Klachtenregelingen en Procedures

tonverstappenDe ‘Klachtenregeling Defensie' en de ‘Klachtenprocedure ongewenst gedrag en melding vermoedens van misstanden Defensie' zijn de twee voornaamste regelingen.

Wie een klacht wil indienen over de wijze waarop een functionaris zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, is aangewezen op de eerste klachtenregeling.
U kunt een dergelijke klacht mondeling dan wel schriftelijk indienen. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld. De behandeling kan eenmalig voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.
Leidt de behandeling van de mondelinge klacht niet tot genoegdoening bij de klager, dan kan deze een schriftelijke klacht indienen. Men moet de klager op deze mogelijkheid wijzen. U moet de schriftelijke klacht bij een daarvoor aangewezen functionaris indienen.
In het klaagschrift vermeldt u de naam en het adres van de klager, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht. De klager ontvangt dan binnen twee weken en ontvangstbevestiging met vermelding van de te volgen procedure. Degene tegen wie de klacht is gericht ontvangt ook een afschrift van het klaagschrift.
Een schriftelijke klacht behoeft in een aantal gevallen niet te worden behandeld. Bijvoorbeeld indien de gedraging langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden en indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging op zich onvoldoende is. De klager moet wel uiterlijk binnen vier weken op de hoogte worden gesteld van het feit dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.
Klager en beklaagde moeten de gelegenheid krijgen om te worden gehoord. De klacht moet binnen zes weken na ontvangst afgehandeld zijn.  Belanghebbenden ontvangen een schriftelijke mededeling.
De tweede regeling omschrijft de procedure bij een aantal specifiek genoemde gedragingen. Denk daarbij aan ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten/treiteren.
Ook in die gevallen kunt u de klacht mondeling of schriftelijk indienen bij het bevoegde gezag, bij een vertrouwenspersoon of bij de centrale vertrouwenspersoon. Vermeld de naam, adres en functie van de klager, de dagtekening, een omschrijving van het ongewenste gedrag, waar en wanneer de gedraging zich heeft voorgedaan en de naam van de beklaagde.
Het bevoegde gezag zendt de klacht na ontvangst door naar de klachtencommissie. Deze commissie, ingesteld door de operationele commandant, bestaat uit drie leden, van wie er minimaal één vrouw is.
De commissie zal zich eerst buigen over de vraag of de klacht ontvankelijk is. Indien dat zo is, zal de commissie een onderzoek instellen. Zij is bevoegd alle informatie in te winnen die zij noodzakelijk acht.
De commissie hoort ten minste de klager en beklaagde en maakt hiervan verslag op. De klager en beklaagde kunnen zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon of een door hen gekozen raadsman.
De commissie adviseert het bevoegde gezag over de afdoening maar niet voordat de klager en beklaagde in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze ten aanzien van het advies kenbaar te maken.
Het bevoegde gezag beslist op de klacht.
Een ieder die uit hoofde van de ingediende klacht enig gegeven bekend is geworden, is verplicht tot geheimhouding.
En tot slot wordt de klager die een klacht heeft ingediend, op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de klacht, voor zover hij te goeder trouw heeft gehandeld en hij ervan geen persoonlijk gewin heeft.

Mr. T. Verstappen

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden