• image
  • Download de VBM-app

Reorganisaties

Belegging medezeggenschap LTC

Belegging medezeggenschap LTC

dinsdag, 03 januari 2017 14:03

De KMar is bezig met een transformatie van ‘gebiedsgebonden optreden’ naar ‘informatie gestuurd optreden’. Hiermee samen hangt de oprichting van het Landelijk Tactisch Commando LTC. Omdat de reorganisatie bijna de hele KMar-organisatie betreft, verandert ook de belegging van de medezeggenschap.

Sourcing operationele wielvoertuigen

Sourcing operationele wielvoertuigen

woensdag, 02 december 2015 09:28

De bonden hebben een beleidsvoornemen ontvangen over de Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Een nieuwe vloot voertuigen die voorziet in de vervoers-behoefte tot op het laagste niveau in de organisatie, inclusief de bijbehorende deelsystemen, voor een periode van tien tot vijftien jaar.

Niet voldaan aan de Numerus Fixus? Jammer dan ...

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de wijs brengen door de numerus Fixus!

Evalueren via centrale medezeggenschap? Niet dus!

CZSK reorganiseert en doet dat 'centraal' (per 8 juli 2013). 'Dus' komt er ook een 'centrale evaluatie', aldus CZSK. Donderdag 2 oktober 2014 bespreken CZSK en bonden het evaluatierapport. De VBM is geen voorstander van een centraal uitgevoerde reorganisatie. Ook niet van zo'n soort evaluatie dus.

Bonden keuren evaluatie reorganisatie CZSK 2013 af

De marine laat de evaluatie van de reorganisatie van 2013 over aan werkgroepen en DMC (Defensieonderdeel Medezeggenschaps Commissie). Daar maken de bonden tijdens een overleg op 3 april 2014 bezwaar tegen.

Beleidsvoornemens

vrijdag, 23 maart 2012 12:02

Hieronder vindt u een dynamische lijst met beleidsvoornemens die het gevolg zijn van de Beleidsbrief 2011.

De volgnummers zijn de registratienummers van het CAOP.

Klik op het beleidsvoornemen dat u wilt inzien. Voor het openen van het document hebt u een Acrobat Reader (Windows) of (Mac) nodig.

(update 24 april 2014)

Reorganisaties wel gestopt

woensdag, 09 november 2011 09:02

... of toch niet? Ach, het is maar hoe je het bekijkt. Minister Hillen heeft vrijdag 4 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij verduidelijkt dat er weliswaar reorganisaties zijn gestopt, maar dat er ook reorganisaties zijn gestart of opnieuw opgepakt.
Grote verwarring toen minister Hillen op 27 oktober tussen neus en lippen door (in de personeelsrapportage midden 2011) schreef dat de reorganisaties bij Defensie waren stopgezet. Om het vertrouwen van het

Koudwatervrees onnodig

woensdag, 09 november 2011 08:53

Om uitvoering te geven aan de politieke opdracht om ruim 12.000 functies te schrappen en €1.000.000.000,- te bezuinigingen, worden inmiddels op grote schaal reorganisatieplannen gemaakt. Deze omvangrijke

Stilleggen nog geen politiek besluit!

dinsdag, 28 juni 2011 12:32

Tekst: Louis Schipper

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in allerlei werkgroepen die onafhankelijk van elkaar voorstellen moesten uitwerken. Daarnaast wordt er ook gerefereerd aan de Verkenningen die daarvoor zijn uitgevoerd. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot de nu gepresenteerde Beleidsbrief.

Deze voorstellen moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Wanneer er een politiek besluit ligt, is dit voor de bonden en de medezeggenschap feitelijk een gegeven. Al mag de medezeggenschap uiteraard spreken over de gevolgen van politieke besluiten. Even terug naar het voortraject. Ondanks alle verkenningen, studies enzovoort, is enige inbreng vanuit de medezeggenschap niet mogelijk geweest. Je kunt redetwisten of dit wel of niet een de studiefase is zoals die in de aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is beschreven, maar zo zou je dit kunnen interpreteren. Alle besluiten hebben immers grote invloed op aangelegenheden die van belang zijn voor (een meerderheid van de onderdelen van) Defensie. Van belang in dat kader is in elk geval dat er een tijd geleden een wijs advies over de werking van het BMD uitgebracht is, waarin wordt voorgesteld om de medezeggenschap zo vroeg mogelijk te betrekken. Over recht of niet kan gediscuteerd worden, maar de vraag of het verstandig is, is beantwoord. Daar heeft Defensie kennelijk niet over nagedacht.

Mes in IVENT, DVD en facilitair bedrijf

dinsdag, 28 juni 2011 12:27

In het regeerakkoord is onder de aanduiding 'kleinere overheid' een ombuiging opgenomen van royaal 6 miljard euro in 2015. Het halen van deze bezuinigingsdoelstelling vraagt om een compacte overheid; concentratie, samenwerking, vergroting van de efficiëntie zijn daarbij sleutelbegrippen. De realisatie raakt alle overheidslagen, het Rijk, maar ook de provincies, gemeentes en waterschappen.

 

Inmiddels is er een kaderstellend uitvoeringsprogramma voor de Rijksdienst. De gerealiseerde netto besparingen komen ten goede aan de verschillende departementen, die immers op hun begroting gekort zijn.

Het uitvoeringsprogramma bevat een aantal onderdelen dat ook Defensie raakt. Het ministerie van Defensie behoort tot de rijksoverheid. In het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst wordt de zelfstandige positie van het ministerie van Defensie erkend, maar tegelijkertijd bevat het programma doelstellingen die ook het ministerie van Defensie raken. Aldus wordt een deel van de maatregelen die Defensie moet treffen om haar bezuinigingsdoelstelling te halen, concreet gemaakt.

Rijksbrede infrastructuur bedrijfsvoering

Pagina 1 van 2

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden