• Download de VBM-app

Op weg naar een duurzame VBM

woensdag, 05 december 2012 14:10

Met ingang van 30 november 2012 heeft de vakbond voor defensiepersoneel een nieuwe naam. Voluit: de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM. Afgekort: VBM. Onder die naam pakt uw bond de uitdagingen van de komende tijd op.

Tekst: Henri Lansink
Foto's: Peter Visser

Het besluit tot naamswijziging is genomen tijdens de 89e Algemene Vergadering in de sfeervolle Kumpulan Bronbeek in Arnhem.

De bond handhaaft het symbool, een "schild der verwevenheid".

 

'Schild der verwevenheid'

schild-blauw-pms282Tijdens een Algemene Vergadering is altijd een grote groep 'oud leergoed'aanwezig: leden die zijn onderscheiden met een insigne van verdienste en/of ereleden. Een van de ereleden, Jan Golsteijn, voorzitter tot 2002, legt op een vraag vanuit de zaal over de symboliek van het VBM-logo uit: “Indertijd ging de bond met meerdere bonden samenwerken. Als grotere bond konden we de leden beter beschermen en hun belangen beter behartigen. Dat symboliseert het schild. Daarnaast is het schild zo vorm gegeven dat lichte en donkere stroken in elkaar grijpen. Het is een schild der verwevenheid.

 

Benoeming nieuwe bestuursleden

121130_secretarispenningmeester_jacqueline_de_werker-bekx

 De Algemene Vergadering is op 30 november akkoord gegaan met de benoeming van Jacqueline de Werker-Bekx tot secretaris/penningmeester.

 

 

 

 

 

Tot leden van het Algemeen bestuur worden benoemd:

ab-lid lon kooijman

 Korporaal der genie Léon Kooijman (30)

 

 

 

 

 

ab-lid_will_sanders Soldaat eerste klasse NATRES Will Sanders (48)

 

 

 

 

 

Pand Den Helder verkocht

Tien jaar nadat het pand te koop is aangeboden, geeft de Algemene Vergadering goedkeuring aan het voorstel om het verenigingsgebouw van de VBM te Den Helder te verkopen. De Woningstichting Den Helder heeft een bod gedaan van € 400.000 k.k. De woningstichting wil naar eigen zeggen het pand slopen en de grond bestemmen voor de aanplant van bomen.

 

Begroting 2013

De heer Dick Purmer van de financiële Adviescommissie, die verder bestaat uit de heren Bill Thomson en Dick Jansen, adviseert de Algemene Vergadering om de begroting 2013 goed te keuren. Vanuit meerdere afdelingen komen er vragen over de hoogte van het bedrag voor het structuurfonds. Ook is er discussie over de afdracht aan het sociaal fonds, de Stichting MSF. De Algemene Vergadering keurt met grote meerderheid de begroting 2013 goed.

 

Contributie 2013

De contributiebedragen 2013 zijn (per maand):

€ 8,74 (actief dienenden jonger dan 23 jaar)

€9,36 (actief dienenden van 23 jaar of ouder)
€6,35 (post-actieven)

 

Beschouwingen en reactie algemeen bestuur

Mario van der Linden van de afdeling Rotterdam wil eerst iets recht zetten. Want het Korps Mariniers is toch echt het oudste krijgsmachtdeel en niet het leger, zoals spelddrager Jan van der Valk een jaar geleden stelde. Van der Linden herinnert met name aan zijn oproep van 4 jaar geleden: betrek de leden meer bij de bond. Zij willen het gevoel hebben dat de bond er altijd voor hen is. Ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we de grootste vakbond bij Defensie blijven. Van u als (mede-)bestuurders vraag ik hetzelfde. Ik wil alleen maar zeggen: 'Zorg dat je er bij komt'.

Rob Piersma kijkt voor de afdeling Den Helder terug op een triest jaar, waarin de grote inspirator van het afdelingsbestuur Ton van der Schans ons is ontvallen. Den Helder pleit voor het inzetten van meer communicatiemiddelen, zoals een 'fysieke' en dus niet alleen digitale nieuwsbrief voor de leden. Verder pleit Den Helder voor het weer opfrissen van het 'kaderdictaat'. Tot slot: We zullen meer actuele informatie moeten bieden aan de leden. Den Helder gaat daarom volgend jaar de afdelingsvergaderingen op de werkplek beleggen zodat we optimaal kunnen inspelen op wat er bij de leden leeft.

Op de dag dat hij 45 jaar getrouwd is met zijn Ineke, neemt Arie van den Broek afscheid als voorzitter van de afdeling Amsterdam. Ineke is ernstig ziek en kan er als trouwe bezoekster, tegen haar gewoonte in, niet bij zijn. Van den Broek moet vaststellen dat de medezeggenschap definitief de plaats van de afdeling op de werkvloer heeft overgenomen. Daarom is het volgens Van den Broek ook noodzakelijk om als afdeling nauw contact te onderhouden met de leden in de MC. Hij pleit voor een intensief contact met de leden op de werkvloer. Tot slot dankt hij iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.

Het algemeen bestuur laat in een reactie op de beschouwingen bij monde van voorzitter Jean Debie weten dat de VBM voor een moeilijk jaar staat. In 2013 gaan de klappen vallen. Velen zullen hun functie verliezen en in een herplaatsingstraject terecht komen.

