gaat invaren. Dus als je vóór stemt, stem je ook in met het invaren. En daar ziet een aantal mensen nog wel een paar ‘vlekjes’.”
Vicevoorzitter Jacques van Hulsen reageerde: “Ik begrijp dat, maar de keuze in de ledenraadpleging is niet een keuze voor of tegen de WTP. Die is al aangenomen. Het gaat hier om de invulling door de sociale partners van de WTP, binnen de ‘vangrails’ van die wet.
En mensen moeten wel realistisch zijn in hun verwachtingen” ging de vicevoorzitter verder. “Als we in het huidige stelsel zouden blijven, dan moet de dekkingsgraad rond de 140 liggen voordat je kunt denken aan na-indexatie. Ik zie dat niet gebeuren.”
Bernard Smid van de afdeling Amersfoort vatte het als volgt samen: “De WTP, daar kun je van alles van vinden, maar deze wet is een feit – tot nu in elk geval. Waar wij in de ledenraadpleging over stemmen, is volgens mij het beste wat we kunnen hebben binnen de WTP.”
De VBM bedankt alle leden die hebben deelgenomen aan de ledenraadpleging.

Arbeidsvoorwaarden 2025-2026

Bestuurslid Erik Westermeijer praatte de afgevaardigden bij over het toch wel plotselinge onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2025-2026. Erik Westermeijer had waarderende woorden voor de slagvaardigheid van staatssecretaris van Defensie Van der Maat, waardoor er vlot een nieuw onderhandelaarsresultaat ligt met een structurele loonsverhoging van 7% plus een tweetal eenmalige uitkeringen.
Erik Westermeijer: “We hadden in eerste instantie een uitgebreider akkoord voor ogen dan wat er nu ligt, maar gaandeweg is de voorkeur ontstaan om snèl een akkoord te sluiten, zodat ook dit jaar nog een incidentele loonsverhoging geboden kon worden in de maanden oktober, november en december. Deze wordt verwerkt in de salaristabel, dus wordt niet belast tegen het bijzonder tarief. Dat geldt overigens wel voor de eenmalige uitkeringen in september 2024 en juli 2025.”
In het hooflijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat expliciet dat er voor Rijksambtenaren een nullijn ligt in 2026. “Maar wij zijn geen Rijksambtenaren”, benadrukte Erik Westermeijer nog maar eens tijdens de AV. Wat naar verwachting niet betekent dat we daar niets van zullen merken.

Jaarverslag en jaarstukken

Het jaarverslag en de jaarstukken 2023 werden vastgesteld en het bestuur werd decharge verleend voor het financiële beheer. Financieel gezien vaart de VBM een stabiele koers. De jaarrekening 2023 sluit positief af. Het ledental van de VBM zit weer in de lift: het steeg met iets meer dan 5%. De VBM heeft inmiddels meer dan 20.000 leden. De aanwas kwam overigens van actief dienende leden; het aantal post-actieve leden is licht gedaald.

Tags