Net als in de eerste helft van dit jaar zette de stijgende lijn in de actuele dekkingsgraad van ABP ook in het derde kwartaal door. De dekkingsgraad steeg licht met 0,8% om eind september uit te komen op 105,3%. Ten opzichte van de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2020 (88,2%) is het verschil in dekkingsraad een stuk groter: ruim 17% erbij. Ondanks de gestage verbetering van de financiële positie blijft het verhogen van pensioenen volgend jaar nog uit zicht. Omdat de rente min of meer gelijk bleef, veranderden de pensioenverplichtingen amper. Het was het positieve resultaat van de beleggingen dat de dekkingsgraad licht liet stijgen in het derde kwartaal. Het rendement in het derde kwartaal bedroeg +1,1% (+€ 5,5 miljard). Over drie kwartalen van 2021 was het +6,7% (+€ 33,1miljard).

ABP-voorzitter Corien Wortmann–Kool: “De verbetering van onze financiële positie zet door. Dat betekent dat pensioenverlaging volgend jaar onwaarschijnlijk is. Dat geldt helaas ook voor verhoging van pensioen. We begrijpen de roep om verhoging van het pensioen, maar de realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte bieden. De beleidsdekkingsgraad kruipt richting de 100%. Als die grens gepasseerd wordt kunnen we deelnemers die van baan veranderen weer een overdracht van hun pensioenwaarde naar een ander pensioenfonds bieden. Dat was in de afgelopen jaren niet mogelijk.''

Pensioenen naar verwachting niet omhoog en niet omlaag in 2022
In 2021 blijven de pensioenen gelijk. Ook voor 2022 zal dat naar verwachting het geval zijn. De kans op verlaging is verwaarloosbaar klein omdat ABP met een actuele dekkingsgraad van 105,3% een behoorlijk eind verwijderd is van de kritische grens van 90%. ABP verwacht de pensioenen volgend jaar niet te kunnen verhogen met de prijsstijging (indexatie). Gedeeltelijke indexatie kan pas plaatsvinden als de beleidsdekkingsgraad, nu 98,8%, boven de 110% uitstijgt. Voor volledige indexatie ligt de grens op 123%. De beleidsdekkingsgraad blijft achter omdat de lagere actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden daarin meetellen. Hij steeg in het derde kwartaal van 94,6% naar 98,8%.

Waardeoverdracht weer mogelijk als dekkingsgraad blijft stijgen
Veel mensen die van baan veranderen en bij een ander fonds pensioen gaan opbouwen, willen graag hun pensioenpot overhevelen naar het nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Pensioenfondsen kunnen waardeoverdracht doen als beide betrokken fondsen een beleidsdekkingsgraad hebben van 100%. Daar zit ABP al geruime tijd onder, maar het fonds nadert het benodigde niveau met een beleidsdekkingsgraad van 98,8%. Als de actuele dekkingsgraad blijft stijgen en daarmee ook de beleidsdekkingsgraad, zouden individuele waardeoverdrachten wellicht in november hervat kunnen worden. Er liggen zo’n 50.000 verzoeken tot waardeoverdracht te wachten.

Vooruitblik beleggingen
De financiële positie van het fonds is licht verbeterd. Behalve een heropleving van de pandemie, is het belangrijkste marktrisico voor het fonds dat centrale banken de monetaire steun te snel terugdraaien, bijvoorbeeld in reactie op sterk oplopende prijsstijgingen. Dat zou de waarde van de beleggingsportefeuille doen afnemen. Tegelijkertijd zou een positief effect zijn dat de waarde van de uit te keren pensioenen ook daalt. Als de beleggingen harder dalen dan de waarde van de verplichtingen, kan de financiële positie van het fonds verzwakken.