De Pensioenkamer, het overlegforum waar overheidswerkgevers en bonden met elkaar over pensioenen spreken, heeft op 7 maart 2024 ingestemd met het concept-transitieplan. Het plan vormt de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.

Eerder bereikten de Pensioenkamer (het stuk is niet meer vertrouwelijk) en het Sectoroverleg defensie (SOD) overeenstemming over een hoofdlijnenresultaat, waarin de essentiële kenmerken van het toekomstige pensioenstelsel en voorziene overgangsmaatregelen beschreven worden. Het concept-transitieplan geeft daaraan een nadere duiding.

Op 7 maart bereikten de sociale partners in de Pensioenkamer overeenstemming over het TRANSITIEPLAN. Een dag eerder gebeurde dat aan de SOD-tafel daar waar het gaat om de specifieke afspraken voor (gewezen) militairen. In het concept transtieplan zijn deze laatste afspraken verwoord in hoofdstuk 3.

Nu volgt de achterbanraadpleging van de bonden en de werkgevers.

De ledenraadpleging van de VBM zal gehouden worden van 13 mei 2024, 10.00 uur tot en met 29 mei 2024, 23.59 uur (Nederlandse tijd). U wordt op een later moment geïnformeerd over de wijze waarop u kunt deelnemen.