• Belastingservice VBM
  • image

Eerst een deskundig oordeel over verhuizing DMO!

dinsdag, 30 september 2014 11:26
Eerst een deskundig oordeel over verhuizing DMO!

De MC-DMO wil eerst een deskundig (financieel) oordeel over de verhuizing van het ‘Haagse’ DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het College voor Geschillen geeft de MC gelijk.

 

  • De MC heeft een zelfstandig recht om een deskundige in te schakelen, waarbij de kosten voor inhuur redelijkerwijze noodzakelijk moeten zijn voor het vervullen van de taak van de MC.

Rond juli 2013 werd de MC DMO, onderdeel Den Haag, door de Secretaris Generaal (SG) geconfronteerd met het eenzijdig besluit, dat het Haagse deel van de DMO moest verhuizen naar de Kromhoutkazerne.

Als ‘een donderslag bij heldere hemel` informeerde de Directeur DMO via een mail het personeel. De directeur wilde het personeel zo snel mogelijk op de hoogte stellen over dit besluit. Op zich goed bedoeld, maar niet volgens de afspraken. Dit leidde tot commotie.

De MC heeft het hier niet bij laten zitten. Hoewel het bevoegde gezag aanvankelijk vond dat deze maatregel niet adviesplichtig was, is naderhand alsnog advies aan de medezeggenschap gevraagd. Echter, er werd advies gevraagd met betrekking tot de gevólgen van de verhuizing. En dus niet om een advies met betrekking tot het (eenzijdige) besluit om te verhuizen!

De MC heeft een gemotiveerd advies uitgebracht. De MC adviseert om het vooronderzoek te herzien en alternatieve huisvestingsopties te beschouwen. De MC brengt tevens – onder voorbehoud – een gemotiveerd advies uit over de gevolgen van het besluit. Deze twee adviezen moeten, naar oordeel van de MC, in de vorm van een volwaardige business case worden uitgevoerd op basis van een kosten-baten analyse.

De MC verzoekt de directeur om (nieuwe) informatie ter beschikking te stellen, zodat een adequate reactie kan worden gegeven aan de SG (die bij zijn ingenomen standpunt blijft). De MC beroept zich tevens op artikel 28 BMD (informatievoorziening). Als blijkt dat de directeur hier niet aan wil meewerken, besluit de MC zelf een business case uit te laten voeren en vraagt aan de directeur, om geld ter beschikking te stellen voor een deskundige op grond van artikel 18 en 23 van het BMD.

De directeur honoreert ook dit verzoek niet, omdat hij nut en noodzaak er van niet inziet.

Een geschil is een feit. Tijdens een zitting geven zowel de het HDE (Hoofd Diensteenheid, in casu de directeur) als de MC hun standpunt weer. Het College voor Geschillen komt vervolgens met haar advies.

Oordeel van het College voor Geschillen

Volgens het College miskent het HDE met zijn standpunt het recht van de MC om zelf te beslissen of deze de inhuur van een deskundige nodig acht voor het vervullen van haar wettelijke taak, te weten het adviseren ten aanzien van de voorgenomen maatregel (de verhuizing). Hierin kan het HDE niet treden. Voldoende is dat de MC haar besluit om een deskundige in te schakelen kan motiveren door verwijzing naar een concrete medezeggenschapstaak. In dit geval is die taak: het uitbrengen van advies aangaande de voorgenomen maatregel tot verhuizing van de DMO Den Haag naar de KHK te Utrecht. Tevens beslist de MC zelf wie er wordt ingehuurd!

  • Het College stelt vast dat de MC haar tijdig ingediende verzoek om toekenning van middelen voor het doen uitvoeren van de business case heeft gemotiveerd.

Indien het HDE bezwaar heeft tegen de kosten, dan kan hij een geschil aanhangig maken. Bezwaar maken tegen de persoon van de deskundige of de niet tijdige melding van die kosten, kan door het HDE niet aangevoerd worden. Gezien het feit dat het HDE in de hoorzitting heeft aangegeven dat het budget geen probleem is en het kostenoverzicht tijdig aan hem is verstrekt, stelt het College vast dat het HDE geen bezwaar heeft tegen deze inhuur vanuit kostenoogpunt.

Het College merkt tevens op dat het HDE op grond van artikel 28, eerste lid BMD, verplicht is om tijdig de relevante informatie in verband met de voorgenomen maatregel aan de MC te verstrekken.

  • Alle informatie die relevant kan worden geacht in verband met de voorgenomen maatregel moet door het HDE aan de MC ter beschikking worden gesteld.

Wellicht ten overvloede wijst het College erop dat, nu partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van het besluit tot verhuizing van de DMO Den Haag naar Utrecht, de maatregel niet kan worden uitgevoerd.

  • De voorgenomen maatregel kan niet worden uitgevoerd, omdat partijen geen overeenstemming hebben bereikt.

Het College adviseert de Directeur van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) te beslissen dat zo spoedig mogelijk aan de MC wordt meegedeeld dat zij kan overgaan tot het doen uitvoeren van de business case en dat het bevoegde gezag de daaraan verbonden kosten zal betalen.

Inmiddels heeft de SG dit advies overgenomen en is de MC DMO, onderdeel Den Haag druk bezig om de deskundige binnen te halen.

Getagged onder medezeggenschap    geschillencommissie    BMD    DMO   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden