Ongetwijfeld bent u bekend met de AVG. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming is geregeld dat bedrijven, de overheid en individuen zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens moeten omgaan. De AVG geldt voor iedereen die (digitale) persoonsgegevens verwerkt, dus ook voor een werkgever als Defensie.

Defensie verstrekt in het kader van de AVG ook geen persoonsgegevens - in dit geval: namen - aan de Begeleidingscommissie die moet toetsen of de personele vulling van een nieuwe organisatie rechtmatig verlopen is. Dit leidt tot grote en onnodige vertragingen bij reorganisaties. Hoe zit dat? Haico Wissink, overlegvertegenwoordiger bij de VBM, geeft uitleg.

Sommigen wijzen ondertussen ‘met tien vingers’ naar de vakbonden bij vertraging, maar de werkelijkheid ligt vaak anders.

“Wanneer er reorganisaties plaatsvinden binnen Defensie, hebben ook de vakbonden daarbij een rol. Nadat de projectofficier/het hoofd diensteenheid samen met de medezeggenschap een concept-voorlopig reorganisatieplan (cVRP) heeft opgesteld, wordt dit besproken met de vakbonden. Dit gebeurt eerst in het 'informeel overleg reorganisaties'. In dit overleg kijken de bonden naar de ‘algemene personele aspecten’. Vervolgens kan het cVRP – onder voorwaarde dat er ook overeenstemming is met de medezeggenschap – ‘ter kennisneming’ of ‘ter behandeling’ worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties. Zijn alle partijen akkoord, dan wordt het een DRP: definitief reorganisatieplan. Tot zover is er geen enkel probleem met de AVG.

Voor de personele vulling van de organisatie worden transitiecodes toegekend aan functies. Dat gebeurt in overleg met de medezeggenschap. Nadat het personeelsvullingsplan (PVP) is vastgesteld, ontvangt het betrokken personeel een brief waarin staat welke transitiecode hun functie heeft.

Een functie die één op één terugkeert in de nieuwe organisatie krijgt transitiecode 1.
Het kan ook zijn dat bestaande functies in mindere aantallen terugkomen in de nieuwe organisatie. Deze functies kent men een transitiecode 2- toe. Het tegenovergestelde geldt voor functies met transitiecode 2+, die komen in grotere aantallen terug.
Functies met code 3 zijn nieuwe functies. Deze functies kwamen niet voor in de bestaande organisatie maar komen wel voor in de nieuwe organisatie.
Ten slotte zijn er ook functies aangemerkt als code 4 en dat zijn functies die niet meer terugkomen in de nieuwe organisatie en dus vervallen.

Wat is nu het probleem met de AVG? De personele vulling van de organisatie wordt getoetst in de Begeleidingscommissie Personele Implementatie (BCO PI). Twijfelt een militair of burger bijvoorbeeld of aan zijn of haar functie de juiste transitiecode is toegekend, dan kan je gebruikmaken van de mogelijkheid tot heroverweging.

De BCO-PI is een commissie waarin zitten vertegenwoordigers van de vakbonden, medewerkers van P&O en het hoofd van de (nieuwe) diensteenheid. Deze commissie moet toetsen of het PVP volgens de voorgeschreven regels tot stand is gekomen. Dit is de plek waar onrechtmatige handelingen op het gebied van de rechtspositie eruit gefilterd moeten worden. Om dit te kunnen doen heeft de BCO-PI wel de gegevens van de betrokken medewerkers nodig. Het is onwerkbaar om bijvoorbeeld de ‘IST’ met de ‘SOLL’ te vergelijken als alle gegevens geanonimiseerd zijn. Dit leidt tot enorm veel rompslomp. Er kan zo nog maar marginaal getoetst worden of de werkgever integer en zorgvuldig heeft gehandeld.

Op het moment dat dit probleem ontstond, hebben de bonden aangegeven hierover te willen overleggen. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een werkbare oplossing.

Zo zijn we verzeild geraakt in een situatie waarbij Defensie de privacy van het personeel beschermt tegen de begeleidingscommissie, die op haar beurt de belangen van datzelfde personeel moet beschermen tegen aantasting van hun rechten door de werkgever Defensie.

Het resultaat is dat reorganisaties niet afgerond kunnen worden, omdat het personeelsvullingsplan maar niet definitief wordt. Hier is niemand bij gebaat, zeker het personeel niet. Sommigen wijzen ondertussen ‘met tien vingers’ naar de vakbonden bij vertraging van reorganisaties, maar de werkelijkheid ligt vaak anders.

Wij hopen nog steeds met Defensie tot een werkbare oplossing te komen. Wij houden u op de hoogte.