Natuurlijk heeft de bond mensen die in de eerste linie de klappen opvangen. Hij doet een beroep op de afdelingsbestuurders om ook klaar te staan voor de leden. 'Vrijwillig betekent niet vrijblijvend', zo stelt hij. We zullen het zwaar krijgen, omdat we als bond moeten uitleggen waarom we akkoord zijn gegaan met dit Sociaal Beleids Kader en waarom we als bond de reorganisaties niet hebben kunnen tegenhouden. Ik nodig u allen uit om medio januari met ons mee te denken en te praten over de taak van de VBM als vakbond. We zullen samen moeten werken aan een duurzame vakbond.

 

Leden vertrouwens- en begeleidingscommissie

Leden van de vertrouwenscommissie zijn per 30 november 2012 de heren Witterland, Beerlage en Van Uden. Plaatsvervangende leden zijn de heren Huisman, Feijes en Steinhorst.

Leden van de begeleidingscommissie zijn de heren Kapaan, Poorthuis en Feijes. Plaatsvervangend lid is na stemming - de heer Hartman.

 

Statutenwijziging

Het vertrek van de NOV noodzaakt tot een aantal wijzigingen in statuten en reglementen. Naast de naamsverandering (artikel 1 statuten) gaat het onder meer ook om de wijziging van artikel 19 (verkiesbaarheid bestuursleden bij lidmaatschap van een andere belangenvereniging) en 44, lid 2 en 3 van het Huishoudelijk Reglement (spelddragers). De nieuwe statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

 

Arie van den Broek benoemd tot erelid

erelid_arie_van_den_broekTijdens de 89e Algemene Vergadering is kapitein der mariniers b.d. Arie van den Broek (70) benoemd tot erelid.

Meer dan 23 jaar geleden, tijdens de Algemene Vergadering die werd gehouden op 19 mei 1989, werd Arie van den Broek benoemd tot drager van het teken van verdienste met de motivering dat hij op dat moment al zeer veel verschillende bestuursfuncties had bekleed.

- in 1968 werd Arie bestuurslid bij de afdeling Rotterdam;

- tussen 1970 en 1973 was hij voorzitter van de Hoofdafdeling Ned. Antillen (HABNA);

- na zijn terugkeer in Nederland maakte hij van 1975 tot 1982 deel uit van het hoofdbestuur van de VBZ; als hoofdbestuurslid had Arie meerdere neventaken zoals voorzitter van de werkgroep algemene rechtspositie, lid van de werkgroep sociale rechtstoestand, en lid van de beheerscommissie beleidsprogramma VBZ;

- na 7 jaar hoofdbestuurslid te zijn geweest, was hij van 1982 tot 1985 lid van het afdelingsbestuur Doorn, waarvan het grootste deel als voorzitter.

Naast bovenstaande bestuurlijke functies was Arie lange tijd hoofdvertegenwoordiger van de confessionele groepen alsmede enkele jaren voorzitter CASWI (Commissie accommodatie schepen en walinrichtingen).

De VBM kan dus terugkijken op de grote betekenis van Arie. Hij zet zich nu inmiddels al ruim 44 jaar in voor de vereniging en zijn inzet is eigenlijk nooit afgenomen.

Na zijn FLO werd Arie een verdienstelijk nazorgmedewerker. Deze vrijwilligers staan desgewenst nabestaanden bij na het overlijden van een lid. Door zijn inlevings- en relativeringsvermogen en gevoel voor integriteit is Arie een geweldige steun voor de nabestaanden en mede daardoor zeer waardevol voor onze vereniging. Tot op de dag van vandaag oefent Arie deze functie nog uit.

Of dat allemaal nog niet genoeg is, was Arie ook lid van de klankbordgroep beleidsplan en lid van het belastingserviceteam, een functie die hij ook al een lange rij van jaren bekleedt. In deze laatste functie heeft hij 8 jaar de fiscale zaken van de leden in Seedorf behartigd. Hij is daarnaast ook regelmatig opgetreden als dagvoorzitter bij de 64-jarigendag.

Alweer sinds 2008 bekleedt Arie de functie van voorzitter van de afdeling Amsterdam. Hier heeft hij met nimmer aflatende ijver getracht het bestuur en het vergaderbezoek van deze toentertijd 'slapende' afdeling te stimuleren. Arie heeft deze functie vanwege het overschrijden van de 70-jarige leeftijd na de 89e AV neergelegd.

Wel blijft Arie vooralsnog voor de vereniging actief in 2 eerdergenoemde functies, die van nazorgmedewerker en als lid van het belastingserviceteam. Ook is hij op dit moment nog lid van de vertrouwenscommissie.

Arie van den Broek heeft getoond in heden en verleden zich zeer verdienstelijk te hebben gemaakt voor de VBM en haar (rechts)voorgangers.

 

Teken van verdienste voor Fred Beerlage

tekenvanverdienste_fred_beerlageTijdens de 89e Algemene Vergadering in Bronbeek op 30 november is het Teken van Verdienste van de VBM toegekend aan luitenant-kolonel KLu b.d. F.J.A. Beerlage.

LtKol KLu b.d. Fred Beerlage (63) ontving de onderscheiding met name wegens zijn zeer verdienstelijke bijdrage aan de totstandkoming en stroomlijning van de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook was hij lid van de begeleidingscommissie en de vertrouwenscommissie.

De heer Beerlage is sinds 2000 toegetreden tot het afdelingsbestuur Valkenburg als vertegenwoordiger van de NOV. In 2001 formuleerde hij voorstellen voor de regeling van het referendum en verbetering van de statuten. In de werkgroep stemmenverdeling blijken zijn grote kennis van het Burgerlijk Wetboek en zijn punctualiteit van eminent belang.

Al met al genoeg redenen om hem te benoemen tot drager van het Teken van Verdienste.

 

 

 

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden