• Belastingservice VBM

Stilleggen nog geen politiek besluit!

dinsdag, 28 juni 2011 12:32

Tekst: Louis Schipper

Deze voorstellen zijn tot stand gekomen in allerlei werkgroepen die onafhankelijk van elkaar voorstellen moesten uitwerken. Daarnaast wordt er ook gerefereerd aan de Verkenningen die daarvoor zijn uitgevoerd. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot de nu gepresenteerde Beleidsbrief.

Deze voorstellen moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Wanneer er een politiek besluit ligt, is dit voor de bonden en de medezeggenschap feitelijk een gegeven. Al mag de medezeggenschap uiteraard spreken over de gevolgen van politieke besluiten. Even terug naar het voortraject. Ondanks alle verkenningen, studies enzovoort, is enige inbreng vanuit de medezeggenschap niet mogelijk geweest. Je kunt redetwisten of dit wel of niet een de studiefase is zoals die in de aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is beschreven, maar zo zou je dit kunnen interpreteren. Alle besluiten hebben immers grote invloed op aangelegenheden die van belang zijn voor (een meerderheid van de onderdelen van) Defensie. Van belang in dat kader is in elk geval dat er een tijd geleden een wijs advies over de werking van het BMD uitgebracht is, waarin wordt voorgesteld om de medezeggenschap zo vroeg mogelijk te betrekken. Over recht of niet kan gediscuteerd worden, maar de vraag of het verstandig is, is beantwoord. Daar heeft Defensie kennelijk niet over nagedacht.

Er ligt inmiddels een nota die spreekt over het overlegtraject georganiseerd overleg en de medezeggenschap bij de komende maatregelen'. Deze nota is aan de leden van de CMC (centrale medezeggenschapscommissie ) aangeboden. In deze nota wordt beschreven wat de rol van de bonden is en de rol van de medezeggenschap. Wat echter opvalt, is dat na dit (goede) verhaal pogingen worden ondernomen om de directe medezeggenschap buitenspel te zetten door af te wijken van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD)en de URD. Ondanks alle goede woorden van de minister, lijkt het er dus op dat men de directe medezeggenschap zoveel mogelijk buitenspel wil zetten.

De grootse ergernis van onze kant in de nota is dat wordt gesuggereerd dat de medezeggenschap (en de bonden) de reorganisaties ophouden! Zo stelt Defensie dat de adviestermijn van zes weken terug kan naar twee weken. Wie dat zegt, snapt er echt niets van. Het gaat om draagvlak vanuit het loyale defensiepersoneel en zorgvuldigheid in het proces. Dat moet het uitgangspunt zijn en niet allerlei termijnen. Sterker nog, wij hebben meer dan het gevoel dat vertragingen voornamelijk veroorzaakt worden door trajecten, waar de medezeggenschap buiten staat.

Terug naar de actualiteit. Uit de Beleidsbrief blijkt, dat er eenheden volledig worden opgeheven, gereduceerd of gehergroepeerd. Om al in 2011 de maximale financiële besparing te halen, wordt een aantal eenheden per 9 mei dit jaar stilgezet in afwachting van hun formele opheffing. Er is kennelijk niet over nagedacht dat dit niet zonder meer kan! Deze maatregelen hebben direct en indirect grote gevolgen voor betrokken eenheden.

Voordat deze besluiten worden uitgevoerd, zou iedere betrokken onderdeelscommandant dit voornemen eerst moeten voorleggen aan de MC voor formeel advies. Deze besluiten hebben immers enorme gevolgen. Bij het personeel heerst complete onduidelijkheid en onzekerheid. Zo ga je niet met het personeel om.

Zowel de medezeggenschap als de bonden hebben hier een rol op basis van het Besluit GO, het BMD en de URD. Hoofden van de diensteenheden dienen op grond van artikel 29, eerste lid de medezeggenschapscommissie in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn advies uit te brengen over een voorgenomen maatregel. Gewoon doen! En indien noodzakelijk naar de geschillencommissie.

Het personeel heeft recht op een fatsoenlijke toepassing van het BMD. De medezeggenschap zal dit moeten afdwingen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden