De VBM zoekt kandidaten voor de Financiële Adviescommissie (FAC). Deze commissie brengt schriftelijk advies uit aan de Algemene Vergadering (AV) over de door het algemeen bestuur overlegde jaarrekening. Daarnaast brengt de commissie advies uit over de hoofdlijnen van het te voeren financieel beleid zoals weergegeven in de jaarlijkse begroting.

Kandidaten moeten lid zijn van de VBM, daarnaast mogen zij noch deel uitmaken van het algemeen bestuur, noch van een afdelingsbestuur. Ook mogen zij geen afgevaardigde zijn naar de Algemene Vergadering (AV).

Gevraagd wordt een uitgebreide vaktechnische kennis van accountancy en/of financiële (bedrijfs)administratie en bedrijfsvoering. U moet lange termijn financieel beleid op basis van cijfermateriaal kunnen overzien en hieromtrent advies uit kunnen brengen.

Kandidaten zullen, na aanmelding bij de secretaris/penningmeester (j.dewerker@mijnvbm.nl) op geschiktheid worden beoordeeld alvorens zij op de najaars AV worden voorgedragen.